• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 25 lutego 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Wiktora, Cezara

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wydarzenia

Wyprawka szkolna 2013

20-08-2013

W roku 2013 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w tym materiałów dydaktycznych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) jest udzielana:
 

- uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę:
1) w kl. I-III i V szkoły podstawowej;
2) w kl. II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego  i technikum;

- bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie, uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kryteria przyznawania pomocy:
1) uczniom klasy I szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie (na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego);


2) uczniom klas II-III i V szkoły podstawowej oraz uczniom klasy II szkoły ponadgimnazjalnej, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), tj. 456 zł netto na osobę w rodzinie (na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego);
 

3) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń (uzasadnione przypadki: ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) – liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów z klas I-III i V szkoły podstawowej oraz klasy II szkół ponadgimnazjalnych (na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego);


4) uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – posiadającym aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną (na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego).

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych (w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z czterech wyszczególnionych wyżej kryteriów.

Do wniosku o udzielenie pomocy  należy dołączyć:

 • w przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej, dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - zaświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny za rok kalendarzowy 2011,
 • jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;  
 • w przypadku uczniów klas II-III i V szkoły podstawowej oraz klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2013 poz. 182, z późn. zm. – za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
 • jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
 • w przypadku ubiegania się o pomoc ucznia, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie. W uzasadnieniu należy wykazać, dlaczego pomimo przekroczenia kryterium dochodowego uczeń powinien otrzymać dofinansowanie oraz wskazać występujące w rodzinie okoliczności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzasadniając przyznanie dofinansowania poza kryterium dochodowym.
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej (bez względu na dochód) – kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.


W uzasadnionych przypadkach,  do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia, oświadczenie o wysokości dochodów, wskazując przyczynę braku możliwości przedłożenia zaświadczenia. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 wynosi:

1) dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej;

2) dla uczniów:

a) niepełnosprawnych: klas I - III szkoły podstawowej

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

3) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł (192,50 zł - podręczniki do kształcenia ogólnego/książki pomocnicze/materiały dydaktyczne; 577,50 zł - podręczniki do kształcenia specjalnego)

do kwoty 770 zł
 

1) dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł (308,00 zł - podręczniki do kształcenia ogólnego/książki pomocnicze/materiały dydaktyczne; 462,00 zł - podręczniki do kształcenia specjalnego)

do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 350 zł
 
 
 

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł (303,50 zł - podręczniki do kształcenia ogólnego 303,50 zł - podręczniki do kształcenia specjalnego)

do kwoty 607 zł

1) dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

1) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;

2) dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego, klasy III liceum profilowanego,  technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego

do kwoty 445 zł

 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 

Wnioski należy składać w terminie do dnia 10 września br., do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.  Zgodnie z harmonogramem realizacji programu, zwrot rodzicom kosztu zakupu podręczników przez dyrektorów szkół, następuje do dnia 22 listopada 2013 r. – po przedłożeniu dowodu zakupu.

Dowodem zakupu podręczników może być:

1) W przypadku zakupów indywidualnych:

 • faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);
 • rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);
 • paragon;
 • oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów dydaktycznych - do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” (wzór oświadczenia w załączeniu);


2) W przypadku zakupów dla grupy uczniów:

 • potwierdzenie zakupu  zawierające: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu (potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręcznikii materiały dydaktyczne).

Z treścią Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” można zapoznać się na stronie www.men.gov.pl w zakładce: Finanse na edukację.
Szczegółowe informacje można uzyskać odpowiednio w szkole oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krosna pod numerem telefonu: 13 47 43 324 i 13 47 43 326.
 

Pliki do pobrania

wniosek_wyprawka_druk_nr_1.pdf

Wniosek 1

wniosek_wyprawka_druk_nr_2.pdf

Wniosek 2

oswiadczenie_o_zakupie_podrecznikow.pdf

Oświadczenie o zakupie podręczników

potwierdzenie_zakupu.pdf

Potwierdzenie zakupu

rozporzadzenie_wyprawka.pdf

Rozporządzenie wyprawka

uchwala_nr_125.2013_rady_ministrw_z_dnia_12_lipca_2013_r.pdf

Uchwała Rady Ministrów

zarzadzenie_-_termin_naboru_wnioskow.jpg

Zarządzenie

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • ZIMOWA BIESIADA POETYCKA W ODCINKACH

  Termin: 2021-02-25
  Miejsce: online więcej
 •  
 • DKF "16 mm" - OBRAZ POŻĄDANIA

  Termin: 2021-02-25
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • Smartfon marzeń - zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat

  Termin: 2021-02-26
  Miejsce: Wydarzenie online więcej
 •  
 • JAŚ I MAŁGOSIA - WIDOWISKO GRUP BALETOWYCH RCKP

  Termin: 2021-02-27
  Miejsce: RCKP, sala widowiskowa, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Wystawa grafiki Barbary Komanieckiej

  Termin: 2021-03-03
  Miejsce: Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej