• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 10 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Olafa, Filipa

Dla Mieszkańców

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 6

Zajecia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii

W Szkole Podstawowej Nr 6 zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Uczniowie rozwijali zdolności logicznego myslenia, stawiania hipotez, wyciągania wniosków z obserwacji i doświadczeń.

Czas realizacji zajęć: gr. I  - 07.01.2019 r. - 27.05.2019 r.; gr. II - 07.01.2019 r. - 13.05.2019 r.; gr. III - 10.01.2019 r. - 30.05.2019 r.

Liczba godzin: gr. I - 20 h; gr. II - 20 h; gr. III - 20 h.

Liczba osób w grupie: gr. I - 8 uczniów VIII klasy;  gr. II - 8 uczniów VIII klasy; gr. III - 8 uczniów VII i VIII klasy.

Na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze uczęszczali uczniowie, którzy mieli problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej.

Celem projektu było uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, kształcenie umiejętności posługiwania się językiem chemicznym, korzystania z tabel, wykresów, tablic, itp.

Forma przeprowadzonych zajęć była ciekawa dla uczniów. Najbardziej zainteresowani byli wykonywanymi doświadczeniami.

Uczniowie po zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych stwierdzili, że: "Chemia nie jest trudna", a zajęcia w ramach projektu polecili by innym uczniom szkoły. Przekonali się, że wiadomości z chemii w naszych czasach potrzebne są każdemu. Człowiek nie znając chemii może zaszkodzić sobie i środowisku, w którym wszyscy chcielibyśmy żyć bezpiecznie.

Realizacja programu znacząco wpłynęła na podniesienie wyników nauczania poszczególnych uczniów, a tym samym na podniesienie jakości pracy szkoły.

 

Zajęcia prowadziła: Pani Elżbieta Zając

uczniowie podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

uczniowie podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

uczniowie podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

uczniowie podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Kółko zainteresowań z chemii

W Szkole Podstawowej Nr 6 zakończyło się "Kółko zainteresowań z chemii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Czas realizacji zajęć: gr. I  - 9.01.2019 r. - 22.05.2019 r.; gr. II - 11.01.2019 r. - 24.05.2019 r.

Liczba godzin: gr. I - 20 h; gr. II - 20 h.

Liczba osób w grupie: gr. I - 8 uczniów VII i VIII klasy;  gr. II - 8 uczniów VII i VIII klasy.

Na zajęciach uczniowie realizowali program pn. "Chemia całkiem prosta", opracowany przez Panią Elżbietę Zając. Celem programu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań chemicznych uczniów przez dostosowanie zakresu treści i tempa uczenia się do ich indywidualnych możliwości i potrzeb.

W programie szczególny nacisk położono na rozszerzenie, dopełnienie zagadnień podstawy programowej oraz stosowanie i nabywanie umiejętności w sytuacjach nowych, złożonych i problemowych:

 • Zaciekawieniem światem chemii,
 • Stawanie hipotez na temat zjawisk i procesów chemicznych,
 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy chemicznej,
 • Obserwacje, pomiary i doświadczenia.

Kółko zainteresowań z fizyki

W Szkole Podstawowej Nr 6 zakończyło się "Kółko zainteresowań z fizykii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Czas realizacji zajęć: gr. I  - 10.01.2019 r. - 30.05.2019 r.; gr. II - 11.01.2019 r. - 24.05.2019 r.

Liczba godzin: gr. I - 20 h; gr. II - 20 h.

Liczba osób w grupie: gr. I - 8 uczniów VII i VIII klasy;  gr. II - 8 uczniów VII i VIII klasy.

Na zajęciach uczniowie rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności. Zajęcia prowadzone były w taki sposob, aby uczeń mogł samodzielnie zdobywać wiedzę i ja prezentować np. poprzez wykonanie doświadczeń.

Rozbudzenie głębszych zainteresowań fizyką, kstzałtowanie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk fizycznych oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą fizyczną przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych do główne cele podczas realizacji zajęć kółka zainteresowan z fizyki

 

 Zajęcia prowadziła Pani Maria Zielańska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki

W Szkole Podstawowej Nr 6 zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Czas realizacji zajęć: gr. I  - 08.01.2019 r. - 28.05.2019 r.; gr. II - 08.01.2019 r. - 28.05.2019 r.; gr. III - 08.01.2019 r. - 28.05.2019 r.

Liczba godzin: gr. I - 20 h; gr. II - 20 h; gr. III - 20 h.

Liczba osób w grupie: gr. I - 8 uczniów VII i VIII klasy;  gr. II - 8 uczniów VII i VIII klasy; gr. III - 8 uczniów VII i VIII klasy.

Celem projektu było między innymi rozwijanie zainteresowań uczniów różnymi dziedzinami nauk przyrodniczych, zachęcanie i motywowanie uczniów do poznawania fizyki w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały oraz rozwijanie umiejętności kształcenia i doskonalenia, aktywnegodziałania indywidualnego i zespołowegow procesie nauczania i uczenia się.

Zajęcia prowadziła: Pani Maria Zielańska

Kółko zainteresowań z biologii

W Szkole Podstawowej Nr 6 zakończyło się "Kółko zainteresowań z biologii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

 

Uczniowie zachęcani - zwiększyli swój wysiłek w "głębsze i samodzielne poznawanie" biologii.

Czas realizacji zajęć: gr. I  - 07.01.2019 r. - 03.06.2019 r.; gr. II - 07.01.2019 r. - 03.06.2019 r.

Liczba godzin: gr. I - 20 h; gr. II - 20 h.

Liczba osób w grupie: gr. I - 8 uczniów VII i VIII klasy;  gr. II - 8 uczniów VII i VIII klasy.

Celem projektu było większe zainteresowanie ucznia biologią jako nauką przyrodniczą, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań biologicznych. Zachęcanie i motywowanie do poznawania biologii oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów i formułowania wniosków.

Zaciekawienie światem biologii i medycyny. Stawianie hipotez, wyciąganie wniosków na temat zjawisk i procesów zachodzących w organizmach żywych. Obserwacje, doświadczenia, mikroskopowanie.

Rozwiązywanie zadań ciekawych i o wysokim stopniu trudności - to wszystko pozwoliło młodzieży zgłębić tajniki tej pięknej nauki przyrodniczej.

Zajęcia podobały się uczniom i wzrosło ich zainteresowanie przedmiotem. Wzrosła ich wiara we własne możliwości.

Okazało sie, że wykonywanie doświadczeń, obserwacji mikroskopowanie jest ciekawą formą zdobywania wiedzy i pozwala osiągnąć lepsze wyniki w nauce. Pozwoliło to na wyjaśnianie zjawisk zachodzących w organizmach oraz na formułowanie wniosków w oparciu o doświadczenia.

Uczniowie po zajęciach "Koła Biologicznego" dostrzegli jak ważny jest rozwój nauk przyrodniczych, medycyny, farmacji, biotechnologii, inżynierii genetycznej dla rozwoju cywilizacji.

Zajęcia prowadziła: Pani Kinga Juszczęć-Konopka, która opracowała program zajęć pn."Biologia - nauka o życiu"

uczniowie podczas zajęć

zajęcia gr. I 

uczniowie podczas zajęć

zajęcia gr. I 

uczniowie podczas zajęć

zajęcia gr. I 

uczniowie podczas zajęć

zajęcia gr. II 

uczniowie podczas zajęć

zajęcia gr. II 

uczniowie podczas zajęć

zajęcia gr. II 

Kółko zainteresowań z geografii

W Szkole Podstawowej Nr 6 zakończyło się "Kółko zainteresowań z geografii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Uczniowie stwierdzili, że poprzez ciekawą realizacje zajęć nauka jest nie tylko obowiązkiem, ale również przyjemnością.

Czas realizacji zajęć: gr. I  - 08.01.2019 r. - 04.06.2019 r.; gr. II - 10.01.2019 r. - 13.06.2019 r.

Liczba godzin: gr. I - 20 h; gr. II - 20 h.

Liczba osób w grupie: gr. I - 8 uczniów VIII klasy;  gr. II - 8 uczniów VII klasy.

Zajęcia pozalekcyjne były bardzo dobrą formą pracy z uczniami potęgującą ich aktywność i samodzielność. Tematyka programu koła geograficznego skłaniała uczestników do poszukiwania twórczych rozwiązań oraz wywoływała u nich chęć pomysłowości i dociekliwości w rozwiązywaniu problemów. Uczniowie uczestniczący w zajęciach korzystali z różnych źródeł wiedzy, zdobywali nowe doświadczenia, rozwijali swoje zdolności i zainteresowania. Zajęcia pozalekcyjne umożliwiały rozwój twórczego myślenia oraz realizację treści wykraczających poza program nauczania.

 

Zajęcia prowadziła: Pani Marzena Żaromska, która opracowała program zajęć pn."Ciekawi świata"

uczestnicy kółka z geografii - gr. I

uczestnicy kółka z... 

uczestnicy kółka z geografii - gr. I

uczestnicy kółka z... 

uczestnicy kółka z geografii - gr. I

uczestnicy kółka z... 

uczestnicy kółka z geografii - gr. II

uczestnicy kółka z... 

uczestnicy kółka z geografii - gr. II

uczestnicy kółka z... 

uczestnicy kółka z geografii - gr. II

uczestnicy kółka z... 

ulotka promocyjna

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Wykład: Mówimy o sztuce… Od Mitoraja do Caillarda. Inspiracje antykiem w sztuce współczesnej

  Termin: 2020-07-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" SIŁA OGNIA

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - KARTONOWY BRAT BLIŹNIAK 1:1

  Termin: 2020-07-22
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" ZAGINIONA DZIEWCZYNA

  Termin: 2020-07-23
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej