WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

Barbara Zaborowska (2500x1667).jpg [1,010.77 KB]BARBARA ZABOROWSKA
NACZELNIK WYDZIAŁU
ul. Lwowska 28 a
e-mail: zaborowska.barbara@um.krosno.pl
pokój 318 (III piętro)


ZAKRES SPRAW:

 • opracowywanie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna,
 • opracowywanie projektów zmian budżetu i w budżecie Miasta Krosna oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • półroczne i roczne informacje oraz sprawozdania z wykonania budżetu i WPF,
 • informacja o stanie mienia komunalnego,
 • sprawozdawczość Gminy Miasto Krosno – budżetowa, finansowa i z zakresu operacji finansowych,
 • analiza sytuacji finansowej Miasta Krosna i zarządzanie jej płynnością oraz lokowanie wolnych środków pieniężnych,
 • analizy możliwości zaciągania kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych oraz ich spłat,
 • współpraca z bankiem prowadzącym obsługę bankową budżetu Miasta Krosna,
 • ewidencja kontrasygnaty Skarbnika,
 • obsługa płatności UMK na rzecz kontrahentów.

REFERAT EKONOMICZNY

ADRIANNA FRYDRYCH
Zastępca Naczelnika
pokój nr 324 (III piętro)
tel. 13 47 433 24

ZAKRES SPRAW:

 • wykonywanie kontroli zarządczej sposobu realizacji celów i zadań (zgodność z prawem, terminowość, efektywność, oszczędność) przez nadzorowane miejskie jednostki organizacyjne oświaty (drugi poziom kontroli zarządczej),
 • realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu i wykonywaniem budżetu miasta w zakresie oświaty,
 • analiza finansowych potrzeb miejskich jednostek organizacyjnych oświaty oraz monitoring wydatków jednostek oświatowych, w tym bieżąca analiza i monitoring bonu finansowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 • obsługa systemu informacji oświatowej dla publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych oświaty działających w mieście.

MAGDALENA ŁUCKA
pokój nr 326 (III piętro)
tel. 13 47 433 26

ZAKRES SPRAW:

 • wykonywanie kontroli zarządczej sposobu realizacji celów i zadań (zgodność z prawem, terminowość, efektywność, oszczędność) przez nadzorowane miejskie jednostki organizacyjne oświaty (drugi poziom kontroli zarządczej),
 • realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu i wykonywaniem budżetu miasta w zakresie oświaty,
 • analiza finansowych potrzeb miejskich jednostek organizacyjnych oświaty oraz monitoring wydatków jednostek oświatowych, w tym bieżąca analiza i monitoring bonu finansowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 • obsługa systemu informacji oświatowej dla publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych oświaty działających w mieście.

IWONA CHORZĘPA
pokój nr 327 (III piętro)
tel. 13 47 433 27

ZAKRES SPRAW:

 • wykonywanie kontroli zarządczej sposobu realizacji celów i zadań (zgodność z prawem, terminowość, efektywność, oszczędność) przez nadzorowane miejskie jednostki organizacyjne oświaty (drugi poziom kontroli zarządczej),
 • realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu i wykonywaniem budżetu miasta w zakresie oświaty,
 • analiza finansowych potrzeb miejskich jednostek organizacyjnych oświaty oraz monitoring wydatków jednostek oświatowych, w tym bieżąca analiza i monitoring bonu finansowego,
  obsługa systemu informacji oświatowej dla publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych oświaty działających w mieście.

MAGDALENA FORYŚ
pokój nr 327 (III piętro)
tel. 13 47 433 27

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem oraz rozliczaniem dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów pobytu dzieci spoza Gminy Miasto Krosno w krośnieńskich przedszkolach niepublicznych,
 • ustalenie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

JOANNA BAJCAR
pokój nr 327 (III piętro)
tel.13 47 433 27

ZAKRES SPRAW:

 • monitorowanie kosztów funkcjonowania nadzorowanych miejskich jednostek organizacyjnych,
 • przygotowywanie analiz i projektów rozwiązań organizacyjno – finansowych mających na celu poprawę efektywności realizowanych zadań, w tym analiza kosztów zadań, inicjowanie nowych rozwiązań optymalizacyjnych,
 • bieżący przegląd poziomu wynagrodzeń, proponowanie kształtu zmian w zakresie płac w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

REFERAT PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU

ELŻBIETA ZUBIK
pokój nr 320 (III piętro)
tel. 13 47 433 20

ZAKRES SPRAW:

 • opracowanie projektu uchwały budżetowej Miasta Krosna,
 • opracowywanie projektów zmian budżetu i w budżecie Miasta Krosna,
 • opracowanie półrocznej informacji z wykonania budżetu, rocznego sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o wykonaniu budżetu.

KATARZYNA HENDZEL
pokój nr 319 (III piętro)
tel. 13 47 433 19

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa płatności Gminy Miasta Krosna na rzecz kontrahentów wynikająca z zawartych umów,
 • rozliczanie delegacji krajowych.

KATARZYNA WERNEJ
pokój nr 319 (III piętro)
tel. 13 47 433 19

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa płatności UMK na rzecz kontrahentów wynikająca z zawartych umów,
 • rozliczanie delegacji krajowych,
 • współpraca z budżetowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zasilania w środki na bieżącą działalność.

ANGELIKA SIKORA
pokój nr 309 (III piętro)
tel. 13 47 433 09

ZAKRES SPRAW:

 • weryfikacja wprowadzanych danych (kontrasygnata Skarbnika) do rejestru umów,
 • informacja o stanie mienia komunalnego – przyjmowanie i weryfikacja zestawień jednostkowych oraz sporządzenie zestawienia zbiorczego Gminy Miasto Krosno,
 • prowadzenie Rejestru ryzyk UMK,
 • budżet zadaniowy - ewidencja celów, mierników i wskaźników.

JUSTYNA LULA
pokój nr 309 (III piętro)
tel. 13 47 433 09

ZAKRES SPRAW:

 • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań jednostkowych – budżetowych, finansowych i w zakresie operacji finansowych oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych Gminy Miasto Krosno w tym zakresie,
 • prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kredyty oraz spraw wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym spłata rat i odsetek,
 • prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową Miasta i podległych jednostek organizacyjnych oraz bieżąca współpraca z bankiem obsługującym budżet Miasta w zakresie z realizacji zapisów umowy,
 • współpraca z bankami w zakresie aktywnego zarządzania wolnymi środkami finansowymi Miast.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie