WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

IMG_9938_20210426114505.jpg [153.89 KB]MARLENA GIERUCKA
NACZELNIK WYDZIAŁU
ul. Lwowska 28 a
e-mail: eks@um.krosno.pl
pokój 332 (III piętro)

 

 


REFERAT INFRASTRUKTURY I PROJEKTÓW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH

ALEKSANDRA KROWICKA
pokój nr 333 (III piętro)
tel. 13 47 433 06

ZAKRES SPRAW:

 • nadzorowanie remontów i inwestycji prowadzonych przez podległe jednostki,
 • nadzorowanie stanu technicznego i bieżącego utrzymania obiektów oświatowych oraz gospodarowania mieniem,
 • współpraca z jednostkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania i obsługi środków unijnych, rządowych oraz pochodzących z innych źródeł,
 • koordynacja działań związanych z dowozem dzieci i młodzieży do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 • nadzorowanie miejskich inicjatyw społeczno-edukacyjnych, w tym profilaktyki bezpieczeństwa,
 • program stypendialny miasta Krosna.

GABRIELA ZAWADA
pokój nr 333 (III piętro)
tel. 13 47 433 06

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych w Krośnie,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
 • prowadzenie spraw dotyczących miejskich inicjatyw społeczno-edukacyjnych, w tym profilaktyki bezpieczeństwa,
 • pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

REFERAT ORGANIZACJI I JAKOŚCI EDUKACJI

ANNA SZAJNA
pokój nr 329 (III piętro)
tel. 13 47 433 29

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad działalnością szkół ponadpodstawowych,
 • prowadzenie spraw związanych z rekrutacją uczniów do szkół ponadpodstawowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących szkolnictwa zawodowego.

URSZULA PITRUS
pokój nr 328 (III piętro)
tel. 13 47 433 28

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z kształceniem specjalnym,
 • nadzór nad działalnością szkół specjalnych i placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli miejskich jednostek oświatowych,
 • dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

ALDONA SOBAŚ
pokój nr 328 (III piętro)
tel. 13 47 433 28

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad działalnością przedszkoli miejskich i szkół podstawowych,
 • prowadzenie spraw związanych z rekrutacją dzieci do przedszkoli miejskich,
 • prowadzenie spraw dotyczących spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

DIANA CHORZĘPA
pokój nr 329 (III piętro)
tel. 13 47 433 29

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad działalnością szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie I i II Liceum Ogólnokształcącego,
 • prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z rekrutacją uczniów do szkół podstawowych, w tym do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych, sportowych i dwujęzycznych,
 • współpraca z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Okręgową Komisją Egzaminacyjną i innymi instytucjami i podmiotami, które działają na rzecz oświaty.

AGNIESZKA MASTAJ
pokój nr 334 (III piętro)
tel. 13 47 433 34

ZAKRES SPRAW:

 • koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów,
 • obsługa i rozliczanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów i wyjazdów służbowych,
 • analiza, weryfikacja i opracowanie zbiorczych sprawozdań oświatowych.

REFERAT KULTURY I SPORTU

MICHAŁ BĘBEN
KIEROWNIK REFERATU
pokój nr 335 (III piętro) 
tel. 13 47 433 35

ZAKRES SPRAW:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie,
 • tworzenie oraz współpraca przy tworzenie wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie zadań ze środków rządowych na zadania wynikające z opracowanych programów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych z zakresu rozwoju kultury oraz kultury fizycznej,
 • współpraca przy tworzeniu wniosków aplikacyjnych związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych dla zadań z zakresu rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy ścieżek i tras rowerowych oraz infrastruktury kultury,
 • nadzór i koordynacja spraw związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • współpraca przy realizacji inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją bazy sportowo–rekreacyjnej oraz infrastruktury kultury miasta,
 • współpraca przy realizacji procedur konkursowych w zakresie zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pożytku publicznego, wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie, ustawy o sporcie i przyjętych uchwał Rady Miasta Krosna, na realizację zadań w zakresie sportu,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pomocniczymi Miasta w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym,
 • współpraca przy organizacji miejskich obchodów rocznicowych i imprez okolicznościowych.

MAŁGORZATA BŁAŻ
pokój nr 334 (III piętro) 
tel. 13 47 433 34

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z finansowaniem zadań dotyczących kultury,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych tj.: Muzeum Rzemiosła, Krośnieńską Biblioteką Publiczną, Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, Biurem Wystaw Artystycznych,
 • wykonywanie zadań z zakresu drugiego poziomu kontroli zarządczej w stosunku do nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury,
 • prowadzenie procedur konkursowych na realizację zadań z zakresu kultury wynikających z ustawy i działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz prowadzenie dokumentacji  dotyczącej udzielania i rozliczania dotacji w zakresie kultury oraz ich kontrola,
 • współorganizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym na terenie miasta,
 • współpraca z instytucjami kultury i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta.

RENATA SZCZYGIEŁ-MOSKAL
pokój nr 334 (III piętro) 
tel. 13 47 433 34

ZAKRES SPRAW:

 • organizacja miejskich obchodów rocznicowych oraz imprez okolicznościowych,
 • realizacja zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w zakresie organizacji obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 • koordynacja działań związanych z uczestnictwem miasta w stowarzyszeniach, związkach i organizacjach samorządowych,
 • prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu miasta Krosna,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody „Za zasługi dla Krosna” oraz „Za wrażliwość na potrzeby społeczne Krosna i jego mieszkańców”,
 • realizacja programu stypendialnego z zakresu sportu,
 • koordynacja spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
 • wykonywanie zadań z zakresu drugiego poziomu kontroli zarządczej w stosunku do nadzorowanych  miejskich jednostek organizacyjnych,
 • współorganizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym.

KATARZYNA BIENIA
pokój nr 335 (III piętro) 
tel. 13 47 433 35

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • nadzór nad działalnością Zespołu Krytych Pływalni,
 • prowadzenie spraw w zakresie udzielania i rozliczania dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
 • tworzenie wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej ze środków rządowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących realizacji zajęć sportowych na basenie w ramach programu Umiem pływać,
 • współpraca z instytucjami sportu i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta przy organizacji wydarzeń o charakterze sportowym,
 • współorganizowanie na terenie miasta imprez o charakterze sportowym,
 • wykonywanie zadań z zakresu drugiego poziomu kontroli zarządczej w stosunku do nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie