Wspólnie tworzymy miejscowy
17.02.2020

Podsumowanie konsultacji on-line dotyczących koncepcji planu miejscowego „Turaszówka VIII”

W dniach 3-12 lutego 2020 r. wszyscy zainteresowani, przede wszystkim mieszkańcy i właściciele nieruchomości znajdujących się w obszarze opracowywania planu miejscowego „Turaszówka VIII”, mieli możliwość wyrazić swoje opinie na temat koncepcji ww. planu poprzez platformę konsultacyjną (przejdź do strony konsultacji). Przeprowadzone konsultacje on-line były już czwartą techniką, realizowaną w ramach I etapu poszerzonych konsultacji społecznych w projekcie pn. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”.

Dziękujemy serdecznie za aktywny udział.

 

W ramach konsultacji on-line wpłynęło łącznie 22 ankiety. Do jednej z nich został przesłany również załącznik graficzny (graficzna prezentacja wniosku/uwagi). Większość ankiet została uzupełniona przez właścicieli działek, osoby mieszkające w obszarze objętym planem i osoby, dla których jest to miejsce spędzania wolnego czasu. Kilka ankiet wypełniły osoby zainteresowane kupnem działki na tym terenie. Wśród ankietowanych znalazło się 11 osób, które uczestniczyły w poprzednich spotkaniach konsultacyjnych i tyle samo osób, które nie uczestniczyły w żadnym z poprzednich spotkań. 

Uwagi i wnioski zgłoszone poprzez platformę konsultacyjną dotyczyły przede wszystkim:

  • ul. Leśnej – mieszkańcy chcieliby pozostawić tę drogę w przebiegu zgodnym z obecnymi granicami działek drogowych; w ankietach pojawiły się również liczne opinie na temat ścieżki pieszo-rowerowej przy tej ulicy;
  • dróg wewnętrznych – kilka wniosków mieszkańców dotyczyło likwidacji takiego przeznaczenia działek lub zmiany przebiegu dróg;
  • terenu usług publicznych 2.UP – wśród ankiet mieszkańców pojawiły się propozycje zmiany przeznaczenia części lub całości tego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub tereny rekreacyjne.

Ponadto przesłane ankiety zawierały m.in. wnioski o wyłączenie wskazanych przez ankietowanych działek z obszaru opracowania planu miejscowego, przeznaczenie działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zmianę parametrów dla poszczególnych rodzajów zabudowy czy zmianę stref ochronnych od znajdujących się na terenie objętym planem zlikwidowanych odwiertów górniczych.

W czasie trwania konsultacji on-line do urzędu miasta wpłynęły 2 pisma podpisane przez mieszkańców ul. Leśnej zawierające uwagi/wnioski do koncepcji planu miejscowego „Turaszówka VIII”.

Wszystkie ankiety i pisma uzyskane w czasie przeprowadzonych konsultacji zostały przekazane projektantowi celem ich przeanalizowania pod kątem możliwości uwzględnienia zgłoszonych uwag/wniosków w projekcie planu miejscowego „Turaszówka VIII”, który zostanie przekazany do uzgodnienia i opiniowania w ramach dalszej procedury zgodnej z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

 

Po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień rozpocznie się kolejny etap konsultacji – wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, o którym zostaną Państwo poinformowani. Przewidywany termin konsultacji maj-czerwiec 2020 r.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie