07.02.2022

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turaszówka VIII” ponownie do wglądu w części

W październiku 2021 roku Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Turaszówka VIII" - ETAP I. Niestety uchwała nie weszła w życie, ponieważ sprawdzając poprawność procedury sporządzania planu Podkarpacki Urząd Wojewódzki wykrył nieprawidłowości. Nieuwzględniono wyjaśnień Urzędu Miasta Krosna i w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Podkarpackiego wskazano, że w uchwale ustalono zbyt dużą wysokość zabudowy w terenie produkcyjno-usługowym 1.PU, ustalono niewłaściwą kategorię i zbyt małą szerokość dróg 5.KDD, 2.KDD, 3.KDD oraz 7.KDW, a także nieuwzględniono projektowanej drogi lokalnej wskazanej na rysunku Studium. Dodatkowo wskazano na niepełne określenie zakresu nieuwzględnienia jednej z uwag.

W celu wyeliminowania ww. nieprawidłowości zwiększono zasięg terenu wyłączonego z planu, ponieważ w trakcie konsultacji społecznych ustalono, że ulica Leśna nie będzie poszerzana do 12m i przedłużana do zachodniej granicy miasta. Ponadto zmniejszono maksymalną wysokość zabudowy w terenie produkcyjno-usługowym 1.PU.

W związku z powyższym odbędzie się ponowne wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu tylko w części dotyczącej terenu 1.PU, a następnie projekt w nowym kształcie zostanie ponownie przedłożony Radzie Miasta Krosna celem uchwalenia.

Szczegóły dotyczące wyłożenia projektu do publicznego wglądu znajdują się w obwieszczeniu.

Projekt planu

Załącznik graficzny do uchwały

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie