Mapa akustyczna dla Miasta Krosna dla wybranych odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 milionów pojazdów rocznie.

Jednym z wielu zadań miast i gmin jest cykliczne sporządzanie tzw. map akustycznych, na których nanosi się informacje dot. hałasu na drogach o natężeniu ruchu pojazdów powyżej 3 mln rocznie. Mapy akustyczne tworzy się regularnie co 5 lat. 

Zadanie to samorządy realizują na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzenie map akustycznych, oraz sposobów określenia granic terenów objętych tymi mapami.

Mapa akustyczna Miasta Krosna sporządzona została na potrzeby określenia stanu akustycznego środowiska i objęła swoim zasięgiem cały obszar miasta. Stanowi ona narzędzie wspomagające działania w zakresie zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego. Jest niezbędnym elementem służącym do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem, który określa w drodze uchwały sejmik województwa.

Mapa jest zbiorem informacji opisowych i graficznych hałasu pochodzącego od dróg, w skład których wchodzi zestaw map obrazujących długookresowe średnie poziomy dźwięku A dla pory dzienno – wieczorowo - nocnej (wskaźnik LDWN), wskaźnik  ten jest wskaźnikiem obliczanym jako średnia ważona z poziomów hałasu dla pory dnia, wieczoru i nocy (fizycznie niemierzalny) oraz pory nocnej (wskaźnik LN), będącym średnim poziomem dźwięku wyznaczonym dla pory nocy (22:00-6:00).

Dopuszczalne wartości poziomów hałasu zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

 Wartości dopuszczalne określa się dla różnych rodzajów wskaźników:

  • LDWN i LN, wskaźniki stosowane do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem;
  • LAeqD i LAeqN, wskaźniki stosowane do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby.

Mapy tworzone są dla średnich wartości danych wejściowych, więc nie odzwierciedlają one sytuacji akustycznej w konkretnej chwili czasu. Na ich podstawie nie można stwierdzić, że w wybranym punkcie miasta w określonej chwili czasu występuje poziom dźwięku o odczytanej z mapy wartości.

Poniżej znajduje się wykaz plików: Mapa akustyczna Krosna 2022, 2.1. Mapa emisyjna, 2.2. Mapa imisyjna hałasu dla wskaźnika LDWN, 2.3. Mapa imisyjna hałasu dla wskaźnika LN, 2.4. Mapa terenów objętych ochrona akustyczną, 2.5. Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN, 2.6. Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie