STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KROSNA NA LATA 2023-2030
przyjęta uchwałą Nr LXIII/1773/23 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2023 r.

Strategia Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 jest kluczowym dokumentem określającym misję i wizję miasta, cele strategiczne rozwoju społecznego, gospodarczego oraz przestrzennego, a także kierunki działań podejmowanych dla osiągania celów. Dokument uwzględnia aktualne wyzwania i potencjały rozwojowe Krosna, jak również zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne. Strategia jest drogowskazem w procesie zarządzania miastem. Zaplanowane działania zakładają wykorzystywanie szans i mocnych stron, przy zaangażowaniu i współpracy wielu grup interesariuszy.


Dokument został przygotowany zgodnie z zasadami partycypacji społecznej. W tworzenie strategii zostały włączone różne podmioty – władze samorządowe, przedsiębiorcy, młodzież, studenci, organizacje pozarządowe, lokalni liderzy i animatorzy, instytucje oraz mieszkańcy, będący głównymi odbiorcami działań zawartych w strategii. Zaangażowani zostali także eksperci zewnętrzni, mający bezstronne i obiektywne spojrzenie na sytuację i rozwój miasta.

 

Dokument określa następującą wizję Krosna w 2030 r. :

Kreatywne
Rozwijające się
Otwarte
Sprawne
Nowoczesne
Odporne
W 2030 roku Krosno jest miastem możliwości, z którym łodzi ludzie wiążą swoją przyszłość. Nasze atuty to silna, nowoczesna gospodarka, zielone i atrakcyjne przestrzenie publiczne, zakorzenienie w tradycji i kulturze. W 2030 roku Krosno jest miastem modnym, atrakcyjnym dla osób w każdym wieku i wyróżnia się jako wiodący ośrodek miejski w regionie.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie