• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 2 marca 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Heleny, Pawła

Dla Mieszkańców

Kontakt

Konsultacje społeczne

Raport z konsultacji sierpień 2020

 

Raport z konsultacji społecznych zaktualizowanego projektu Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 

Treść raportu dostępna jest pod linkiem:

https://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-423-28860

 

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu

 

 

RI.042.55.7.2020.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Krosno, dnia 30.07.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KROSNA

z dnia 30 lipca 2020 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

 

 W oparciu o art. 47 i 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471). Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn.: Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Zgodnie z art. 47 ww. ustawy  Prezydent Miasta Krosna w dniu 08.07.2020 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu
pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Pismem z dnia 27 lipca 2020 r. znak: WOOŚ.410.1.14.2020.AP.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.

 

Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

 

RI.041.55.7.2020.G                                                                                                        Krosno, dnia 08.07.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA KROSNA

działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 713), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 920) oraz zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, zmienionej Uchwałą Nr LIX/1342/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Miasta Krosna

zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu zaktualizowanego

„Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

w dniach od 08.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Krosna, na podstawie której wyznaczono tzw. obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. W dokumencie umieszczono również projekty, których realizacja ma się przyczynić do rewitalizacji wyznaczonych obszarów.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.

Projekt „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” jest dostępny:

- na stronie internetowej https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl./

- na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – „Program Rewitalizacji Miasta”: http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/program-rewitalizacji-miasta/konsultacje-spoleczne/

- w Biuletynie Informacji Publicznej:   http://www.bip.umkrosno.pl/

 - do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (Biuro Obsługi Klienta)

W dniach od 08.07.2020 r. do 31.07.2020 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.

 

Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:

- pocztą elektroniczną na adres: rewitalizuj@um.krosno.pl,

 - osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,

 - w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Programu Rewitalizacji”.

 

Ponadto opinie, uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 27.07.2020 r. w godz. od 15.00 do 16.30 w sali konferencyjnej nr 330, ul. Lwowskiej 28a (III piętro). 

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 304, tel. 13 47 43 304, e-mail: rewitalizuj@um.krosno.pl.

Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.

W terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych zostanie opublikowany raport z konsultacji.

 

 

Prezydent Miasta Krosna

 

Załączniki:

1.Formularz konsultacyjny                                                         

2. Zaktualizowany projekt Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023          

 

ZAKTUALIZOWANY PROGRAM WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDUJE SIĘ POD LINKIEM - KONSULTACJE

Sprawozdanie z realizacji założeń Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

W dniu 30.03.2020 r. Prezydent Miasta Krosna zatwierdził sprawozdanie za 2019 r. z realizacji założeń Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Sprawozdanie - link.

Aktualizacja Programu Rewitalizacji wpisana ponownie do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego

Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 został zaktualizowany i poddany ponownej weryfikacji formalno-merytorycznej dokonanej przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Aktualizacja dokumentu została pozytywnie zweryfikowana i zgodnie z Uchwałą nr  95/2266/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wpisania projektu programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego, została wpisana do wymienionego wykazu. 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 września 2019 r.

RI.042.55.3.2019.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Krosno, dnia 03.09.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KROSNA

z dnia 3 września 2019 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

 

 W oparciu o art. 47 i 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z    2018    r.    poz. 2081,   z   2019   r. poz. 630.) Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn.: Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Zgodnie z art. 47 ww. ustawy  Prezydent Miasta Krosna w dniu 29.07.2019 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2019 r. znak: WOOŚ.410.1.33.2019.AP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.

Raport z konstulacji społecznych

 

Raport z konstulacji społecznych zaktualizowanego projektu Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania

raport_z_konsultacji_08.2019.pdf

Raport z konsultacji 08.2019

Konsultacje społeczne aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

RI.041.55.3.2019.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Krosno, dnia 29.07.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA KROSNA

 

działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 506), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 511) oraz zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Miasta Krosna

zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu zaktualizowanego

„Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

w dniach od 29.07.2019 r. do 19.08.2019 r.

 

Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Krosna, na podstawie której wyznaczono tzw. obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. W dokumencie umieszczono również projekty, których realizacja ma się przyczynić do rewitalizacji wyznaczonych obszarów.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.

Projekt „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” jest dostępny:

- na stronie internetowej https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl./

- na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – „Program Rewitalizacji Miasta”: http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/program-rewitalizacji-miasta/konsultacje-spoleczne/

- w Biuletynie Informacji Publicznej:   http://www.bip.umkrosno.pl/

 - do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (Biuro Obsługi Klienta)

W dniach od 29.07.2019 r. do 19.08.2019 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.

Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:

- pocztą elektroniczną na adres: rewitalizuj@um.krosno.pl,

 - osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,

 - w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Programu Rewitalizacji”.

 

Ponadto opinie, uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 12.08.2019 r. w godz. od 15.00 do 16.30 w sali konferencyjnej nr 330, ul. Lwowskiej 28a (III piętro). 

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 304, tel. 13 47 43 304, e-mail: rewitalizuj@um.krosno.pl.

Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.

W terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych zostanie opublikowany raport z konsultacji.

 

Prezydent Miasta Krosna

Załączniki:

1.Formularz konsultacyjny                                                           

2. Zaktualizowany projekt Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023            

 

Pliki do pobrania

program_ver._ost._29.07.2019_aktualizacja.pdf

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

opis_zmian_ver_ost.pdf

Wykaz zmian do aktualizacji

formularz_konsultacji_ver_29.07.2019.doc

Formularz konsultacji

Sprawozdanie z realizacji założeń Programu Rewitalizacji Mista Krosna na lata 2016-2023

 Sprawozdanie z realizacji założeń Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 za lata od 2016 do 2018 roku znajduje się w załączniku.

 

Pliki do pobrania

sprawozdanie_2019.pdf

Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadzi wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów. Zgodnie z uchwałą nr 469/9969/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11.09.2018 r. Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa Podkarpackiego.

 

 

 

https://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/rewitalizacja/5435-wykaz-programow-rewitalizacji-wojewodztwa-podkarpackiego

 

 

 

Uchwała Nr LIX/1344/18 Rady Miasta Krosna

W dniu 28.05.2018 r. na sesji Rady Miasta Krosna przyjęto uchwałę Nr LIX/1344/18 z dnia 28 maja 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 - treść uchwały znajduje się w załączniku. 

Pliki do pobrania

uchwala_nr_lix_1344_18.pdf

Uchwała nr LIX/1344/18

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA z dnia 29 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KROSNA

z dnia 29 maja 2018 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

Treść obwieszczenia znajduje się w załączniku.

 

Pliki do pobrania

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie z dnia 29.05.2018 r.

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych zaktualizowanego projektu 

 Programu Rewitalizacji Miasta Krosna

na lata 2016-2023

 

Treść raportu w załączniku.

 

Pliki do pobrania

raport_maj_2018.pdf

Raport z konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

RI.042.55.1.2018.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Krosno, dnia 07.05.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA KROSNA

 

działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2017  r. poz. 1875, 2232), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.  U.  z  2017  r. poz.  1868,  z  2018 r. poz. 130), oraz zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Miasta Krosna

zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu zaktualizowanego

„Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

w dniach od 07.05.2018 r. do 21.05.2018 r.

 

Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Krosna, na podstawie której wyznaczono tzw. obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. W dokumencie umieszczono również projekty, których realizacja ma się przyczynić do rewitalizacji wyznaczonych obszarów.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.

Projekt „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” jest dostępny:

- na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – „Program Rewitalizacji Miasta”: http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/program-rewitalizacji-miasta/konsultacje-spoleczne/

- w Biuletynie Informacji Publicznej:   http://www.bip.umkrosno.pl/

 - do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (Biuro Obsługi Klienta)

W dniach od 07.05.2018 r. do 21.05.2018 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.

Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:

- pocztą elektroniczną na adres: rewitalizuj@um.krosno.pl,

 - osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,

 - w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Programu Rewitalizacji”.

 

Ponadto opinie, uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 14.05.2018 r. w godz. od 15.00 do 16.30 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2. 

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 304, tel. 13 47 43 304, e-mail: rewitalizuj@um.krosno.pl.

Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.

W terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych zostanie opublikowany raport z konsultacji.

 

 

Prezydent Miasta Krosna

 

Pliki do pobrania

program_ver._ost._04.05.2018.pdf

Zaktualizowany Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

formularz_konsultacji_20180507_131847.doc

Formularz konsultacji

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

W dniu 28 kwietnia 2017 r. na sesji Rady Miasta Krosna został przyjęty Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023. 

Treść uchwały wraz z Programem do pobrania w załączniku.

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

RI.042.55.9.2017.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Krosno, dnia 05.04.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KROSNA

z dnia 5 kwietnia 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

 

 W oparciu o art. 47 i 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.:  Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Zgodnie z art. 47 ww. ustawy  Prezydent Miasta Krosna w dniu 10 marca 2017 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Pismem z dnia 15 marca 2017 r. znak: SNZ.9020.1.74.2017.AL  Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie poinformował, iż organem uprawnionym do opiniowania w tej sprawie jest wyłącznie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Pismem z dnia 29 marca 2017 r. znak: WOOŚ.410.1.75.2017.AP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

 Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu pn. „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Prezydent Miasta Krosna

 

Konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

RI.042.55.3.2017.G                                                                      Krosno, dnia 14.03.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

  PREZYDENT MIASTA KROSNA

  

  

działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), oraz zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Prezydent Miasta Krosna

zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu

„Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

w dniach od 14.03.2017 r. do 28.03.2017 r.

 

Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Krosna, na podstawie której wyznaczono tzw. obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. W dokumencie umieszczono również projekty, których realizacja ma się przyczynić do rewitalizacji wyznaczonych obszarów.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.

Projekt „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” jest dostępny:

- na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – „Program Rewitalizacji Miasta”: http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/program-rewitalizacji-miasta/konsultacje-spoleczne/

- w Biuletynie Informacji Publicznej:   http://www.bip.umkrosno.pl/

 - do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (Biuro Obsługi Klienta)

W dniach od 14.03.2017 r. do 28.03.2017 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.

 

Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:

- pocztą elektroniczną na adres: rewitalizuj@um.krosno.pl,

 - osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,

 - w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Programu Rewitalizacji”.

 

 

Ponadto opinie, uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 20.03.2017 r. w godz. od 15.00 do 16.30 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2. 

 

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 304, tel. 13 47 43 304, e-mail: rewitalizuj@um.krosno.pl.

Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.

W terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych zostanie opublikowany raport z konsultacji.

 

 Prezydent Miasta Krosna

 

Załączniki:

1.Formularz konsultacyjny                                                           

2.Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżet państwa
 

 

Prace nad Programem Rewitalizacji Miasta Krosna podzielone są na dwa etapy:
I.    Diagnozowanie sytuacji Miasta
II.    Programowanie działań
 

Diagnozowanie sytuacji Miasta odbywa się poprzez analizę sytuacji w 5 sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Analiza ta wraz z opiniami uzyskanymi podczas konsultacji społecznych posłuży identyfikacji obszarów występowania stanu kryzysowego – obszarów zdegradowanych. Ostatnim zadaniem w tym etapie jest wyznaczenie obszaru rewitalizacji oraz analiza jego problemów. Odbędzie się to zgodnie z Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Programowanie działań polega na określeniu efektów rewitalizacji oraz celów i kierunków działań, które będą podejmowanie. Określana jest lista przedsięwzięć wraz z ich szczegółową charakterystyką. Przedsięwzięcia te mają za zadanie wyprowadzić obszar ze stanu kryzysowego. Dodatkowo wyznaczany jest system wdrażania, monitorowania i oceny Programu Rewitalizacji.
 

Na stronie będą udostępniane informacje o aktualnie odbywającym się etapie prac nad Programem. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tym procesie, zachęcamy do zapoznania się z dokumentami z zakładki „Linki dla zainteresowanych”.
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Wystawa grafiki Barbary Komanieckiej

  Termin: 2021-03-03
  Miejsce: Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Internet bez hejtu – zajęcia dla dzieci w wieku 10-13 lat

  Termin: 2021-03-03
  Miejsce: Wydarzenie online więcej
 •  
 • NOWY TERMIN KONCERT ANDRZEJ PIASECZNY AKUSTYCZNIE - PRZENIESIONY Z 13 LISTOPADA 2020

  Termin: 2021-03-04
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Rodzinny przewodnik po cyfrowym świecie - warsztat dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 5-11 lat

  Termin: 2021-03-05
  Miejsce: Wydarzenie online więcej
 •  
 • KSIĘŻNICZKA CZARDASZA_spektakl przeniesiony z 5.X.2020

  Termin: 2021-03-12
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej