KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH


Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26). Dlatego też, aby zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).


Miasto Krosno ujęte zostało w KPOŚK w 2006 r. Do aglomeracji Krosno należy Krosno oraz Gminy: Krościenko Wyżne, Korczyna, Wojaszówka, Jedlicze, Chorkówka, Iwonicz Zdrój i Miejsce Piastowe. Wspólnie tworzą Aglomerację Krosno, która obecnie funkcjonuje na podstawie przyjętej przez Radę Miasta Krosna Uchwały NR XXIX/833/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krosno.


Aglomeracja Krosno obejmuje tereny miejscowości gdzie znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej. Ścieki komunalne z terenu aglomeracji poprzez sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Krośnie. Z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta około 98% mieszkańców Aglomeracji. Niemniej jednak na terenie Aglomeracji są jeszcze miejsca, z których ścieki są odprowadzane do bezodpływowych zbiorników skąd wywożone są do oczyszczalni ścieków w Krośnie.


W ramach KPOŚK Miasto Krosno, jako gmina wiodąca w aglomeracji, co roku przedkłada sprawozdania a raz na cztery lata bierze udział w aktualizacji KPOŚK.

Sprawozdania oraz aktualizacje dostępne są TUTAJ.

Zobacz też Uchwałę Rady Miasta Krosna o ustanowieniu aglomeracji Krosno wraz ościennymi Gminami.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie