AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna przeprowadza postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podstawa prawna i terminy ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 1762) –  rozdział 3a awans zawodowy nauczycieli,
  • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 2200).
     

Terminy:

  1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego do dnia 30 czerwca danego roku,organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 Karty Nauczyciela)
  2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopie nauczyciela mianowanego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a Karty Nauczyciela),
  3. Nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania co najmniej dobrej oceny pracy dokonanej w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 1 . W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 KN).

Termin egzaminu wyznacza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu nauczyciel jest powiadamiany na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia komisji (§ 11 ust. 3 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Pliki do pobrania
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie