MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA KROSNA (MPZP)

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące dla Krosna obejmują aktualnie ok. 62,7% powierzchni administracyjnej miasta. Mapę przedstawiająca obszary, dla których one obowiązują można znaleźć na stronie gis.um.krosno.

Rysunki planów (MPZP) są również dostępne w Geodezyjnym Systemie Informacyjnym.

 

ZOBACZ WYKAZ PLANÓW MIEJSCOWYCH

Do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian wykorzystywane jest aktualne opracowanie ekofizjograficzne.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

  1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  2. Sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 

Ostatnio uchwalony plan: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Turaszówka VIII" - ETAP I, uchwalony 29 kwietnia 2022 r.  Podjęta uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 2212 z dnia 31 maja 2022 r.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa politykę przestrzenną gminy i na jego podstawie 
sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Od 27 kwietnia obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna (uchwała Nr LIX/1632/23 Rady Miasta Krosna).

Obowiązujące studium dostępne jest na stronie BIP - bezpośredni link.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 

Informacji na temat obowiązujących planów i studium udziela:
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Urzędu Miasta Krosna
pok. 203A
tel. 13 47 43 200

 

 INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE RODO:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna, adres siedziby: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno.
    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować (we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie procedury sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz rozporządzeń Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie zgodnie z polskim prawem archiwalnym przechowywane wieczyście.
  3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcom w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektów studium, planów lub ich zmian.
  4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, a konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku lub uwagi bez rozpoznania.
  6. W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Krosna danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia studium, planu lub zmiany planu, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
fax 13 47 436 51
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie