• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 24 stycznia 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Franciszka, Felicji

Kontakt

Aktualności

Odpowiednia motywacja kluczem do sukcesu. Motywacyjny Program Stypendialny Miasta Krosna

28-08-2019 | Dla Mieszkańców | Życie miasta

Pieniądze - grafika pixabay

Od wielu lat miasto Krosno cieszy się doskonałą opinią na rynku edukacyjnym – jest  niekwestionowanym liderem edukacji, co zawdzięcza przede wszystkim doskonałym wynikom uzyskiwanym przez uczniów w egzaminach zewnętrznych – zarówno maturalnych, jak i gimnazjalnych, a także przeprowadzanym po raz pierwszy w tym roku szkolnym egzaminie ósmoklasisty. Wyniki uzyskiwane przez krośnieńskich uczniów są wyższe niż średnia województwa czy powiatu, a zdawalność matur na tyle wysoka, że powszechne stało się hasło: „Ucz się w Krośnie!”. Absolwenci krośnieńskich szkół potwierdzają – warto!

 


Inwestowanie zarówno w bazę oświatową, jak i rozwój młodych ludzi to główne założenia polityki prospołecznej w naszym mieście. Dlatego Prezydent Miasta Krosna po raz kolejny postanowił odpowiednio zmotywować uczniów do nauki – która przecież jest najlepszą inwestycją w siebie. W tym roku – po raz pierwszy – kieruje program stypendialny także do uczniów szkół podstawowych z klas IV – VIII, a także jak co roku – do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.


Uczniowie klas IV – VIII  szkół podstawowych
Uczniowie krośnieńskich szkół podstawowych mogą ubiegać się o stypendium za osiągnięcia sportowe lub wysokie wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2019/2020. Warto podjąć więc starania już od września – ponieważ najlepsi zostaną nagrodzeni już w lutym 2020 r.:

 • Stypendium za wyniki w nauce można będzie przyznać uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania na półrocze lub na koniec roku szkolnego 2019/2020.
 • Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz posiada nie niższą niż dobrą ocenę zachowania na półrocze lub na koniec roku szkolnego 2019/2020.


Warto podkreślić, że dzięki tej formie motywacji w każdej krośnieńskiej szkole podstawowej nagrodzeni zostaną najlepsi uczniowie, bowiem – na wniosek wychowawcy klasy –  stypendia przyznawać będzie dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej.

Termin składania wniosków oraz zasady ich przyznawania określone zostaną przez komisje stypendialne i dyrektorów krośnieńskich szkół podstawowych i podane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

 


Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
Uczniowie uczęszczający do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych mogą się ubiegać o przyznanie stypendium w terminie od 2 do 10 września br. – za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.
Wachlarz możliwości jest ogromny – a docenieni mogą zostać nie tylko wzorowi uczniowie z wysoką średnią, ale również zawodowcy, sportowcy i artyści. W Krośnie opłaca się starać!


Kryteria dla poszczególnych rodzajów stypendium:
1) stypendium „Semper in altum” od 200 do  300 zł miesięcznie
kryteria  obligatoryjne wspólne dla wszystkich kategorii: kandydat posiada znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium,  w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej w ostatnim roku szkolnym  uzyskał łącznie: co najmniej dobrą ocenę zachowania, średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, oceny wyższe od dopuszczającej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin nieusprawiedliwionych oraz wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym.
 

Uwaga!
Uczniowi, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał ocenę niższą niż 4,0, ale nie niższą niż 3,5 oraz spełnił pozostałe warunki określone dla stypendium „Semper in altum”, może być przyznane stypendium w wysokości 60% kwoty określonej odpowiednio dla danego typu szkoły. 

Kryteria dla poszczególnych kategorii – kandydat ubiegający się o stypendium „Semper in altum” powinien wykazać się spełnianiem co najmniej jednego z osiągnięć właściwych dla poszczególnych kategorii stypendium.
 


OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE – uczeń:

 • uzyskał tytuł laureata lub wielokrotnego finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną tematycznie z kierunkiem kształcenia lub zawodem, organizowanych na podstawie przepisów art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał wyróżnienie (miejsca I-III) w znaczących konkursach o charakterze interdyscyplinarnym lub zawodowym na szczeblu ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych przez wyższe uczelnie i inne instytucje do tego uprawnione,
 • posiada własny uznany dorobek naukowy lub twórczy (np. publikacje, wystawy, patenty).
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE – uczeń:

 • uzyskał medal lub tytuł mistrzowski w ogólnopolskich lub międzynarodowych zawodach, turniejach i konkursach sportowych organizowanych przez instytucje i związki sportowe, o ile reprezentował szkołę, klub krośnieński lub stowarzyszenie sportowe działające w Krośnie,
 • w finałach mistrzostw województwa organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, w ramach współzawodnictwa sportowego, zdobył indywidualnie lub z drużyną jedno z trzech pierwszych miejsc lub wygrał w półfinałach do tych mistrzostw,
 • posiada uznany indywidualny dorobek w zakresie jednej lub kilku dyscyplin sportowych uzyskany podczas reprezentowania szkoły lub miasta Krosna w zawodach, turniejach i konkursach na szczeblu ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE – uczeń:

 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu, turnieju, olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał medal lub wyróżnienie w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim lub jedno z trzech pierwszych miejsc w znaczących konkursach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ponadwojewódzkich organizowanych przez instytucje kultury i inne podmioty do tego uprawnione,
 • posiada znaczący indywidualny dorobek artystyczny (np. publikacje, wystawy, prezentacje podczas wydarzeń artystycznych).


2) Stypendium „Krośnieński Omnibus”  (od klasy drugiej)  - 200 zł miesięcznie 

Kryteria niezbędne do ubiegania się o  stypendium „Krośnieński Omnibus”:

1) w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej w ostatnim roku szkolnym kandydat uzyskał łącznie:
     a)    średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie niższą niż:

 • 5,2 – dotyczy liceum ogólnokształcącego,
 • 4,75 – dotyczy technikum;

     b)    średnią ocen nie niższą niż:

 • 5,0 - dotyczy liceum ogólnokształcącego – obliczoną na postawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz ocen z trzech wybranych spośród: fizyki, biologii, chemii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i drugiego języka obcego,
 • 4,5 - dotyczy technikum – obliczoną na podstawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz ocen z trzech przedmiotów wybranych spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, historii sztuki, przy czym listę przedmiotów do wyboru rozszerza się o przedmioty zawodowe;

     c) co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
2) w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin nieusprawiedliwionych,
3) wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym,
4) godnie reprezentował szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach lub znaczących wydarzeniach naukowych, artystycznych, sportowych.

 

3. Stypendium Młodego Zawodowca 100 - 200 zł miesięcznie 


Kryteria niezbędne do ubiegania się o  „Stypendium Młodego Zawodowca
W roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium, kandydat spełnił łącznie poniższe kryteria oraz odpowiednio dla poszczególnych klas:

1)    w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium:
      a) uzyskał świadectwo z wyróżnieniem,
      b) nie miał godzin nieusprawiedliwionych,
    c) wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na świadectwie szkolnym,
   d) ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał oceny wyższe od dopuszczającej,

2) w przypadku uczniów klas pierwszych:

      a) w klasyfikacji końcowej bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny, w którym składany jest wniosek o stypendium uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,5 z wybranych trzech przedmiotów spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka obcego,
      b) uzyskał wyniki nie niższe niż średnia krajowa i wojewódzka:

 • z egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz z przedmiotów przyrodniczych,
 • z egzaminu ósmoklasisty z matematyki;


3) w przypadku uczniów klas drugich, trzecich i czwartych
     a) w klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny, w którym składany jest wniosek o stypendium uzyskał:

 • ze wszystkich przedmiotów zawodowych oceny co najmniej dobre i średnią ocen z tych przedmiotów nie niższą niż  4,75 oraz średnią ocen nie niższą niż 5,0 z kształcenia zawodowego praktycznego,
 • średnią ocen nie niższą niż 4,5 z trzech przedmiotów ogólnokształcących, w tym z matematyki,

      b) zaliczył przewidziane programem danej klasy egzaminy z kwalifikacji w zawodzie.
 

 


Jednocześnie  przypominamy, że prawo do zgłoszenia kandydata do stypendium posiada:
1)    rodzic/prawny opiekun ucznia,
2)    pełnoletni uczeń
3)    wychowawca klasy,
4)    przewodniczący samorządu uczniowskiego,
5)    dyrektor szkoły, krośnieńskiej jednostki kultury, sportu, klubu lub stowarzyszenia działającego w Krośnie, które uczeń reprezentuje,
6)    pracodawca, u którego uczeń realizuje zajęcia praktyczne.
 


Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 przyznawane będą na podstawie wyników i osiągnięć z roku szkolnego 2018/2019.


Wnioski po poszczególnych typów stypendiów poniżej.
 

Pliki do pobrania

krosnienski_omnibus-wniosek_2019.pdf

Krośnieński Omnibus

semper_in_altum-wniosek_2019.pdf

Semper in altum

wniosek-stypendium_mlodego_zawodowca.pdf

Stypendium młodego zawodowca

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KSIĘŻNICZKA CZARDASZA_spektakl przeniesiony z 5.X.2020

  Termin: 2021-03-12
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
 • "DWOJE NA HUŚTAWCE" spektakl przeniesiony z 14_IX_2020

  Termin: 2021-05-14
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej