CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ul. A. Mickiewicza 31
38-400 Krosno
tel: 13 47 43 904
e-mail: cis@um.krosno.pl
Kierownik: Gabriela Gajdzińska
Adres strony www: ciskrosno.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie zostało utworzone z dniem 1 grudnia 2013 r. jako samorządowa jednostka budżetowa, a  działalność statutową rozpoczęło 8 lutego 2014 r. Swoją działalnością statutową obejmuje mieszkańców miasta Krosna, a obszarem działania Centrum jest cały kraj.

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie m.in. realizuje specjalistyczny program pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym osobami długotrwale bezrobotnymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi, beneficjentami pomocy społecznej oraz innymi osobami, które potrzebują wsparcia w odnalezieniu się na rynku pracy.

Celem głównym działalności Centrum jest realizacja reintegracji społecznej i zawodowej poprzez następujące usługi:

  • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
  • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
  • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej,
  • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Krośnie mogą być osoby które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum może być skierowana osoba na podstawie:

  • własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
  • wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie, zakładu lecznictwa odwykowego, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

Uczestnikami nie mogą być osoby, które posiadają prawo do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie