CENTRUM MEDYCZNO-CHARYTATYWNE CARITAS W KROŚNIE im. św. Jana z Dukli

ul. Grodzka 45a
38 – 400 Krosno
tel. 785 929 632
e - mail: krosno.caritas@gmail.com
www.hospicjumkrosno.org.pl
Dyrektor: ks. Andrzej Dec

Centrum Medyczno-Charytatywne Caritas w Krośnie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Związana jest ona m.in. z działalnością charytatywną na terenie Archidiecezji Przemyskiej, podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie pomocy społecznej i świadczeń zdrowotnych, współpracą charytatywną i opiekuńczą z organizacjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, świadczeniem pomocy materialnej dla osób, rodzin i grup społecznych, szerzeniem nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia, promocją i organizacją wolontariatu.
Teren działania Centrum obejmuje obszar Archidiecezji Przemyskiej, jednakże z usług Centrum korzystają w większości mieszkańcy Miasta Krosna oraz Powiatu Krośnieńskiego. W Centrum zatrudniony jest wykwalifikowany personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, rehabilitanci oraz psycholog i kapelan, który czuwa nad potrzebami sfery duchowo-religijnej pacjentów Centrum.


Centrum Medyczno - Charytatywne Caritas w Krośnie świadczy usługi w następującym zakresie:

  • Hospicjum stacjonarne
  • Zakład opiekuńczo – leczniczy oraz opieka długoterminowa
  • Zakład rehabilitacji
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
  • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
  • Lokalne Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych


Hospicjum stacjonarne

Hospicjum dla dorosłych to wszechstronna i całościowa opieka nad pacjentami chorymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Opieką obejmujemy nieuleczalnie chorych i ich rodziny. Opieka ma na celu zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych oraz łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia. Opiekę sprawuje zespół hospicyjny składający się z lekarzy, pielęgniarek, psychologa, rehabilitanta, kapelana i sióstr zakonnych. Miejsc w hospicjum jest 20.


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Do opieki długoterminowej w ZOL Caritas mogą być zakwalifikowani przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie, z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej. Celem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak zdolności do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w skali Barthel uzyskali od 5 – 40 pkt. Miejsc w ZOL jest 24.


Zakład rehabilitacji

W dziale prowadzona jest rehabilitacja, kinezyterapia, fizykoterapia oraz masaż. Zabiegi prowadzone są bezpłatnie w ramach kontraktu NFZ. Objęcie opieką wymaga skierowania lekarskiego. Placówka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt (bieżnia treningowa, ergometr, stepper, crosstrainer, UGUL, stolik do ćw. manualnych, materace, drabinki, piłki, wanny do masażu wirowego kkg, kkd i kręgosłupa), a zajęcia odbywają się pod nadzorem rehabilitanta. Ćwiczenia na sali przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (grupa inwalidzka). Zabiegi wykonywane są bezpłatnie, bez skierowania lekarskiego.


Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Do dyspozycji potrzebujących, osób niepełnosprawnych i nie tylko są m.in.: łóżka rehabilitacyjne, balkoniki, materace p/odleżynowe, kule łokciowe, laski, wózki inwalidzkie, stolik do ćwiczeń manualnych i inny drobny sprzęt rehabilitacyjny. Warunkiem uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami.
Tel. 721 642 275, e-mail: wypozyczalnia.krosno@caritas.pl


Lokalne Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych
tel. 797 647 555

Przy Centrum Medyczno-Charytatywnym Caritas w Krośnie funkcjonuje Lokalne Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych. Jest to podmiot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ponieważ w okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2023 roku Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizuje projekt „Lokalne Centra Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Przemyślu, Krośnie, Sanoku i Leżajsku”.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych na rzecz co najmniej 400 osób z zaburzeniami psychicznymi z powiatów: m. Przemyśl, Krosno, powiat krośnieński, sanocki i leżajski, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez ofertę działań psychoprofilaktycznych i terapeutycznych.
Beneficjenci projektu to osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rodziny osób niepełnosprawnych, zamieszkujące wspólne gospodarstwo domowe, wykazujące potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, zamieszkujące miasto Przemyśl, Krosno i powiaty krośnieński, sanocki i leżajski.
Oferowane formy wsparcia to wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, zorganizowanie i koordynację odpowiedniej opieki, diagnozę problemów, tworzenie warunków życia sprzyjających rozwijaniu zasobów zdrowia psychicznego, pomoc psychologa na 2 poziomach: dla osoby, która jest chora, ale także dla rodziny.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie