Raport z konsultacji sierpień 2020

 

Raport z konsultacji społecznych zaktualizowanego projektu Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 

Treść raportu dostępna jest pod linkiem:

https://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-423-28860

 

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu

 

 

RI.042.55.7.2020.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Krosno, dnia 30.07.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KROSNA

z dnia 30 lipca 2020 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

 

 W oparciu o art. 47 i 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471). Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn.: Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Zgodnie z art. 47 ww. ustawy  Prezydent Miasta Krosna w dniu 08.07.2020 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu
pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Pismem z dnia 27 lipca 2020 r. znak: WOOŚ.410.1.14.2020.AP.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.