• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 24 stycznia 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Franciszka, Felicji

Kontakt

Aktualności

Podsumowanie roku 2020

30-12-2020 | Dla Mieszkańców | Życie miasta

Kolaż Krosno 2020

2020 rok odchodzi do przeszłości. To był szczególny, trudny czas dla nas wszystkich. Zobacz jakim był dla Krosna. Jakie inwestycje pomimo pandemii udało się zrealizować, jak wyglądają finanse miasta, edukacja kultura i sport.  Zobacz podsumowanie 2020 roku.

 

 

BUDŻET 2020
Rok 2020 był rokiem trudnym dla finansów Miasta. Po znaczącym pogorszeniu sytuacji finansowej wynikającym m.in. ze zmian ustawowych w podatku dochodowym, kolejnym ciosem zmniejszającym dochody samorządu stała się epidemia. Mniejsze wpływy do budżetu są też spowodowane wprowadzeniem programu pomocowego dla firm. Miasto zaoferowało w nim ulgi m.in. w zakresie należnych podatków i czynszów, ale także przyspieszenia płatności dla naszych kontrahentów, aby pomóc w zachowaniu ich płynności. Epidemia zmusiła nas to także do dodatkowych ograniczeń wydatków we wszystkich obszarach działalności, w tym także w zakresie inwestycji oraz zamrożenia realizacji niektórych przedsięwzięć, w tym w ramach budżetu obywatelskiego i budżetów osiedlowych/dzielnicowych. Spowodowała też konieczność poniesienia dodatkowych wydatków na zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania.
 

Przewidujemy, że rok 2020 zakończy się następującymi wynikami:

dochody w PLN 411 920 582
dochody bieżące 366 701 232
w tym pozyskano z zewnątrz                                              6 328 000
dochody majątkowe 45 219 350
w tym pozyskane z zewnątrz (środki krajowe i EU) 42 575 000
w tym środki inwestycyjne EU 26 935 000
łącznie pozyskane środki EU 33 263 000
wydatki w PLN 464 283  928
wydatki bieżące 345 870  988
wydatki majątkowe 118 412 940
deficyt budżetu -52 363 346
nadwyżka operacyjna 20 830 244
W ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych (I etap) miasto otrzymało 11 800 000 zł na wydatki inwestycyjne.
Liczba mieszkańców: 44 823 (na dzień 29.10.2020) -  spadek o 351 osób (45 174 2019 na dzień 31.12.2019).
 

 


PROJEKTY ZREALIZOWANE DZIĘKI POZYSKANIU  ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Remont krośnieńskiego dworca autobusowego w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Gruntowna przebudowa dworca objęła swym zakresem modernizację wiat przystankowych, przebudowę ciągów pieszych z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych, zamontowanie trójjęzycznych elektronicznych rozkładów jazdy, wymianę oświetlenia i zamontowanie monitoringu, montaż systemy wizualnej i głosowej informacji pasażerskiej. Pojawiły się także elementy małej architektury: ławki, donice oraz kosze.
Wartość całkowita projektu wynosi 727 192,82 €, w tym po stronie polskiej 362 884,82 €, a po stronie słowackiej 364 308,00 €. Całkowite dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa to 618 113,89 €  (85% wydatków kwalifikowalnych), w tym dofinansowanie z EFRR dla Gminy Krosno to 308 452,09 € oraz z EFRR i BP dla Medzilaborec to 309 661,80 €.
Uzupełnieniem projektu była obiekty realizowane ze środków budżetu miasta.  Przede wszystkim pawilon obsługi podróżnych, w którym mieści się poczekalnia dla podróżnych wraz z toaletami ogólnodostępnymi i punktem informacji dla pasażerów. Powstała także zielona ściana ażurowa od ul. Naftowej oraz  przebudowano wjazd od ul. Kolejowej. Wartość inwestycji 533 273,41 zł.

 

Zmodernizowane stanowiska na dworcu autobusowym
Zmodernizowane stanowiska na dworcu autobusowym2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta
W ramach inwestycji została już wymieniona całość opraw oświetlenia ulicznego w ilości 3 545 sztuk oraz wymiana 109 sztuk słupów oświetleniowych. Kończą się   prace związane z  wymianą przewodu izolowanego AsXsN (oświetleniowego). W dalszym ciągu trwa modernizacja 108 sztuk istniejących szaf oświetlenia ulicznego (do dnia 9.12.2020 r. wykonano 18 szaf). W planach jest pozyskanie dodatkowych 10% środków na pracę w ramach robót dodatkowych. Priorytetem jest centralne sterowanie całym oświetleniem ulicznym - zatem konieczna jest  wymiana wszystkich szaf sterowniczych w mieście oraz przewodu sieci napowietrznej, kolejno w planie byłaby wymiana pozostałych opraw, których nie obejmował projekt. Prace związane z  wykonaniem podstawowego zakresu zadania potrwają do końca lutego 2021.
Wartość projektu: 8 655 598,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8 612 548,00 zł.

3. „Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Zakończono realizację pierwszej części projektu polegającej na zaprojektowaniu oraz zainstalowaniu gazowych kotłów kondensacyjnych i wkładów kominowych w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Krosna. Łącznie zamontowano 96 kotłów gazowych.
Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowy na wykonanie pozostałego zakresu rzeczowego projektu obejmującego zaprojektowanie i wykonanie przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz wewnętrznych instalacji c.w.u. i c.o. w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna. Realizacja tego zakresu zakończy się w 2022 roku. Całkowita wartość projektu to 11 232 066,00 zł. Wydatki kwalifikowane wynoszą 10 031 600,00 zł, z czego 85% to dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 8 526 860,00 zł.

4. Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie
Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 jako zadanie wieloletnie. Droga gruntownie przebudowywana na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 – ul. Bieszczadzką do granicy miasta Krosna
Wartość projektu ogółem: 6 817 777,66 zł
Środki Funduszu: 2 833 230,00 zł
Wkład własny: 3 984 547,66 zł
Okres realizacji projektu: 20.04.2020 r. – 30.04.2022 r.

 

 

Ulica Polna
Ulica Polna

 


5. Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki
Projekt dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 (wysokość dotacji 3 140 387,00 zł - wpłynęła w zeszłym roku). W ramach inwestycji wybudowano nowy odcinek drogi pomiędzy ul. Podkarpacką a ul. Popiełuszki, przebudowano ul. Popiełuszki, wybudowano rondo o średnicy zewn. 30 m. Budowa nowego łącznika drogowego ułatwiła dojazd z osiedla Polanka do centrum miasta, tworząc połączenie drogowe ul. Popiełuszki z ulicą Podkarpacką oraz ulicą Tysiąclecia. Całkowita wartość zadania to: 6 123 703,73 zł.

 

Nowe rondo na ul. Popiełuszki
Nowe rondo na ul. Popiełuszki

 6. Przebudowa ulic: Prochownia, św. Wojciecha i Spacerowa
Projekt polegał na rozbudowie istniejącego odcinka drogi biegnącej wzdłuż ul. Prochownia, budowie zjazdów indywidualnych, skrzyżowań, chodnika dla pieszych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z usunięciem i zabezpieczeniem kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego. Inwestycja rozpoczynała się i kończyła na skrzyżowaniach z istniejącym układem komunikacyjnym. Stanowi przedłużenie ul. Prochownia, która jest bezpośrednio skomunikowana z drogą wojewódzką nr 991. Dodatkowo wyremontowane zostały drogi biegnące wzdłuż istniejących ulic: św. Wojciecha oraz Spacerowej wraz z chodnikami i niezbędna infrastrukturą techniczną.  Przebudowa układu drogowego ułatwiła dojazd z osiedla Zawodzie do centrum miasta oraz do szkoły, tworząc bezpieczne połączenie przebudowanych dróg. Projekt realizowany był w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.
Wartość projektu ogółem: 1 663 925,22 zł
Środki Funduszu: 684 895,47 zł
Wkład własny: 979 029,75 zł
Okres realizacji projektu: 20.05.2020 r. – 10.11.2020 r.
 

 

Przebudowa ulic: Prochownia, św. Wojciecha i Spacerowa
Przebudowa ulic: Prochownia, św. Wojciecha i Spacerowa

 

7. Rozwój kompetencji cyfrowych w Mieście Krośnie
Wartość projektu wyniosła 144 798,36 zł (100% dofinansowania z EFRR i BP).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
W ramach projektu zakupiono m.in. 25 komputerów przenośnych z oprogramowaniem przekazanych do Szkoły Podstawowej nr 14 z oddziałami sportowymi i integracyjnymi w Krośnie oraz  2 flipcharty interaktywne - monitory przekazane do Szkoły Podstawowej nr 15 i Szkoły Podstawowej nr 6.
W ramach projektu przeszkolono w zakresie kompetencji cyfrowych 264 osoby w wieku od 25 do 74 roku życia.


8. „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”
Wartość projektu 2 887 972,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 2 743 573,40 zł.


9.  „Mamo, tato czas do pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie"

W ramach projektu wykonano adaptację pomieszczenia wraz z wyposażeniem sali w budynku żłobka na ul. Mirandoli Pika 3 w Krośnie w kwocie: 111 151,56 zł. Zakończenie projektu nastąpiło 30 września 2020 r.
W ramach projektu sfinansowano koszty bieżące funkcjonowania 1 grupy żłobkowej przez okres 24 m-cy w kwocie: 430 278,37 zł.
Wartość całkowita projektu: 637 995,93 zł.
Wartość dofinansowania z UE: 541 429,93 zł.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


10. Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie.

Wybudowano w technologii kontenerowej budynek nr 2 składający się z 3 lokali mieszkalnych o pow. 34m2 każdy, łącznie 102 m2  i nr 6 składający się z 5 lokali mieszkalnych o pow. 16,7m2 każdy, łącznie 83,5m2 wraz z infrastruktura towarzyszącą.
Wartość inwestycji:  1210729,85 zł.
Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 293.584,19 zł.
1.2 TBS Krosno Sp. z o.o. zrealizowało budynek  mieszkalny wielorodzinny z usługami na parterze przy ul. Staszica 27. Miasto wniosło w aport grunt i gotówkę na partycypację w wysokości 1,5 mln zł.


11. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna.
Zakończono rozdział kanalizacji ogólnospławnej na oś. Tysiąclecia oraz  wybudowano kanalizację deszczową w ul. Asnyka wraz z budową wylotu do Wisłoka.
Wartość inwestycji:  6 185 121,29 zł. Część zadania zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę  371.430,54 zł.


12. Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Krośnie, przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznego.
Wybudowana została winda osobowa przystosowana do przewozu osób na łóżku, przeprowadzono remont biegów klatki schodowej oraz przebudowano pomieszczenie na parterze budynku w celu zamontowania pochylni dla osób niepełnosprawnych.
Wartość inwestycji: 773 158,16 zł.  Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 377.308,76 zł.

 

 

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Krośnie
Budynek Domu Pomocy Społecznej w Krośnie

 13. Kontynuowana jest realizacja dużej inwestycji drogowej – budowa  drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej”
na kwotę umowną 55.844.181,61 zł (roboty budowlane), z czego 50% to środki pochodzące ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury. W ramach inwestycji realizowane są również inne umowy m.in. na nadzór autorski, nadzór branży elektrycznej, teletechnicznej, badania laboratoryjne.
 

14. CYFRYZACJA
Miasto Krosno otrzymało dofinansowanie na realizację umowy na kwotę 15.000 euro, czyli na ponad 60.000 złotych z Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci Komisji Europejskiej na realizację programu WIFI4EU.
Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie mieszkańcom i osobom odwiedzającym miasto, dostęp do wysokiej jakości internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych (takich jak parki, place, urzędy, biblioteki i miejsca użyteczności publicznej). Inwestycja jest w 100% finansowana ze środków Komisji Europejskiej.
W ramach projektu powstanie sieć hotspotów z bezpłatnym dostępem do internetu w miejscach, które są szczególnie odwiedzane i uczęszczane przez mieszkańców oraz turystów. Miejscami z bezpłatnym dostępem do internetu będzie  obszar Rynku i przyległych do niego ulic oraz Dworzec PKP/PKS, zgodnie z umową o udzielenie dotacji Krosno zapewnia dostęp do szybkiego internetu na poziomie przynajmniej 30Mb/s.


Zestawienie lokalizacji planowanych do budowy punktów Wi-Fi.

Lp. NAZWA HotSpota Rodzaj
HotSpot
Adres
1. HS Rynek przy CDS       Zewnętrzny ul. Rynek 1
2. HS Staszica Zewnętrzny ul. Staszica 2
3. HS Rynek (BWA) Zewnętrzny ul. Portiusa 2
4. HS Kazimierza Wielkiego Zewnętrzny ul. Kazimierza Wielkiego pomiędzy nr 4 a 8
5. HS Rynek (Sienkiewicza 1
w kierunku ul. Staszica)
Zewnętrzny ul. Sienkiewicza 1
6. HS Rynek (Sienkiewicza 1
w kierunku ul.  Piłsudskiego)
Zewnętrzny ul. Sienkiewicza 1
7. HS Józefa Piłsudskiego 9
w kierunku rynku
Zewnętrzny ul Józefa Piłsudskiego 9
8. HS Józefa Piłsudskiego 9
w kierunku poczty
Zewnętrzny ul. Józefa Piłsudskiego 9
9. HS Franciszkańska 9 Zewnętrzny ul. Franciszkańska 9
10. HS Etnocentrum Zewnętrzny ul. Kolejowa 29A
INWESTYCJE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA

1. Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie.
Ogrodzony skwerek do zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią o pow.163,5m²  wyposażony w urządzenia zabawowe: huśtawki, zjeżdżalnie, zestaw wspinaczkowy, ławki itd.
Wartość inwestycji: 129 861,62 zł.

 

Skwerek dla dzieci w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie (Suchodół)
Skwerek dla dzieci w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie (Suchodół)2. Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie.
Wybudowano oświetlenie uliczne wzdłuż nowej ścieżki pieszo-rowerowej
Wartość inwestycji: 95 453,06 zł

3. Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki. Wybudowano zjeżdżalnię rodzinną do basenu rekreacyjnego.
Wartość inwestycji:  147 073,17 zł.

 


Zjeżdżalnia przy basenie rekreacyjnym4. Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego.

Wykonano alejki piesze i rowerowe z kostki betonowej łączące istniejące ścieżki z chodnikiem przy ul. Powstańców Warszawskich. W ramach zadania powstał także plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa. Teren Przedszkola Miejskiego nr 5 został ogrodzony oraz wykonano dojścia na teren przedszkola z nowych alejek. Teren został uporządkowany a wody opadowe skierowano do wykonanej w ramach zadania kanalizacji deszczowej. Zamontowano ławki parkowe oraz kosze.
Wartość inwestycji: 776 616,35 zł.

 

Skwer przy ul. Wojska Polskiego
Skwer przy ul. Wojska Polskiego

 5. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku.
Wykonano I etap wymiany zniszczonego pokrycia dachu oraz przeprowadzono remont elewacji.
Wartość inwestycji:  465 408,54 zł.

 

I LO im. M. Kopernika
I LO im. M. Kopernika

DROGOWNICTWO
W 2020 roku łączne środki przeznaczone na remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta oraz ich bieżące utrzymanie wynoszą ponad 1.241.000,00 zł. Koszty utrzymania obiektów mostowych na terenie miasta wynoszą ok. 120.000,00 zł.

 

Ulica Stapińskiego
Ulica Stapińskiego

 


Wykonano nowe nakładki asfaltowe na odcinkach ulic: ks. F. Kojdera, Kolejowej, Stapińskiego (nawierzchnia na obiekcie mostowym wraz z dojazdami oraz malowanie poręczy i montaż barier energochłonnych), Białobrzeskiej (nawierzchnia na obiekcie mostowym wraz z dojazdami oraz odnawianie poręczy – piaskowanie i malowanie), a także na części płyty dworca autobusowego.

 

Rozbudowa ul. Dębowej
Ulica Dębowa w Krośnie

 


Rozbudowano ul. Dębową w Krośnie  (łączny koszt robót budowlanych: 4.181.174,84 zł).

 

Ulica Kościuszki
Ulica Kościuszki
 


Przebudowano ulicę Wyzwolenia, drogę boczną od ul. Bursaki oraz boczną od ul. T. Kościuszki.

 

Ulica Wyzwolenia
Ulica Wyzwolenia 


Poza tym inwestycje realizowane z udziałem środków zewnętrznych wspomniane wcześniej: budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki, przebudowa ulic: Prochownia, św. Wojciecha i Spacerowa w Krośnie oraz w trakcie realizacji rozbudowa ul. Polnej.


OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Wymieniono 96 sztuk kotłów z paliwa stałego (np. węgiel, drewno) na nowoczesne kotły gazowe, w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
 2. 3140 kg zużytych baterii zebrano w ramach konkursu Poszukiwacze Zaginionych Baterii.
 3. Po raz kolejny zorganizowano odbiór wyrobów zawierających azbest z prywatnych gospodarstw domowych mieszkańców Miasta Krosna, w sumie zebrano i zutylizowano 31, 82 ton azbestu.
 4. Przy DK28 powstało pole słonecznikowe, a przy pomniku Jana Pawła II łąka kwietna. Pięknie kwitnące kwiaty uatrakcyjniają tę cześć miasta jednocześnie zwiększając bioróżnorodność.
 5. Zagospodarowano teren w obrębie Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - nasadzenie drzew, stworzenie zielnego ogródka babuni i łąki kwietnej, zakup 10 szt. donic oraz ich obsadzenie roślinnością ozdobną.
 6. Zagospodarowano: skwer przy ul. Lwowskiej, ronda Naftowców, ronda przy ul. Popiełuszki skarpy przy ul. Naftowej oraz terenów zieleni w obrębie dworca autobusowego przy ul. Kolejowej. – obsadzono roślinnością ozdobną.
 7. Dzięki zaangażowaniu młodzieży szkolnej w działania na terenach zieleni miejskiej udało się przeprowadzić akcję nasadzenie 1500 szt. cebul krokusa botanicznego oraz 100 szt. krzewów leśnych przyjaznych ptakom w parku im. Rotmistrza Witolda Pileckiego przy ul. Karłowicza w Krośnie.
 8. Zakupiono 18 szt. karmników automatycznych do dokarmiania ptaków. Karmniki zostały przekazane do krośnieńskich przedszkoli wraz z nasionami słoneczników zebranych z pola słonecznikowego założonego przy DK28. Zakupiono także 3 karmniki dla wiewiórek. 
 9. Kontynuowane są nasadzenia pnączy pyłochwytnych przy ekranach akustycznych przy DK 28 ok. 80 sztuk.
 10. Utworzono kompleks 600 drzew miododajnych przy ul. Słonecznej. Posadzono również drzewa i krzewy miododajne wokół Psiego Parku,  50 drzew liściastych  przy budynku OSP Polanka oraz  w obrębie Otwartej Strefy Aktywności na Osiedlu Markiewicza: 40 drzew liściastych ozdobnych oraz 500 sztuk krzewów, traw i bylin.
 11. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne w koronach jesionów wzdłuż ul. Bieszczadzkiej - redukcję martwych konarów w celu pobudzenia procesu odbudowy korony drzew oraz zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Wykonano także ekspertyzę dendrologiczną i badania 21 sztuk drzew cennych pod względem przyrodniczym, historycznym i krajobrazowym.
 12. Na terenie miasta rozwieszono 27 sztuk budek lęgowych dla jerzyków.

 

Sadzenie drzew i krzewów miododajnych wokół Psiego Parku
Sadzenie drzew i krzewów miododajnych wokół Psiego Parku

 


GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Modernizacja Parku im. Rotmistrza Pileckiego przy ul. Okrzei:  remont ogrodzenia, remont małej architektury zlokalizowanej w parku: ścieżki zdrowia, ławek parkowych, koszy, oraz placu zabaw. Park z odnowionymi elementami stał się niewątpliwie przyjemniejszym miejscem dla mieszkańców Krosna.

 

Park im. Rotmistrza Pileckiego przy ul. Okrzei
Park im. Rotmistrza Pileckiego przy ul. Okrzei

 

2. Altany śmietnikowe. Budowa nowych jaki i modernizacja istniejących altan w znaczący sposób ogranicza powszechny proceder podrzucania odpadów do pojemników często zlokalizowanych na ogólnodostępnych parkingach osiedlowych czy bezpośrednio przy drodze, co skutkowało tym, że finalnie za te „niczyje” odpady koszty ponoszą wszyscy mieszkańcy miasta. W chwili obecnej na terenie miasta w obrębie zabudowy wielolokalowej istnieje ponad 70 altan śmietnikowych co również w istotny sposób wpływa na estetykę najbliższego otoczenia budynków wielorodzinnych.
W roku 2020 pozytywnie rozpatrzonych zostało  5 wniosków o dofinansowanie na budowę altany na łączną kwotę 23 687,05 zł.
Z środków Gminy Miasto Krosno została wybudowana również jedna altana śmietnikowa przy ul. Piastowskiej  i przekazana do użytkowania mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych Piastowska 10, 12,14, 20. Koszt wybudowania altany wyniósł 32 982,73 zł. W latach 2017 – 2019 zostało wybudowanych 6 altan, których łączny koszt wyniósł 168 469,34 zł.  

 

Cmentarz Komunalny w Krośnie
Cmentarz Komunalny przy ul. Wyszyńskiego

 

3. Cmentarze Komunalne. W mijającym roku przeprowadzono modernizację alejek na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego: od wejścia na cmentarz od strony ul. Podkarpackiej oraz główny ciąg pieszo-jezdny wiodący przez sektor B2 i C2. Nowej nawierzchni z kostki brukowej doczekała się też alejka pomiędzy drzewami w sektorze D4 i D5 na cmentarzu przy ul. Popiełuszki.
Na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego zamontowano nowe pompy ręczne do wody, wykonano modernizację istniejącej studni. Na bieżąco na cmentarzach wykonywane były drobne remonty np. wspawanie uszkodzonych elementów ogrodzenia czy modernizacja i odnawianie kontenerów na odpady. Wykonano również naprawę nagłośnienia w kaplicy w budynku domu przedpogrzebowego. Uruchomiono toaletę ogólnodostępną w ogrodzeniu od ul. Podkarpackiej.

4. Kanalizacja sanitarna. W 2020 r rozpatrzono pozytywnie 13  wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji do sieci kanalizacji sanitarnej. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 29 914,11 zł.

 

KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SP. Z O.O.

Mijający rok 2020 był bardzo efektywny dla Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Zakończonych zostało wiele spektakularnych inwestycji, kluczowych dla miasta i mieszkańców Krosna oraz Spółki. Zrealizowane zadania dotyczyły wszystkich dziedzin działalności firmy, tzn. branży ciepłowniczej, gospodarki odpadowej oraz branży wodno-kanalizacyjnej. Planowana wartość inwestycji w 2020 r. zamknie się w kwocie około 70 mln zł (netto).

1. Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie
Największą inwestycją 2020 r. jest modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, którego rozruch rozpoczął się w grudniu br. Prace inwestycyjne prowadzone były zarówno na instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, jak i instalacji biologicznej.
W ramach modernizacji część do mechanicznego przetwarzania odpadów linia sortownicza została wyposażona w nowoczesne urządzenia i rozwiązania technologiczne, wprowadzające automatyczny system segregowania odpadów oraz zwiększający efektywność i skuteczność pracy całej instalacji. Usprawniony został też proces odzysku wybranych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, zwiększając tym samym efektywność procesu sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, a także ilość wydzielanych frakcji materiałowych. Zastosowana technologia sprawia, że teraz pracownicy kontrolują automatyczny system segregowania odpadów i jedynie „doczyszczają”  je w kabinach sortowniczych.
Dzięki technologiom i rozwiązaniom zastosowanym w nowo wybudowanej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów „zielonych” wszystkie procesy utylizacji odbywają się w 22 zamkniętych bioreaktorach, wyposażonych w specjalne biofiltry do oczyszczania powietrza poprocesowego.
To spowoduje, że do atmosfery uchodzić będzie powietrze oczyszczone i pozbawione uciążliwości zapachowych.

 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

 

2. 100 mln z unijnej kasy na koncie Spółki
Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej, które zarząd Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego pozyskał w ciągu ostatnich 16 lat, na konto Spółki wpłynęło już ponad 100 mln zł. Setny milion z Unii Europejskiej trafił do konto przedsiębiorstwa przelewem w kwietniu 2020 r. Unijne dotacje Spółka cały czas inwestuje w rozwój wszystkich dziedzin swojej działalności, tzn. w gospodarkę wodno-ściekową, odpadową i ciepłowniczą. Z dofinansowaniem unijnym udało się firmie zrealizować szereg istotnych z punktu społecznego przedsięwzięć.

3. Elektrociepłownia „Łężańska” wśród najlepszych w kraju
W Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2020 Krośnieński Holding Komunalny zajął piąte miejsce i znalazł się w czołówce najlepszych elektrociepłowni w Polsce. Eksperci krajowej branży ciepłowniczej docenili działania i inwestycje podejmowane przez Spółkę
i stosownym dyplomem potwierdzili, że krośnieńska elektrownia jest wśród liderów PEC (Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej).

 

Elektrociepłownia „Łężańska”
Elektrociepłownia „Łężańska”4. Zakończenie budowy nowej siedziby Spółki przy ul. Fredry 12
W 20202 r. dobiegła końca budowa nowego budynku administracyjnego dla potrzeb Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Cała administracja Spółki zlokalizowana jest teraz w jednym miejscu, podobnie jak Biuro Obsługi Klienta, które zyskało nową przestrzeń i nowy standard obsługi mieszkańców. Budynek wyposażony jest dodatkowo w instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 40 kW, z której wyprodukowana energia wykorzystywana jest na potrzeby funkcjonalne budynku.

 

Nowa siedziba MPGK
Nowa siedziba MPGK5. Otwarcie nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
1 lipca 2020 r. otwarty został nowo wybudowany PSZOK, znajdujący się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie. Nowy obiekt ma zachęcać mieszkańców do idei segregowania odpadów i właściwego z nimi postępowania. Zadaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów jest odbiór wyselekcjonowanych odpadów powstających w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Miasta Krosno. PSZOK umożliwia selektywne zbieranie co najmniej 20 różnych frakcji odpadów komunalnych m.in.: trawy, liści, gałęzi, odpadów wielkogabarytowych, gruzu budowlanego, popiołu, zużytych baterii i akumulatorów, olejów odpadowych, opakowań po farbach i klejach, zużytych tonerów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach PSZOK powstała tzw. ścieżka edukacyjna, która ma pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną o tematyce gospodarki odpadami, segregacji odpadów i recyklingu.

 

Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 6. Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta
Z zakresie tegorocznych inwestycji Spółki była dalsza modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej. Dzięki zrealizowanym zadaniom nowoczesna sieć preizolowana, poprawiająca efektywność dystrybucji ciepła, została wykonana na os. R. Traugutta, ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego,
ul. Grodzkiej i ul. Piastowskiej. W trakcie budowy jest sieć ciepłownicza na os. J. Szczepanika w Krośnie. Tym samym na koniec 2020 r. długość sieci ciepłowniczej na terenie miasta Krosna wynosi ok. 32 km, przy czym ponad 26 km to sieć preizolowana (ok. 82%).

 

 

Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta
Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta

 7. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na os. Tysiąclecia
Inwestycja zrealizowana na os. Tysiąclecia była kolejną inwestycją Spółki w zakresie poprawy gospodarki ściekowej w mieście Krośnie. W ramach zadania rozdzielono kanalizację sanitarną i deszczową na os. Tysiąclecia, w miejscach, w których dochodziło do połączenia ścieków bytowo-gospodarczych z wodami deszczowymi, spływającymi kanałami ogólnospławnymi do oczyszczalni ścieków. Zrealizowana inwestycja miała na celu poprawę warunków zamieszkania lokalnej społeczności, a także ochronę środowiska naturalnego. W ramach zadania wykonano ponad 5,5 tys. mb kanalizacji sanitarnej oraz ponad 1,4 tys. mb kanalizacji deszczowej.
Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej finansowane były przez Krośnieński Holding Komunalny, natomiast w zakresie kanalizacji deszczowej przez Urząd Miasta Krosna.

 

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na os. Tysiąclecia
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na os. Tysiąclecia8. Uruchomienie kotła biomasowego w Elektrociepłowni „Łężańska”
W Oddziale Energetyki Cieplnej przy ul. Sikorskiego w Krośnie zakończono budowę nowej instalacji biomasowej. Do użytku oddano nowy kocioł, który z paliw odnawialnych, tj. zrębków drewna produkuje ekologiczne ciepło na potrzeby mieszkańców Krosna i miejskiej sieci ciepłowniczej. Powstała instalacja jest bardzo nowoczesna i spełnia bardzo wysokie wymogi oraz standardy ekologiczne. Według wyliczeń będzie produkować blisko 90 tys. GJ ciepła w ciągu roku, co spowoduje, że stosowany dotychczas w Elektrociepłowni miał węglowy będzie już tylko paliwem wspomagającym system ciepłowniczy w okresach szczytowych. Zakłada się, że po włączeniu nowego kotła biomasowego do systemu ciepłowniczego zużycie miału węglowego zmniejszy się z 7 tys. ton do 1-3 tys. ton rocznie w zależności od panujących temperatur w sezonie grzewczym. Inwestycja ta przyczyni się znacznie do ograniczenia do minimum emisji zanieczyszczeń i zastąpienia miału węglowego ekologiczną biomasą.

 

Elektrociepłownia „Łężańska”
Elektrociepłownia „Łężańska”9.  Budowa instalacji fotowoltaicznych
Zwiększając efektywność energetyczną Spółki i dążąc do samowystarczalności energetycznej wybudowanych zostało kilka instalacji prądotwórczych. Nowe instalacje fotowoltaiczne pojawiły się m.in. na dachu nowego budynku administracyjnego Spółki (moc 40 kW), na infrastrukturze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (moc 12 kW), na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie (125 kW), a w trakcie budowy jest instalacja na zrekultywowanej części składowiska (moc 650 kW), zlokalizowana na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

 

Instalacja fotowoltaiczna przy krośnieńskim Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Instalacja fotowoltaiczna przy krośnieńskim Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 10. Nowy zbiornik do magazynowania wody
Przy ul. Okrzei powstał nowy zbiornik wyrównawczo-retencyjny na wodę o pojemność wynosi 2000 m sześc. Celem jego budowy było zwiększenie niezawodności funkcjonowania całego systemu zaopatrzenia w wodę oraz podniesienie standardów dostaw wody dla mieszkańców Krosna. Jest to trzeci z kolei zbiornik do gromadzenia uzdatnionej wody i zasilania nią sieci wodociągowej istniejącej na terenie miasta Krosna.

 


TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZKANIOWE SPÓŁKA Z O.O.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami na parterze przy ul. Staszica 27
Przy ul. Staszica został powstał budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami na parterze.  Łącznie 21 mieszkań i 5 lokali użytkowych z przeznaczeniem pod wynajem. 15 mieszkań dwupokojowych o powierzchni średnio 50 m² oraz 6 mieszkań trzypokojowych o powierzchni 60,36 m² i 78,76 m². Mieszkania i lokale użytkowe w pełni wykończone i wyposażone. W budynku znajduje się winda. Każde z pomieszczeń zostało oddzielnie opomiarowane, na latkach schodowych zainstalowano urządzenia pomiarowe: energii elektrycznej, zimnej wody oraz logo-termy. Wybudowano także parking do dyspozycji mieszkańców.

 

Nowy blok mieszkalny przy ul. Staszica 27
Nowy blok mieszkalny przy ul. Staszica 27Budowa Zespołu trzech budynków mieszkalnych przy ul. Składowej i Ostaszewskiego
Rozpoczęła się budowa bloków wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze) wraz z infrastrukturą techniczną – parkingiem i placem gospodarczym z wiatą śmietnikową. Okres Realizacji Inwestycji - październik 2020 – grudzień 2021. Łącznie powstanie 71 mieszkań i 2 lokale usługowe. Mieszkania w jednym z budynków przeznaczone  na wynajem z opcją dojścia do własności. Wszystkie   lokale mieszkalne zostaną  w pełni wykończone i wyposażone. Wszystkie mieszkania będą dostępne dla osób niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie pochylni zewnętrznej oraz windy wewnętrznej obsługującej wszystkie kondygnacje naziemne.
Do dyspozycji mieszkańców powstanie plac zabaw dla dzieci oraz parking  z 94 stanowiskami dla samochodów osobowych w tym 7 stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

 


Budowa Zespołu trzech budynków mieszkalnych przy ul. Składowej i Ostaszewskiego 

 


Struktura mieszkań we wszystkich budynkach:

 • dwu-pokojowe z oddzielną kuchnią bądź aneksem kuchennym o powierzchni od 50,12m 2 do 54,13 m²
 • trzy-pokojowe z oddzielną kuchnią bądź aneksem kuchennym o powierzchni od 56,87 m2 do 59,25 m²
 • cztero-pokojowe z oddzielną kuchnią bądź aneksem kuchennym o powierzchni od 71,45 m2 do 77,03 m² .

 

STREFA INWESTYCYJNA
Strefa Inwestycyjna „Krosno – Lotnisko”

 • 5 nowych inwestorów zakupiło grunty w Strefie Inwestycyjnej w 2020 r.:
  • Small GIS Sp. z o.o. – firma oferująca produkty i usługi w zakresie teledetekcji satelitarnej i lotniczej, fotogrametrii, systemów informacji przestrzennej, technologii GPS,
  • 4KAERO Sp. z o.o. – producent urządzeń latających,
  • ASGB Automatic Service Grzegorz Brzezowski – producent urządzeń wspomagających pilotaż samolotów i szybowców,
  • Bogdan Zajdel Pracownia Szkła i Ceramiki – producent szkła,
  • Tarpom S.A. – producent urządzeń chłodniczych.
 • 5 inwestorów zakończyło realizację inwestycji  i rozpoczęło działalność w Strefie Inwestycyjnej:
  • Meese Polska Sp. z o.o. – producent podzespołów samochodowych,
  • Total Turbo Service Marek Drozd – firma zajmująca się regeneracją i tuningiem turbosprężarek do samochodów osobowych i dostawczych,
  • Dolina Ruchlinu Sp. z o.o. – szkoła lotnicza,
  • Laminex Szymon Jurczyk – producent modeli i form kompozytowych oraz oprzyrządowania produkcyjnego,
  • Stimo Sp. z o.o. – dostawca usług teleinformatycznych.
 • Liczba inwestorów w Strefie Inwestycyjnej ogółem: 22.
 • Powierzchnia sprzedanych terenów ogółem: 31,3 ha (63%).

 


ZMIANA GRANIC MIASTA
Rada Ministrów zaakceptowała wniosek Rady Miasta Krosna w sprawie zmiany granic. Z dniem 1 stycznia 2021 r. Krosno powiększy się o obszar 122 ha, obejmujący byłe lotnisko w Targowiskach oraz przyległe tereny.
Teren zostanie przeznaczony pod budowę drogi łączącej Krosno z projektowaną drogą ekspresową S19 oraz pod utworzenie strefy inwestycyjnej dla branż wysokich technologii.

 


POLITYKA SPOŁECZNA

1.  246 263,00 zł przekazano organizacjom pozarządowym  na realizację zadań prospołecznych, w zakresie m.in.: organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, realizacji programów profilaktycznych, wspierania rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej, promocji wolontariatu, aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także propagowania aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym.  Z powyższych form wsparcia skorzystało łącznie około 5190 osób.

2. W ramach polityki senioralnej został zrealizowany projekt „TELEWSPARCIE dla seniorów”. Celem projektu było przeciwdziałanie skutkom izolacji społecznej wśród osób starszych, a jednocześnie udzielanie informacji i poradnictwo. Seniorzy mieli możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznej i pedagogicznej oraz uzyskania porady i wsparcia w trudnych chwilach izolacji.

 

Baner - Teleopieka dla seniorów

 


3. 675 osób powyżej 60 roku życia skorzystało z profilaktycznych szczepień przeciwko grypie finansowanych przez miasto.  

4. Realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie", Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020 (źródło finansowania: Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa). Dzięki niemu wykonano pomiary BMI oraz ciśnienia, zapewniono konsultacje z  dietetykiem, zajęcia na basenie, a także badania pod kątem wad postawy i zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych.

5. W lutym 2020 r. zakończona została realizacja Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci w wieku 4-6 lat.  
Badania przesiewowe adresowane były do dzieci urodzonych w latach 2013, 2014 i 2015,  uczęszczających do miejskich przedszkoli oraz szkół. Ostatecznie wykonano 849 badań przesiewowych w wybranej grupie docelowej, w tym rozpoznano u 102 dzieci wady wzroku, którym zalecono dalszą diagnostykę okulistyczną. Prowadzono również wykłady z zakresu edukacji zdrowotnej, kierowane do rodziców małoletnich beneficjentów.

6. W ramach przyznawania dofinansowań ze środków PFRON skorzystało ponad 600 osób niepełnosprawnych. Zrealizowane zostały zadania o łącznej wartości blisko 1 500 000,00 zł.
W zakresie rehabilitacji społecznej w ramach likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się skorzystało 56 osób, dla których dofinansowano m.in.: przystosowanie łazienek oraz zakup następujących urządzeń: schodołazu, łóżek pielęgnacyjnych, pralek automatycznych oraz  laptopów.Z dofinansowań uczestnictwa osób niepełnoprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych skorzystały łącznie 72 osoby.  
W ramach dofinansowań do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych skorzystało 380 osób niepełnosprawnych, m.in. na zakup protez, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, balkoników, szkieł okularowych, butów ortopedycznych, gorsetów, łóżek rehabilitacyjnych i rowerków rehabilitacyjnych.  
60 osób skorzystało  z zabiegów fizjoterapeutycznych oraz prelekcji w zakresie zdrowego stylu życia realizowanych na zlecenie miasta przez Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Krośnie.

7. Aktywny Samorząd to program, którego głównym zadaniem jest zmniejszanie bądź całkowita eliminacja barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym czy dostępie do edukacji. W 2020 r. w ramach Programu pozyskano kwotę w łącznej wysokości 272 556,00 zł. Z tego typu dofinansowania skorzystało 76 osób.  Program obejmuje: pomoc dla osób niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania zakupu protezy kończyny, w zakupie i montażu niezbędnego sprzętu do posiadanego samochodu, uzyskaniu prawa jazdy, zakupu sprzętu elektronicznego oraz jego oprogramowania, urządzeń lektorskich i brajlowskich, w zakupie wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym oraz utrzymania ich sprawności technicznej, a także dofinansowanie szkoleń z zakresu obsługi nabytego sprzętu elektronicznego, kosztów opieki nad dziećmi aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych w żłobkach i przedszkolach oraz pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia.

8. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu i sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Wypłacono 114 dofinansowań na łączna kwotę 139 000,00 zł. Pomoc w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

9. Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III którego głównym założeniem jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych z regionów słabo rozwiniętych gospodarczo w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach tego programu w 2020 r. przekazano środki
w wysokości 89 891,00 zł. na dofinansowanie projektu przeciwdziałającego degradacji infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.

10. Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. Z oferty wypożyczalni skorzystało blisko 120 osób, którym wypożyczono ponad 280 sztuk sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

11. Realizacja Ogólnopolskiego Programu Karta Dużej Rodziny. Krosno realizowało rządowy Program Karta Dużej Rodziny. W ramach tego Programu przyjęto 506 wniosków i wydano 1 108 sztuk kart dla mieszkańców Krosna.

12. Krośnieńska Karta Mieszkańca. Do tej pory ogółem wydano łącznie 14 185 kart (stan na dzień 11 grudnia 2020 r.). W 2020 roku kartę otrzymało blisko 1 400 mieszkańców. Posiadacze karty mogą korzystać z oferty rabatowej na terenie Miasta Krosna. Od początku funkcjonowania programu przyłączyło się ponad 20 partnerów oferujących zniżki na usługi m.in. w branży medycznej, motoryzacyjnej, ochroniarskiej, gastronomii i hotelarstwa, logopedycznej, rekreacyjnej, meblarskiej, odzieżowej i innych.

 

Krośnieńska Karta Mieszkańca
Krośnieńska Karta Mieszkańca13. Projekt "Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie".  Teleopieka pozwala na opiekę nad osobą starsząw sposób zdalny. Wykorzystywana jest do tego celu specjalnie zaprojektowana opaska na nadgarstek. Opaska połączona jest z telecentrum ratunkowym. Opaska monitoruje parametry życiowe użytkownika i wyposażona jest m. in. w przycisk SOS, detektor upadków i funkcję lokalizacji. Dzięki temu możliwa jest natychmiastowa interwencja oraz pomoc użytkownikowi opaski. Sam użytkownik opaski może także wezwać pomoc w każdej chwili i z każdego miejsca dzięki przyciskowi SOS. Opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki w sytuacji związanej z pandemią COVID-19, umożliwia osobie noszącej opaskę na całodobowy dostęp do ratowników w centrum telemedycznym, a także niweluje poczucie samotności i zapewnia wsparcie psychologiczne z telecentrum. Rodzina seniora – uczestnika Projektu - posiada komfort psychiczny mając świadomość, że jej bliska osoba jest bezpieczna i zaopiekowana.  Aktualnie z „bransoletek życia” korzysta 100 mieszkańców Miasta Krosna. Projekt współfinansowany jest ze środków zewnętrznych.  

14. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja. Do końca listopada 2020 r. z bezpłatnych porad prawnych skorzystało ponad 670 mieszkańców Krosna,  którzy uzyskali bezpłatną, profesjonalną pomoc w sprawach niecierpiących zwłoki, często związanych bezpośrednio z pandemią COVID-19 oraz sprawami związanymi z prawem pracy.

15. Porady prawne dla przedsiębiorców. Miasto w okresie od kwietnia do lipca 2020 r., zapewniło wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w postaci bezpłatnych porad prawnych realizowanych za pomocą środków komunikowania się na odległość. Przedsiębiorcy mogli także uzyskać pomoc
w przygotowaniu i złożeniu wniosku o środki pomocowe z tzw. „tarczy antykryzysowej" oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów w pozostałych kwestiach na przykład: zmiany umów, rozliczeń z kontrahentami czy kwestii związanych z zatrudnieniem pracowników, itp. Z bezpłatnych porad prawnych dla przedsiębiorców, finansowanych  z budżetu miasta,  skorzystało łącznie 113 mikro i małych przedsiębiorców.

 


EDUKACJA
1. Egzamin ósmoklasisty. Do egzaminu przystąpiło 387 krośnieńskich uczniów. Wyniki z każdego przedmiotu są znacznie wyższe od wyników uzyskanych w powiecie, województwie i kraju.

2. Egzaminy maturalne. Maturzyści z krośnieńskich szkół osiągnęli średnią zdawalność egzaminu 80%  tj. wynik powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej. Dla porównania średnia w Polsce wyniosła 74% a wojewódzka 75,2% Średni wynik maturzystów z liceów ogólnokształcących z Krosna wyniósł 85%, w Województwie Podkarpackim 84,2% natomiast w kraju 81,1%. Średni wynik w krośnieńskich technikach wyniósł 72%, w Województwie Podkarpackim 62,8% a w kraju 62,2%.

3. Zmiany w zatrudnieniu i wynagradzaniu  pracowników niepedagogicznych. Decyzją Prezydenta zostały przyznane środki finansowe na regulację wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, którzy nie osiągali minimalnego wynagrodzenia –  2 600 zł (bez dodatku stażowego) oraz pozostałych pracowników - przy założeniu, że wzrost wynagrodzeń tych pracowników wyniósł nie mniej niż 100 zł brutto, ze skutkiem od 01.01.2020 r. Na regulację wynagrodzeń przeznaczono w 2020 r. – 1 176 767 zł. Przygotowano nowy regulamin wynagradzania pracowników  niepedagogicznych, który został uzgodniony z organizacjami związkowymi i wprowadzony został we wszystkich jednostkach oświatowych.

 

 

Krośnieńskie szkoły - "Budowlanka" i "Kopernik"
Krośnieńskie szkoły - "Budowlanka" i "Kopernik"

 


4. „Moja wiedza-moja przyszłość”- projekt realizowany w szkołach podstawowych. W październiku br. zakończyła się realizacja projektu o wartości –  2.687,2 mln zł, w ramach którego w 2020 r. zakupiono dodatkowo 100 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej oraz 358 tabletów, 77 laptopów do pracowni przyrodniczych, 10 drukarek 3D,  utworzyliśmy i wyposażyliśmy w meble i specjalistyczne pomoce dydaktyczne – 8 pracowni tj. 2 pracownie fizyczne, 2 chemiczne, 3 biologiczne i 1 geograficzną.

5. Pozyskanie dodatkowych środków oraz poprawa stanu technicznego i unowocześnienia bazy oświatowej.
Pozyskanie dodatkowych środków:

 • W ramach rezerwy oświatowej, miasto pozyskało kwotę w wysokości  75 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów: geografia, biologia, fizyka i chemia. Środki trafiły do dwóch szkół podstawowych oraz 35 000,00 zł na częściowe pokrycie doposażenia pomieszczeń zaadaptowanych na sale dydaktyczne w I LO, ZSP 1 oraz w ZSEiO.
 • Łącznie w ramach I i II edycji projektu grantowego „Zdalna szkoła+” miasto zakupiło  72 laptopy wraz z oprogramowaniem, pozyskując  na ten cel 244 433,50 zł. Laptopy trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów na czas nauki zdalnej.
 • Program integracji społeczności romskiej w Polsce realizowany w Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 6 – dotacja w wysokości ponad 17 tys. złotych przeznaczona została między innymi na działania integracyjne, wycieczki dla uczniów romskich, zakup pomocy edukacyjnych.
 • Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska – pozyskano dodatkowe środki na funkcjonowanie chórów: I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, Zespołu Szkól Elektrycznych i Ogólnokształcących oraz chóru „canto” w Szkole Podstawowej Nr 12.
 • „Wyprawka szkolna” -  W roku szkolnym 2020/2021 przekazano do szkół, na podstawie wniosków dla 104 uczniów środki w łącznej wysokości 36,5 tys. zł na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów edukacyjnych.
 • Miasto przekazało do szkół dodatkowe środki na wyposażenie pracowni informatycznych.
  W szkołach powstały nowoczesne pracownie wyposażone w 24 stanowiska komputerowe dla uczniów i jedno stanowisko dla nauczyciela. Dyrektorzy szkół zakupili nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt sieciowy, sprzęt elektroniczny oraz uzupełnili pracownie o brakujące ławki oraz krzesła. Łącznie do szkół na wyposażenie pracowni komputerowych przekazano kwotę ponad 1 150 000,00 zł.
 • W minionym roku miasto oraz poszczególne szkoły aktywnie pozyskiwały środki na realizację ciekawych projektów:
  Gmina Miasto Krosno:
  Moja wiedza - moja przyszłość
  Za życiem
  Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza
  MZS 4 – II LO:
  Wymiana młodzieży ze szkołą partnerską w Marl (Niemcy)
  SP 14 z OSI:
  Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie
  "Wartość dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem sportu" - projekt Erasmus +
  Przystanek Europa
  I LO z OD:
  Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne
  Głos Erasmusa
  ZSP 1:
  Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen
  ZSP 2:
  Zagraniczny staż – szansą rozwoju zawodowego
  Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli – sukcesem uczniów
  Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe
  ZSM:
  Kształcenie wysokich lotów
  Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów  ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy
  Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie
  Mechanik w Europie – program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie
  ZSN-G:
  Przyszłość w przeszłości
  ZSA-B:
  Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych- szkolnictwo zawodowe
  ZSKU:
  Cyfrowa edukacja
  Szkoła 3.0
  Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM
  Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie.
 • Ważne inwestycje:

SP 5 - budowa skweru dla dzieci - budowa skwerku, (plac zabaw, ławeczki do siedzenia)  na potrzeby przedszkola, szkoły i mieszkańców,
MZS 3 - modernizacja hali namiotowej - wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przyłącza gazowego,
MZS 8 - budowa zatoki parkingowej - wykonanie dokumentacji,
I LO z OD - modernizacja budynku - modernizacja poszycia dachowego wraz z przeprowadzeniem remontu elewacji – ETAP I,
SOSW - termomodernizacja budynku szkoły - opracowanie dokumentacji projektowej,
ZPO - modernizacja budynku - opracowanie dokumentacji projektowej izolacji ścian i piwnic oraz remontu instalacji deszczowej.

 

Skwerek dla dzieci w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie (Suchodół)
Skwerek dla dzieci w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie (Suchodół)

 

6. Program Stypendialny Miasta Krosna dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Łącznie  w roku szkolnym 2020/2021 przyznano 138 stypendiów.

 • 53 stypendia Prezydenta Miasta Krosna „Semper in altum” za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe
 • 13 stypendiów „Krośnieński Omnibus” za wybitne wyniki w nauce
 • 72 stypendia Dyrektora Szkoły dla najlepszych uczniów w zawodzie „Stypendium Młodego Zawodowca”
   


SPORT I REKREACJA
Kompleks basenów odkrytych. Pomimo pandemii basen funkcjonował prawie normalnie.
Pomimo ograniczeń epidemiologicznych i złej pogody z basenu skorzystało od 04.07 do 31.08.2020 r. 45 444 osoby.
W porównaniu do roku 2019 w okresie od 15.06 do 31.08 z basenu skorzystało 60 562 osoby.

 

Kompleks basenów otwartych w Krośnie
Kompleks basenów odkrytych

 

Lodowisko.  W sezonie 2019/2020 lodowisko odwiedziło 50,5 tys. osób. W pierwszych dwóch tygodniach od uruchomienia w obecnym sezonie (28.11 – 13.12) z lodowiska skorzystało 9 516 osób. Natomiast w porównywalnym okresie roku 2019 z lodowiska skorzystało 6 065 osoby.

 

Lodowisko
Krośnieńskie lodowiskoPole Kamperowe
. Od wiosny do późnej jesieni funkcjonowało pole kamperowe z pełnym zapleczem sanitarnym. To nowość w naszym mieście, a już cieszy się sporym zainteresowaniem. W tym krótkim okresie czasu z kamperowiska skorzystało 445 osób dorosłych, 206 – dzieci. 266 kamperów lub samochodów z przyczepami, 69 namiotów oraz 16 motocykli.

 

Kamper na krośnieńskim kamperowisku
Kamper na krośnieńskim kamperowiskuW mijającym, trudnym roku epidemicznym udało się zorganizować i przeprowadzić blisko 30 imprez sportowych (turniejów, zawodów i biegów) w różnych dziedzinach m.in. lekkoatletyce, tenisie, koszykówce itd.
 


KULTURA
Regionalne Centrum Pogranicza w Krośnie
W minionym roku RCKP – nawet z uwagi na trwającą pandemię – nie zaprzestało realizacji działań kulturalnych. W wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez RCKP wzięło udział niemal 14 000 osób. W przestrzeniach RCKP odbyło się niemal 60 wydarzeń, w tym wydarzeń cyklicznych i kilkudniowych, o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym czy społecznym. Na co dzień w zajęciach i spotkaniach zespołów artystycznych, klubów czy pracowni uczestniczyło ponad 700 osób. RCKP zaangażowane było w cykle wakacyjnych wydarzeń promujących miasto, w których udział wzięło blisko 300 osób. W ramach oferty publikowanej w sieci RCKP zrealizowało siedem cykli z pogranicza niemal wszystkich dziedzin sztuki, część we współpracy z instytucjami kultury i placówkami edukacyjnymi. W wydarzeniach publikowanych w sieci udział wzięło ponad 30 000 użytkowników. 2020 to pierwszy rok działania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, osiemnasty artKina oraz siedemdziesiąty drugi istnienia RCKP pod tą i poprzednimi nazwami.

 

Wydarzenie artystyczne organizowane przez RCKP
Wydarzenie artystyczne organizowane przez RCKP

 Krośnieńska Biblioteka Publiczna
Krośnieńska biblioteka w 2020 r. gromadziła i udostępniała zbiory mieszkańcom Krosna i powiatu krośnieńskiego, zwłaszcza nowości wydawnicze w formie tradycyjnej i audiobooków, a także e-booków, dzięki przystąpieniu do konsorcjum podkarpackich bibliotek korzystających z serwisu Legimi. Ta forma udostępniania książki elektronicznej cieszyła się olbrzymią popularnością, również ze względu na czasowe zamknięcie bibliotek w związku z pandemią koronawirusa Sars-Cov-2. W okresie luty-listopad wypożyczono z serwisu Legimi 6745 e-booków.
Poza tym KBP świadczyła usługi informacyjne oraz organizowała zajęcia edukacyjne dla odbiorców z wszystkich grup wiekowych, promowała wśród mieszkańców Krosna i regionu kulturę i czytelnictwo poprzez włączanie się w różnorodne ogólnopolskie akcje i organizację wielu imprez. Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego znaczna część działań prowadzona była on-line. Do najbardziej istotnych należy zaliczyć działania pod wspólnym hasłem #zostańwdomuzKBP prowadzone w marcu i kwietniu, podczas pierwszego lockdownu. Składały się na nie: #czytajwdomumaluchowi, #czytajwdomustarszakowi, Biblioplastyczne inspiracje – warsztaty dla małych i dużych, Frunie w górę już kurtyna, przedstawienie się zaczyna – biblioteczny e-teatr oraz Piątki z rozwojem – bez wychodzenia z domu (cykl webinariów i warsztatów) i Porozmawiaj z bibliotekarzem o książkach i nie tylko (dyżur telefoniczny dla seniorów). Działania on-line kontynuowane były od maja do końca roku, na szczególną uwagę zasługują cykle wakacyjne: Bibliolaboratorium, Zwierzakowakacje, Znani i mniej znani krośnianie.
W 2020 r. KBP prowadziła również działania możliwe dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Promocji Kultury MKiDN w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Było to zadanie ph. „W sieci biblioteki” (wartość projektu 22.170 zł, w tym środki MKiDN 17.370 zł, środki własne 4.800 zł).
KBP pozyskała również środki w ramach programu „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury. na realizację zadanie „Wirtualne biblioinspiracje – od czytania do działania” (wartość projektu 19.000 zł - w całości realizowane online uzyskało w mediach społecznościowych krośnieńskiej biblioteki imponującą liczbę odbiorców (34.200) oraz 3.900 wyświetleń.

 

 

 


W 2020 r. KBP była również partnerem słowackiej biblioteki Krajskáknižnica P. O. Hviezdoslava w Preszowie w realizacji projektu „Biblioteki w czasie i przestrzeni” z programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Finalnym produktem tego projektu jest aplikacja mobilna prezentująca znane osobowości Krosna i Preszowa w formie biogramów nałożonych na ścieżki tematyczne, wzbogacona quizami i odnośnikami do katalogów online bibliotek w Krośnie i Preszowie. Aplikacja, dostępna w trzech językach: polskim, słowackim i angielskim, może znacząco przyczynić się do promocji miasta i regionu i wzmocnić kontakty polsko-słowackie.
W październiku 2020 KBP otrzymała Nagrodę Główną w ogólnopolskim konkursie Fundacji ABCXXI za najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2019/2020. KBP zwyciężyła również w konkursie organizowanym przez portal Lustro Biblioteki ph. „Horrendalna historia Polski” na tekst lokalnej historii, pozyskując tym samym dla zbiorów biblioteki historyczne książki dla dzieci i młodzieży.


Biuro Wystaw Artystycznych 
W mijającym  roku poza działalnością „na miejscu” wprowadzono z powodzeniem program działań on-line, a także umożliwiono działalność „za zamkniętymi drzwiami” z zachowaniem wszystkich reguł bezpieczeństwa. W ten sposób artyści nagrywali swoje materiały (video i audiowideo), tworzyli projekty o dofinansowanie, szkolili się zdalnie wykorzystując dostępne w BWA pracownie.  W 2020 roku galerię odwiedziło łącznie 13 335 osób.  Wystawy obejrzało blisko 9 000 osób. Zorganizowano 13 wystaw.

Warsztaty i działania edukacyjne w liczbach:

 • warsztaty stałe płatne – skorzystano 430 razy
 • Lekcje ze sztuką „ByWAj w Galerii – płatne i bezpłatne – skorzystało 599 osób
 • pozostałe warsztaty – skorzystano (stacjonarnie i online) 2046 razy

Ponadto BWA było organizatorem m.in. licznych wykładów, podcastów, koncertów, spacerów po Krośnie i spotkań z twórcami.  

 

Wernisaż wystawy organizowanej przez BWA - Andy Warhol "Life and death"
Wernisaż wystawy organizowanej przez BWA - Andy Warhol "Life and death"

 


BWA zrealizowało i realizuje następujące projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych:

 • "Krosno doświadczalne - wątki historii wzorem przyszłości" - dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra 2020."
 • „Promotion and preservation of culture heritage in the area of Krosno and Uzhgorod” (Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu) dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Z prowadzonych przez BWA ArtRooms pokoi gościnnych w minionym roku skorzystało około 600 osób.
 

Muzeum Rzemiosła.
W roku 2020 muzeum wzbogaciło się o 293 eksponatów i archiwaliów pochodzących głównie z darowizn, na łączną kwotę 99 490 zł. Są to przede wszystkim wyroby i pamiątki związane z działalnością krośnieńskiej Lnianki, fotografie i artefakty przekazywane przez krośnian na wystawę Dojrzałość, tkanina artystyczna powstała na bazie włókna lnianego.

Od czerwca muzeum prowadziło w mediach społecznościowych i na terenie miasta  akcję #zabierz gości do muzeum. Efektem tych działań było zwiększenie frekwencji w lipcu i sierpniu – cały sezon turystyczny ok 147 % w stosunku do 2019.
W ramach  Programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci” przygotowano projekt promocyjny muzeum - "Majstersztyk. Dzieła mistrzów krośnieńskiego rzemiosła", który uzyskał dofinansowanie w wysokości 32 000,00.  Powstały trzy filmy, ukazujące postacie mistrzów krośnieńskiego rzemiosła w kontekście ich życia, działalności oraz ich dzieł – majstersztyków: Michała Mięsowicza - zegarmistrza, Stanisława Janika - organmistrza oraz Jana Zygmuntowicza - ślusarza. Pracownicy  muzeum przygotowali i nakręcili 5 filmów prezentujących pracownie mistrzów rzemiosła: snycerską i stolarską, szewską, kowalską,  krawiecką i fryzjerską. Filmy prezentowane były w mediach społecznościowych, na  stronie www.muzeumrzemiosla.pl oraz na kanale YouTube.

 


Plakat akcji organizowanej przez Muzeum Rzemiosła #zabierzgościdomuzeum

 


W ramach akcji #kulturawkwarantannie przygotowano mini serial w odcinkach  pt. Czystość i brud. Historia higieny - 9 odcinków promujących działalność naukową i wystawienniczą Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
W okresie od 12.03.2020 do 14.12.2020 muzeum przygotowało 3 wystawy prezentowane w Piwnicy PodCieniami i wieży kościoła farnego.
 

Centrum Dziedzictwa Szkła
CDS odwiedziło w mijającym roku 17 955 turystów (48 000 turystów w 2019 r. spadek o ok. 63% w porównaniu z 2020 r.), zorganizowano 12 wystaw (w tym 1 wirtualną) oraz 3 w obiektach zewnętrznych. Pomimo pandemii udało się wziąć udział lub współorganizować 15 wydarzeń o charakterze  promocyjnym, kulturalnym, charytatywnym i innych m.in. Podkarpackie Virtual Expo 2020 Rzeszów Jasionka, Udział w Polskiej Wystawie Gospodarczej, pod patronatem Prezydenta RP, Stalowa Wola #PWG2020StalowaWola, w Turystycznych Mistrzostwach Blogerów (CDS jednym z tematów zwycięskiego materiału blogerów rudeiczarne). Działalność Centrum Dziedzictwa Szkła doceniły zewnętrze podmioty przyznając instytucji nagrody i wyróżnienia: Certyfikat uczestnictwa w Polskiej Wystawie Gospodarczej pod patronatem Prezydenta RP, Partnera Europejskich Dni Dziedzictwa (edycja jesienna) oraz Odznakę Kryształowego Lotosu.
 

 

Centrum Dziedzictwa Szkła - zwiedzanie sali z piecem
Centrum Dziedzictwa Szkła - zwiedzanie sali z piecem

 

 


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Miasto Krosno otrzymało wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu "Perły Samorządu" w kategorii: miasta do 100 tys. mieszkańców. Ranking przygotowany przez Dziennik Gazeta Prawna. W Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA miasto Krosno zajęło I miejsce w kategorii - Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej 2020 (w okresie 2014-2019) oraz II miejsce  w kategorii - Wydatki inwestycyjne samorządów 2020, podsumowanie wydatków w latach 2017-2019.
 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KSIĘŻNICZKA CZARDASZA_spektakl przeniesiony z 5.X.2020

  Termin: 2021-03-12
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
 • "DWOJE NA HUŚTAWCE" spektakl przeniesiony z 14_IX_2020

  Termin: 2021-05-14
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej