11.01.2021

Projekt trafił do ponownych uzgodnień

W wyniku rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Krosna uwag, złożonych w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII” – ETAP I, wprowadzono poprawki. Wpłynęło 5 uwag, w tym jedna od Zarządu Osiedla "Turaszówka" w Krośnie, które zostały w całości lub w części uwzględnione.

Z uwagi na opublikowanie na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 22 października 2020 r. nowych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w projekcie planu miejscowego zmieniono ustalenia wynikające z występowania części obszaru w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

Poprawiony projekt został wysłany do ponownych uzgodnień. Instytucje mają do 30 dni na jego zaopiniowanie oraz uzgodnienie.

Po uzyskaniu opinii i uzgodnień konieczne będzie ponowne wyłożenie projektu planu miejscoweg do publicznego wglądu. Powinno to nastąpić w marcu br.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie