Freepik. Mapa plan
13.05.2024

Konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „STARE MIASTO – WZGÓRZE STAROMIEJSKIE”

Od dzisiaj - 13 maja do 21 czerwca 2024 r. trwają konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „STARE MIASTO – WZGÓRZE STAROMIEJSKIE”.

 

Obszar objęty projektem planu obejmuje teren ścisłego centrum miasta, w obrębie ewidencyjnym Śródmieście .Powierzchnia planu wynosi około 63 ha. Około 43% powierzchni obszaru planu stanowi Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie. Plan zastąpi dotychczas obowiązujące na tym terenie plany miejscowe i wprowadzi nowe ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy Starego Miasta.

 

obszar planu ortofoto.jpeg [3.12 MB]

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „STARE MIASTO – WZGÓRZE STAROMIEJSKIE” oraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do projektu - BIP UMK.

 

Projekt planu jest udostępniony w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, pokój 105, w godzinach pracy Urzędu podczas przeprowadzanych konsultacji również w formie papierowej po to, by każdy mógł się z nim zapoznać.

Obwieszczenie 

 

Informujemy o możliwości składania uwag do projektu:

  • kto może złożyć uwagę?

Uwagę do projektu może złożyć każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

  • od kiedy do kiedy?

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Krosna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2024 r.

  • w jaki sposób?

- w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno,

- w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej pb@um.krosno.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki podawczej: /UMKrosna/skrytka, lub ustnie do protokołu. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

FORMULARZ


­Zapraszamy:

  • na dyskusję publiczną w dniu 3 czerwca 2024 r. godzina:16:15, sala obrad Rady Miasta Krosna im. Ignacego Łukasiewicza w Urzędzie Miasta Krosna, ul. ks. S. Staszica 2;
  • do kontaktu z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pokój 105

 

 


*Projekt planu uwzględnia „Plan Ochrony Parku Kulturowego Wzgórze Staromiejskie w Krośnie” przyjęty Uchwałą Nr LXVIII/1927/24 Rady Miasta Krosna z dnia 29 lutego 2024 roku, w tym wskazuje ustalone ww. planie ochrony strefy A i B oraz otulinę parku. W części tekstowej zawarto informacje o konieczność uwzględnienia w zagospodarowaniu terenu objętego planem miejscowym ustaleń wynikających z przyjętego Planu Ochrony Parku Kulturowego Wzgórze Staromiejskie w Krośnie i został pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez właściwe organy i instytucje w tym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie