Tomasz Soliński

Tomasz Soliński.jpg [71.25 KB]

Urodzony 15 sierpnia 1975 r. w Krośnie, żona Agnieszka, syn Ludwik.

Wykształcenie
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2007), absolwent studiów magisterskich na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2003), absolwent podyplomowych studiów pedagogicznych na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej (2007).

Doświadczenie
Adiunkt w Katedrze Mikroekonomii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Instytutu Gospodarki WSIiZ (2008-2012), Społeczny doradca Prezydenta Miasta Krosna (2011-2012); Dyrektor Agencji Kreatywnej Multikreacja (2011-2012), Ekspert Centrum Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Klasteringu; Prezes Zarządu Stowarzyszenia Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka, Pełnomocnik Rektora WSIiZ ds. Współpracy Instytucjonalnej (2009-2011); Pełnomocnik WSIiZ ds. kontaktów z Radą Gospodarczą oraz Przedsiębiorcami ,,UJ”; Dyrektor Biura Klastra Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka (2010-2012); Kierownik ds. komunikacji społecznej NBK (2009-2010), Asystent Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2007-2008); Kierownik ds. komunikacji społecznej w ,,Podkarpacki Monitoring Rynku Pracy i Edukacji", Kierownik ds. szkoleń i doradztwa w EQUAL ,,System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych", Członek Grupy Roboczej ds. koordynacji i komplementarności w ramach Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR), Członek podgrupy roboczej NSRO ds. innowacyjności i przedsiębiorczości oraz podgrupy ds. rozwoju regionalnego w MRR. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa. Ekspert – wykładowca w projektach PARP, Asesor w projektach UE (POIG). Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na studiach podyplomowych z zakresu: zarządzania menadżerskiego, zarządzania projektami, marketingu w sieci i public relations. Ukończył wiele kursów i szkoleń potwierdzonych certyfikatami, m.in. ,,Konsultant funduszy europejskich” - KFE Instytut Konsultantów Europejskich Warszawa, ,,Project Management Institute (PMI)” - Ośrodek Treningu i Doradztwa Kierowniczego Gdańsk.
Ekspert – wykładowca w projektach PARP, Asesor PO KL w PARP, recenzent wniosków PO IG. Członek Stowarzyszeń branżowych, Członek Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych. Ekspert – trener w Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości w projekcie: ,,Nowoczesny Urzędnik POKL” (2009-2011). Certyfikowany trener i doradca (Szkoły: Matrik, Wyg International) – 12 lat doświadczenia i ponad 2000 godzin szkoleń kadry zarządzającej, pracowników jednostek samorządowych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania strategicznego, marketingu, komplementarności i koordynacji, public relations, rozwoju turystyki. Doradca zarządów przedsiębiorstw i jednostek samorządowych w zakresie rozwoju, marketingu strategicznego, terytorialnego, komunikacji społecznej.  Autor strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, strategii rozwoju przedsiębiorstw, projektów badawczych z zakresu rozwoju, innowacji, marketingu, klastrów, PR. Prelegent na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania i ekonomii. Współredaktor naukowy 14 publikacji książkowych. Współautor Economic Monitor Polish Market. Współpracownik magazynu ekonomicznego Polish Market, magazynu ekonomicznego Home&Market, Gazety Samorządu i Administracji INFOR, Portfel.pl. Wyróżniony statuetką ,,Komentator Gazety Wyborczej 2008”. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za działalność rozwojową, naukową przez Rektora i Kanclerza Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
fax 13 47 436 51
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie