• |
A A A
 • Deutsch
 • English
Wtorek, 20 kwietnia 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Czesława, Agnieszki

Dla Mieszkańców

Kontakt

Informacje

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA KROSNA (MPZP)

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące dla Krosna obejmują aktualnie ok. 61,7% powierzchni administracyjnej miasta. Mapę przedstawiająca obszary, dla których one obowiązują można znaleźć w zakładce poniżej oraz w kategorii informacje praktyczne - plan miasta.

Rysunki planów (MPZP) są również dostępne w Geodezyjnym Systemie Informacyjnym.

 

ZOBACZ WYKAZ PLANÓW MIEJSCOWYCH

  

Do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian wykorzystywane jest aktualne opracowanie ekofizjograficzne.

 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. Sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.


Ostatnio uchwalony plan: zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna "POLANKA I" ul. Zręcińska uchwalona 30 października 2020 r.  Podjęta uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 4779 z dnia 8 grudnia 2020 r. i obowiązują od 23 grudnia 2020 r.

 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego określa politykę przestrzenną gminy i na jego podstawie sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Obowiązujące studium:


Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 

 

 

Informacji na temat obowiązujących planów i studium udziela:

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Urzędu Miasta Krosna
pok. 203 i 203A
tel. 13 47 43 203 lub 13 47 43 200

 

 INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE RODO:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna, adres siedziby: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować (we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), a następnie zgodnie z polskim prawem archiwalnym przechowywane wieczyście.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcom w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektów planów lub ich zmian.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, a konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku lub uwagi bez rozpoznania.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Krosna danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia planu lub zmiany planu, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • "DWOJE NA HUŚTAWCE" spektakl przeniesiony z 14_IX_2020

  Termin: 2021-05-14
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej