Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych miasta Krosna.

Podstawa prawna: art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.03.162.1568 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Nr XXX/631/05 Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2005r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 44, poz. 513) w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wymagane dokumenty:
"Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Krosna".

Załączniki do wniosku:

  • decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
  • dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem,
  • harmonogram oraz kosztorys inwestorski przewidywanych lub wykonanych prac lub robót, ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
  • decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
  • informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.

Opłaty:
Zwolnione z opłat, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 08.12.2006r. Nr 225 poz. 1635).

Termin załatwienia sprawy:
Po uchwaleniu przez Radę Miasta Krosna uchwały w sprawie udzielenia wnioskowanej dotacji. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Krosna i wnioskodawcą.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Realizacja wniosków uzależniona jest od wysokości przyznanych przez Radę Miasta Krosna środków finansowych w budżecie Miasta Krosna na ochronę i konserwację zabytków.

Uwagi:
Po wykorzystaniu przyznanej dotacji wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania prac objętych dotacją, w terminie określonym w umowie i zgodnie ze wzorem sprawozdania.

Poniżej druki do pobrania:

  • Druk wniosku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku,
  • Druk sprawozdania z prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,
  • Wykaz podmiotów wraz z zakresem prac i kwotą dotacji przyznanych przez gminę miasto Krosno na prace konserwatorskie w roku 2011.


 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie