NAZWA PROJEKTU: Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach

PROGRAM: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, Oś priorytetowa: Zrównoważony transport transgraniczny, Cel szczegółowy: Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego.

Poland-Slovakia_PL_01+FUND_RGB.jpg [305.23 KB]

INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: Wartość całkowita projektu 727 192,86 €, w tym po stronie polskiej 388 685,15 €, a po stronie słowackiej 338 507,71 €
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: Całkowite dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa to 651 964,66 € (z EFRR 85% wydatków kwalifikowalnych), w tym dofinansowanie z EFRR dla Gminy Krosno to 330 382,35 € oraz z EFRR i BP dla Medzilaborec to 321 582,31 €.
BENEFICJENT: Partner wiodący: Gmina Miasto Krosno - www.krosno.pl
PARTNERZY: Partner projektu: Mesto Medzilaborce - www.medzilaborce-urad.sk
OBSZAR PROJEKTOWY:

Drogi i transport

KATEGORIA:

Inwestycyjny

OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 15.05.2019 r.
REALIZACJA DO: 31.10.2021 r.
OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu była poprawa jakości usług związanych z transportem multimodalnym na obszarze pogranicza polsko-słowackiego.

Projekt realizowany był w partnerstwie transgranicznym Krosna i Medzilaborec. Partnerzy dążyli do poprawy jakości usług związanych z transportem multimodalnym na obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Cel projektu został osiągnięty w wyniku realizacji dwóch głównych zadań inwestycyjnych w projekcie tj.:
1) Modernizacja dworca autobusowego w Krośnie:

  • modernizacja wiat przystankowych,
  • przebudowa ciągów pieszych z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych,
  • zamontowane zostały trójjęzyczne elektroniczne rozkłady jazdy, wymienione zostało oświetlenie i zamontowany został monitoring,
  • zakupione zostały systemy wizualnej i głosowej informacji pasażerskiej,
  • w celu poprawy komfortu oczekiwania na dane połączenie na terenie dworca zamontowane zostały elementy małej architektury takie jak ławki, donice oraz kosze,
  • na terenie dworca zamontowana została trójjęzyczna tablica interaktywna prezentująca najważniejsze informacje turystyczne z obszaru pogranicza polsko-słowackiego.

2) Modernizacja infrastruktury transportowej w Medzilaborcach:

  • montaż 3 wiat przystankowych w sąsiedztwie głównych atrakcji turystycznych miasta,
  • montaż 2 trójjęzycznych elektronicznych tablic z rozkładem jazdy,
  • w ramach zadania partner słowacki zakupił kolejkę turystyczną, która w sezonie letnim kursuje pomiędzy dwoma dworcami kolejowymi. Trasa kolejki została tak przygotowana, aby zaprezentować wszystkie najważniejsze atrakcje turystyczne miasta m.in. galerię sztuki nowoczesnej, mieszczącej się w miejscowym domu kultury, w której prezentowane są prace Andy’ego Warhola oraz jego braci.

 

Poniżej zamieszczone zostały linki do broszury "Wspólnie rozwijamy pogranicze. Projekty programu Interreg Polska-Słowacja".

Broszura PL

Broszura SK

FOTOGALERIA:

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie