Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce jest warunkiem włączenia się naszego kraju w proces przemian gospodarczych i społecznych zachodzących w Europie. Nieuchronnie następuje proces formowania się cywilizacji informacyjnej, w której wiedza i informacja będą znaczącymi zasobami gospodarczymi. Idea transformacji społeczeństwa europejskiego w Globalne Społeczeństwo Informacyjne stała się jednym z kluczowych elementów strategii Komisji Europejskiej, której celem jest wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki.

 

 Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim jest inwestycją mieszczącą się w ramach charakterystyki projektów z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, które zostało zakwalifikowane do dofinansowania przy wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych w ramach działania 1.5. Jest to projekt oparty na budowie regionalnej szerokopasmowej i bezpiecznej sieci oraz przygotowaniu instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności  z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Projekt zakłada także tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.


Projekt zlokalizowany jest na obszarze miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. Technologiczne uwarunkowania wyznaczają zasięg docelowy projektu w promieniu 20 km od stacji przekaźnikowych. Teoretyczny zasięg szerokopasmowej radiowej infrastruktury dostępowej wynosi 1256 km2.
W wyniku realizacji projektu zapewniony zostanie stały dostęp radiowy o gwarantowanej przepustowości 512 kB/s, 1MB/s, 2 MB/s lub więcej.

 

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, przy jednoczesnym wyrównaniu dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu.

Projekt realizuje następujące cele szczegółowe:

 • Rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej,
 • Poprawa efektywności pracy administracji samorządowej,
 • Wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych, szczególnie w zakresie edukacji. 

 

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące główne rezultaty:

 1. Utworzenie sieci szerokopasmowej składającej się z 35 węzłów sieci (2 stacje nadawcze i 33 stacje odbiorcze),
 2. Utworzenie światłowodowego szkieletu sieci o długości 1,2 km (odcinek łączący Komendę Policji, Straż Pożarną i 2 budynki Urzędu Miasta),
 3. Stworzenie infrastruktury pozwalającej na dostęp do szerokopasmowego Internetu dla 32 instytucji publicznych,
 4. Zarchiwizowanie min. 70 GB danych przy wykorzystaniu zainstalowanych elektronicznych systemów zarządzania,
 5. Wdrożenie 14 platform serwerowych w jednostkach publicznych,
 6. Utworzenie i rozbudowa 3 portali umożliwiających kontakt on-line obywatela z instytucją publiczną,
 7. Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu dzięki sieci urządzeń PIAP,
 8. Objęcie bezpośrednimi rezultatami projektu obszaru 2 powiatów (ok. 157 tys. osób),
 9. Skrócenie czasu oczekiwania interesantów w trzech instytucjach, łącznie o 34 minuty,
 10. Zatrudnienie 2 nowych osób, w tym 1 osoby niepełnosprawnej. 

W wyniku realizacji projektu mieszkańcy będą mogli kontaktować się on-line z jednostkami administracji i edukacji publicznej przy wykorzystaniu wdrożonych i rozbudowanych portali internetowych.

Projekt wpłynie na wzrost efektywności i przejrzystości pracy administracji, wprowadzone zostaną systemy elektronicznego obiegu oraz archiwizacji dokumentów, co poprawi poziom organizacji i kontroli pracy.

 

Inwestycja utworzenia szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim jest spójna z dokumentami dotyczącymi rozwoju dwóch powiatów: Krosna i Powiatu Krośnieńskiego. Ten fakt potwierdza zapisanie powyższej inwestycji w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Krośnieńskiego na lata 2004-2013 oraz w Branżowym Programie Rozwoju Gospodarczego Powiatu Krośnieńskiego na lata 2004-2013. W Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2004-2013, a także w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Krosna na lata 2004-2013 realizowana inwestycja jest traktowana jako jedno z zadań priorytetowych.

 

Projekt „Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim” realizowany jest przez Gminę Krosno oraz dwóch Partnerów, którymi są Powiat Krośnieński oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.

 

W 2006 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Prezydentem Miasta Krosna.

Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Krosno, która jest Beneficjentem projektu i odpowiada za prawidłową realizację projektu bezpośrednio przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej.

 

Całkowita wartość projektu zgodnie z Aneksem nr 1/2007 do umowy o dofinansowanie projektu wynosi 3 070 332,40 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą 3 023 121,31 zł brutto. Wartość przyznanego dofinansowania zgodnie z w/w aneksem wynosi 2 267 340,98 zł brutto, co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację przedmiotowej inwestycji.
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie