Artykuł - zdjęcie w treści

Zakończyło się "Kółko z biologii" zorganizowane dla 16 uczniów.

Zakończyło się

W Szkole Podstawowej Nr 8 zakończyły się zajęcia zainteresowań - "Kółko z biologii" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Zakończyło się

W zajęciach udział wzięło 20 uczniów klas VII i VIII, którzy podzieleni byli na II grupy.

 

Zajęcia zainteresowań "Kółko z biologii" realizowane były w dniach:

  • grupa I od 5.01.2019r. do 27.04.2019r.
  • grupa II od 5.01.2019r. do 27.04.2019r.

Każda z grup zrealizowała 20 godzin. Łącznie zrealizowano 40 godzin.

Zajęcia miały na celu rozbudzenie zainteresowań biologicznych uczniów, rozwijanie umiejętności działania w grupie. Młodzi biolodzy prowadzili obserwacje, zakładali hodowle roślin, poszerzali swoją wiedze z zakresu biologii komórki, botaniki, zoologii, anatomii człowieka i genetyki.

Zajęcia przeprowadziła Pani Cecylia Kafel

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemiii dla II grup uczniów - zakończone

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemiii dla II grup uczniów - zakończone - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 8 zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Od 5.01.2019 r. do 27.04.2019 r. zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii. W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów klas VII i VIII, którzy pracowali w dwóch grupach 8 osobowych. Łącznie dwie grupy uczniów zrealizowały 40 godzin lekcyjnych zajęć. 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemiii dla II grup uczniów - zakończone - zdjęcie w treści  nr 1

Na podstawie analizy potrzeb edukacyjnych został opracowany program zajęć. Celem programu było przede wszystkim uzupełnienie braków wiadomości oraz mobilizowanie do większego zaangażowania w naukę.

Podczas zajęć wykorzystywano różne metody pracy, aby zajęcia te były atrakcyjne. Uczniowie wykonywali proste doświadczenia chemiczne, dzięki którym mogli zrozumieć niektóre zagadnienia chemiczne.

Zajęcia prowadziła: Pani Cecylia Kafel

Kółko zainteresowań z chemii grupa I i II

Kółko zainteresowań z chemii grupa I i II - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 8 zakończyło się - "Kółko zainteresowań z chemii - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Kółko zainteresowań z chemii grupa I i II - zdjęcie w treści  nr 1

W zajęciach udział wzięło 16 uczniów klas VII i VIII, którzy podzieleni byli na II grupy.

Od  5 stycznia do 27 kwietnia 2019 r. zostały przeprowadzone zajęcia koła zainteresowań z chemi.. W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów, którzy byli podzieleni na dwie grupy po 8 osób. Każda grupa zrealizowała 20 godzin. Na podstawie analizy potrzeb uczniów został opracowany program zajęć, który znacznie wykraczał poza podstawę programową. W projekcie brali udział uczniowie zdolni, zainteresowani chemią, którzy chcieli rozwijać swoje uzdolnienia. Celem programu było przede wszystkim znaczne poszerzanie wiadomości, stwarzanie warunków do eksperymentowania oraz przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach chemicznych. Podczas zajęć wykorzystywano różne metody pracy, aby zajęcia te były atrakcyjne. Dużą uwagę zwrócono na znaczenie eksperymentu podczas nauczania chemii. Uczniowie planowali doświadczenia, poddawali obserwacji i wyciągali wnioski. Uczniowie gr. 1 z dużym zaangażowaniem przygotowywali się do udziału w konkursie organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Krośnie.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zajęcia przeprowadziła Pani Cecylia Kafel

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki dla II grup uczniów - zakończone

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki dla II grup uczniów - zakończone - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 8 zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki dla II grup uczniów - zakończone - zdjęcie w treści  nr 1

Od 5.01.2019 r. do 27.04.2019 r. zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki. W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów klas VII i VIII, którzy pracowali w dwóch grupach 8 osobowych. Łącznie dwie grupy uczniów zrealizowały 40 godzin lekcyjnych zajęć. 


Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z fizykii powstał z myślą o uczniach, którzy mają problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej. Celem prowadzonych zajęć było uzupełnienie u uczniów braków w wiadomościach i umiejętnościach powstałych z rozmaitych przyczyn. Treści zawarte w programie były tak dobrane, aby ich realizacja umożliwiała w pełni uzupełnienie zaległości, a jednocześnie dawała szansę na pogłębienie wiadomości zgodnie z możliwościami intelektualnymi uczniów. Program zawierał różne formy pracy z uczniami i miał charakter otwarty.


Uczniowie deklarowali zadowolenie z udziału w projekcie i chęć dalszego uczestnictwa w tego typu zajęciach. Otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w zajęciach.

Kółko zainteresowań w fizyki grupa I i II

Kółko zainteresowań w fizyki grupa I i II - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 8 zakończyło się - "Kółko zainteresowań z fizyki" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Kółko zainteresowań w fizyki grupa I i II - zdjęcie w treści  nr 1

W zajęciach udział wzięło 16 uczniów klas VII i VIII, którzy podzieleni byli na II grupy.

Zajęcia zainteresowań "Kółko z fizyki" realizowane były w dniach:

  • grupa I od 5.01.2019r. do 27.04.2019r.
  • grupa II od 5.01.2019r. do 27.04.2019r.

Celem zajęć było jeszcze większe zainteresowanie uczniów fizyka jako nauką przyrodniczą. Zachęcenie i motywowanie do poznawania fizyki oraz kształtowania umiejętności wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów i formułowania wniosków.

Zajęcia podobały się uczestnikom i wzrosło ich zainteresowanie przedmiotem. Okazało się że eksperymentowanie jest ciekawą formą zdobywania wiedzy i pozwala osiągnąć lepsze wyniki w nauce. Eksperymenty pozwoliły na wyjaśnienie zjawisk oraz na formułowanie wniosków w oparciu o doświadczenia.

Zajęcia przeprowadziła Pani Marta Styczeń

Artykuł - zdjęcie w treści

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie