WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ANNA DZIADOSZ
NACZELNIK WYDZIAŁU
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krosna do Spraw Osób Niepełnosprawnych
pokój nr 221 (II piętro)
tel. 13 47 432 21


REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

MARIA HABRAT
Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia
pokój nr 212 (II piętro)
tel.13 47 432 12

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw z zakresu polityki społecznej, w tym związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz miejskimi jednostkami pomocy społecznej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych,
 • nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie, współpraca z domami pomocy społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy w Krośnie przy ul. Kletówki 7a.

BEATA PENAR
pokój nr 220 (II piętro)
tel.13 47 432 20

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych,
 • realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

KRYSTYNA OSIKA
pokój nr 214 (II piętro)
tel. 13 47 432 14

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 • współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • realizacja zadań z zakresu ekonomii społecznej, w tym nadzór nad Centrum Integracji Społecznej w Krośnie,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych.

MARCELINA STUKUS - SZYDŁO
pokój nr 214 (II piętro)
tel. 13 47 432 14

ZAKRES SPRAW:

 • sprawowanie kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzinami zastępczymi,
 • przekazywanie, kontrola i rozliczanie dotacji dot. finansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz dotacji przekazywanej podmiotom prowadzącym instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • prowadzenie Rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz Wykazu dziennych opiekunów,
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Krośnie, w tym wykonywanie zadań z zakresu drugiego poziomu kontroli zarządczej,
 • sprawowanie nadzoru nad niepublicznymi instytucjami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

MONIKA SZYMBARA
pokój nr 220 (II piętro)
tel. 13 47 432 20

ZAKRES SPRAW:

 • ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcom, innym niż ubezpieczeni,
 • realizacja programów polityki zdrowotnej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych,
 • monitorowanie spraw związanych z ochroną zdrowia.

OLIWIA WOSIEWICZ
pokój nr 212 (II piętro)
tel. 13 47 43 212

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie podejmowania działań na rzecz seniorów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • obsługa administracyjna i współpraca w zakresie funkcjonowania Krośnieńskiej Rady Seniorów.

REFERAT WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KATARZYNA MARKOWICZ
ZASTĘPCA NACZELNIKA
pokój nr 005 (parter)
tel.13 47 430 14

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad realizowanymi zadaniami z zakresu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • administrowanie i obsługa Systemu Obsługi Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych.

JUSTYNA SZYMAŃSKA - SZUL
sala obsługi nr 2 (parter)
tel. 13 47 430 24

ZAKRES SPRAW:

 • dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • współpraca w realizacji programu "Zajęcia klubowe w WTZ,
 • współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Krośnie przy ul. Gen. J. Hallera 6/4,
 • dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I – likwidacja bariery transportowej oraz likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,
 • dofinansowanie w ramach programu Dostępne Mieszkanie,
 • System Obsługi Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych.

MAŁGORZATA BAĆ
sala obsługi nr 2 (parter)
tel. 13 47 43 024

ZAKRES SPRAW:

 • dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych,
 • dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier w poruszaniu się oraz pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką),
 • dofinansowania ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowania ze środków PFRON do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej,
 • System Obsługi Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych.

KLAUDIA RYGIEL - WITKOŚ
sala obsługi nr 2 (parter)
tel. 13 47 43 005

ZAKRES SPRAW:

 • dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (wyroby medyczne),
 • dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • współpraca z fundacjami i organizacjami pozarządowymi odnośnie realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 • System Obsługi Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych.

ADAM  ŁUKASZEWSKI
sala obsługi nr 2 (parter)
tel. 13 47 430 24

ZAKRES SPRAW:

 • dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” - Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
 • realizacja programu finansowanego ze środków PFRON pn. "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III",
 • dofinansowania ze środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej,
 • refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowanie lub wyposażeniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON,
 • System Obsługi Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych,
 • obsługa administracyjno-techniczna Zespołu ds. dostępności.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

EMILIA SOCHA
ul. Czajkowskiego 49
tel. 605 201 291

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców miasta Krosna.

STANOWISKO – CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OLIWIA WOSIEWICZ
ul. Grodzka 10
tel. 13 47 43 907 (poniedziałki i środy)

ZAKRES SPRAW:

 • koordynowanie funkcjonowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
 • realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń;
 • organizacja szkoleń, spotkań integracyjnych, warsztatów, konferencji dla organizacji pozarządowych;
 • obsługa administracyjna i współpraca w zakresie funkcjonowania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego;

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie