Artykuł - zdjęcie w treści

Zajecia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii

Zajecia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 6 zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Zajecia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii - zdjęcie w treści nr 1

Uczniowie rozwijali zdolności logicznego myslenia, stawiania hipotez, wyciągania wniosków z obserwacji i doświadczeń.

Czas realizacji zajęć: gr. I  - 07.01.2019 r. - 27.05.2019 r.; gr. II - 07.01.2019 r. - 13.05.2019 r.; gr. III - 10.01.2019 r. - 30.05.2019 r.

Liczba godzin: gr. I - 20 h; gr. II - 20 h; gr. III - 20 h.

Liczba osób w grupie: gr. I - 8 uczniów VIII klasy;  gr. II - 8 uczniów VIII klasy; gr. III - 8 uczniów VII i VIII klasy.

Na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze uczęszczali uczniowie, którzy mieli problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej.

Zajecia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii - zdjęcie w treści nr 2

Celem projektu było uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, kształcenie umiejętności posługiwania się językiem chemicznym, korzystania z tabel, wykresów, tablic, itp.

Forma przeprowadzonych zajęć była ciekawa dla uczniów. Najbardziej zainteresowani byli wykonywanymi doświadczeniami.

Uczniowie po zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych stwierdzili, że: "Chemia nie jest trudna", a zajęcia w ramach projektu polecili by innym uczniom szkoły. Przekonali się, że wiadomości z chemii w naszych czasach potrzebne są każdemu. Człowiek nie znając chemii może zaszkodzić sobie i środowisku, w którym wszyscy chcielibyśmy żyć bezpiecznie.

Realizacja programu znacząco wpłynęła na podniesienie wyników nauczania poszczególnych uczniów, a tym samym na podniesienie jakości pracy szkoły.

 

Zajęcia prowadziła: Pani Elżbieta Zając

Kółko zainteresowań z chemii

Kółko zainteresowań z chemii - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 6 zakończyło się "Kółko zainteresowań z chemii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Kółko zainteresowań z chemii - zdjęcie w treści nr 1

Czas realizacji zajęć: gr. I  - 9.01.2019 r. - 22.05.2019 r.; gr. II - 11.01.2019 r. - 24.05.2019 r.

Liczba godzin: gr. I - 20 h; gr. II - 20 h.

Liczba osób w grupie: gr. I - 8 uczniów VII i VIII klasy;  gr. II - 8 uczniów VII i VIII klasy.

Na zajęciach uczniowie realizowali program pn. "Chemia całkiem prosta", opracowany przez Panią Elżbietę Zając. Celem programu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań chemicznych uczniów przez dostosowanie zakresu treści i tempa uczenia się do ich indywidualnych możliwości i potrzeb.

Kółko zainteresowań z chemii - zdjęcie w treści nr 2

W programie szczególny nacisk położono na rozszerzenie, dopełnienie zagadnień podstawy programowej oraz stosowanie i nabywanie umiejętności w sytuacjach nowych, złożonych i problemowych:

 • Zaciekawieniem światem chemii,
 • Stawanie hipotez na temat zjawisk i procesów chemicznych,
 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy chemicznej,
 • Obserwacje, pomiary i doświadczenia.

Kółko zainteresowań z fizyki

Kółko zainteresowań z fizyki - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 6 zakończyło się "Kółko zainteresowań z fizykii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Kółko zainteresowań z fizyki - zdjęcie w treści nr 1

Czas realizacji zajęć: gr. I  - 10.01.2019 r. - 30.05.2019 r.; gr. II - 11.01.2019 r. - 24.05.2019 r.

Liczba godzin: gr. I - 20 h; gr. II - 20 h.

Liczba osób w grupie: gr. I - 8 uczniów VII i VIII klasy;  gr. II - 8 uczniów VII i VIII klasy.

Na zajęciach uczniowie rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności. Zajęcia prowadzone były w taki sposob, aby uczeń mogł samodzielnie zdobywać wiedzę i ja prezentować np. poprzez wykonanie doświadczeń.

Kółko zainteresowań z fizyki - zdjęcie w treści nr 2

Rozbudzenie głębszych zainteresowań fizyką, kstzałtowanie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk fizycznych oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą fizyczną przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych do główne cele podczas realizacji zajęć kółka zainteresowan z fizyki

 

 Zajęcia prowadziła Pani Maria Zielańska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 6 zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki - zdjęcie w treści nr 1

Czas realizacji zajęć: gr. I  - 08.01.2019 r. - 28.05.2019 r.; gr. II - 08.01.2019 r. - 28.05.2019 r.; gr. III - 08.01.2019 r. - 28.05.2019 r.

Liczba godzin: gr. I - 20 h; gr. II - 20 h; gr. III - 20 h.

Liczba osób w grupie: gr. I - 8 uczniów VII i VIII klasy;  gr. II - 8 uczniów VII i VIII klasy; gr. III - 8 uczniów VII i VIII klasy.

Celem projektu było między innymi rozwijanie zainteresowań uczniów różnymi dziedzinami nauk przyrodniczych, zachęcanie i motywowanie uczniów do poznawania fizyki w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały oraz rozwijanie umiejętności kształcenia i doskonalenia, aktywnegodziałania indywidualnego i zespołowegow procesie nauczania i uczenia się.

Zajęcia prowadziła: Pani Maria Zielańska

Kółko zainteresowań z biologii

Kółko zainteresowań z biologii - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 6 zakończyło się "Kółko zainteresowań z biologii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

 Kółko zainteresowań z biologii - zdjęcie w treści nr 1

Uczniowie zachęcani - zwiększyli swój wysiłek w "głębsze i samodzielne poznawanie" biologii.

Czas realizacji zajęć: gr. I  - 07.01.2019 r. - 03.06.2019 r.; gr. II - 07.01.2019 r. - 03.06.2019 r.

Liczba godzin: gr. I - 20 h; gr. II - 20 h.

Liczba osób w grupie: gr. I - 8 uczniów VII i VIII klasy;  gr. II - 8 uczniów VII i VIII klasy.

Celem projektu było większe zainteresowanie ucznia biologią jako nauką przyrodniczą, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań biologicznych. Zachęcanie i motywowanie do poznawania biologii oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów i formułowania wniosków.

Zaciekawienie światem biologii i medycyny. Stawianie hipotez, wyciąganie wniosków na temat zjawisk i procesów zachodzących w organizmach żywych. Obserwacje, doświadczenia, mikroskopowanie.

Rozwiązywanie zadań ciekawych i o wysokim stopniu trudności - to wszystko pozwoliło młodzieży zgłębić tajniki tej pięknej nauki przyrodniczej.

Zajęcia podobały się uczniom i wzrosło ich zainteresowanie przedmiotem. Wzrosła ich wiara we własne możliwości.

Okazało sie, że wykonywanie doświadczeń, obserwacji mikroskopowanie jest ciekawą formą zdobywania wiedzy i pozwala osiągnąć lepsze wyniki w nauce. Pozwoliło to na wyjaśnianie zjawisk zachodzących w organizmach oraz na formułowanie wniosków w oparciu o doświadczenia.

Uczniowie po zajęciach "Koła Biologicznego" dostrzegli jak ważny jest rozwój nauk przyrodniczych, medycyny, farmacji, biotechnologii, inżynierii genetycznej dla rozwoju cywilizacji.

Zajęcia prowadziła: Pani Kinga Juszczęć-Konopka, która opracowała program zajęć pn."Biologia - nauka o życiu"

Kółko zainteresowań z geografii

Kółko zainteresowań z geografii - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 6 zakończyło się "Kółko zainteresowań z geografii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Kółko zainteresowań z geografii - zdjęcie w treści nr 1

Uczniowie stwierdzili, że poprzez ciekawą realizacje zajęć nauka jest nie tylko obowiązkiem, ale również przyjemnością.

Czas realizacji zajęć: gr. I  - 08.01.2019 r. - 04.06.2019 r.; gr. II - 10.01.2019 r. - 13.06.2019 r.

Liczba godzin: gr. I - 20 h; gr. II - 20 h.

Liczba osób w grupie: gr. I - 8 uczniów VIII klasy;  gr. II - 8 uczniów VII klasy.

Zajęcia pozalekcyjne były bardzo dobrą formą pracy z uczniami potęgującą ich aktywność i samodzielność. Tematyka programu koła geograficznego skłaniała uczestników do poszukiwania twórczych rozwiązań oraz wywoływała u nich chęć pomysłowości i dociekliwości w rozwiązywaniu problemów. Uczniowie uczestniczący w zajęciach korzystali z różnych źródeł wiedzy, zdobywali nowe doświadczenia, rozwijali swoje zdolności i zainteresowania. Zajęcia pozalekcyjne umożliwiały rozwój twórczego myślenia oraz realizację treści wykraczających poza program nauczania.

 

Zajęcia prowadziła: Pani Marzena Żaromska, która opracowała program zajęć pn."Ciekawi świata"

Artykuł - zdjęcie w treści

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie