WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZARZĄDZANIA KADRAMI I KONTROLI

IMG_9949_20210426141715.jpg [149.91 KB]ANDRZEJ LULA
SEKRETARZ MIASTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
pokój 201 (II piętro)
tel. 13 47 432 01

 

 

ZAKRES SPRAW:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, warunków jego działania oraz prowadzenie spraw Miasta w tym m. in.:

 • zapewnienie właściwej organizacji w urzędzie,
 • nadzorowanie realizacji uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta dot. urzędu,
 • nadzorowanie załatwiania w urzędzie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz skarg i wniosków.

KATARZYNA OBERC
Zastępca Naczelnika
pokój nr 321 (III piętro)
tel. 13 47 433 15

ZAKRES SPRAW:

 • sprawy organizacyjne i kadrowe

MONIKA MATUSZ
pokój nr 321 (III piętro)
tel. 13 47 433 15

ZAKRES SPRAW:

 • sprawy kadrowe.

REFERAT OBSŁUGI OBYWATELA

ARTUR JUSZCZYK
Kierownik Referatu
pokój nr 316 (III piętro)
tel. 13 47 433 16

ZAKRES SPRAW:

 • koordynowanie pracy referatu Obsługi Obywatela i urzędu,
 • utrzymanie budynków urzędu miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizowanie praktyk studenckich oraz praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • obsługa administracyjna organizowanych prac społecznie-użytecznych i prac interwencyjnych,
 • organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu.

STANISŁAWA BOJKO
pokój nr 314 (III piętro)
tel. 13 47 433 14

ZAKRES SPRAW:

 • rejestracja stron na rozmowy z Prezydentem oraz protokołowanie przyjęć stron,
 • prowadzenie centralnego rejestru i zbioru zarządzeń oraz pism okólnych oraz uchwał,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków.

JOLANTA MACHOWSKA
pokój nr 314 (III piętro)
tel. 13 47 433 14

ZAKRES SPRAW:

 • współudział w prowadzeniu kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, kontroli doraźnych i postępowań sprawdzających,
 • opracowanie rocznych planów kontroli,
 • przygotowywanie powierzeń, upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta oraz prowadzenie centralnego rejestru w/w dokumentów,
 • koordynowanie i realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

ANDRZEJ KOPACZ
pokój nr 316 (III piętro)
tel. 13 47 433 16

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie magazynu urzędu miasta,
 • zaopatrzenie urzędu w materiały i sprzęt biurowy oraz druki.

KATARZYNA SOBOŃ - SAJDAK
pokój nr 225 (II piętro)
tel. 13 47 435 60

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa sekretariatu.

JOLANTA GRODZKA
pokój nr 322 (III piętro)
tel. 13 47 432 15

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie archiwum zakładowego.

MAŁGORZATA ULIASZ
pokój nr 322 (III piętro)
tel. 13 47 432 15

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie zbioru wystąpień pokontrolnych zewnętrznych instytucji kontrolnych i współdziałanie z nimi w tym zakresie,
 • koordynacja i współudział w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • kontrolowanie trybu i sposobu rozpatrywania petycji.

GABRIELA JÓZEFCZYK
Kancelaria Ogólna (parter)
tel. 13 47 430 12

Biuro Obsługi Obywatela
tel. 13 47 430 01

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa centrali telefonicznej urzędu,
 • udzielanie informacji interesantom,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków,
 • rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej.

DOMINIKA BIERNACKA
Kancelaria Ogólna (parter)
tel. 13 47 430 12

Biuro Obsługi Obywatela
tel. 13 47 430 01

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa centrali telefonicznej urzędu,
 • udzielanie informacji interesantom,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków,
 • rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej.

AGNIESZKA PALINOWSKA
Kancelaria Ogólna (parter)
tel. 13 47 430 12

Biuro Obsługi Obywatela
tel. 13 47 430 01

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa centrali telefonicznej urzędu,
 • udzielanie informacji interesantom,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków,
 • rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej.

GRZEGORZ PIOTROWSKI
Kancelaria Ogólna (parter budynek przy ul. Staszica 2)
tel. 13 47 436 21

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa centrali telefonicznej urzędu,
 • udzielanie informacji interesantom,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków,
 • rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie