DLA KOGO JEST KROŚNIEŃSKA KARTA MIESZKAŃCA?

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Miasta Krosna:

 1. rozliczające podatek dochodowy zgodnie z tym miejscem zamieszkania w Urzędzie Skarbowym w Krośnie oraz ich dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
 2. w danym roku, które zameldowały się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż jeden rok,
 3. nie rozliczające się z podatku dochodowego posiadające zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Krośnie.

 


Czym jest KKM?

 1. Krośnieńska Karta Mieszkańca jest nośnikiem spersonalizowanych danych w formie karty plastikowej, posiadającej indywidualny numer karty, zawierającej imię, nazwisko i wizerunek użytkownika, która uprawnia do korzystania z oferty zniżek określonych w katalogu.
 2. Uprawnienia do korzystania z katalogu zniżek w ramach realizacji założeń Programu „Krośnieńska Karta Mieszkańca” zapisywane są na nośniku w postaci karty.
 3. Krośnieńska Karta Mieszkańca może pełnić funkcje karty bibliotecznej, biletu MKS oraz karty przedszkolnej.

 

Kto wypełnia wniosek?

Krośnieńska Karta Mieszkańca wydawana jest na wniosek pełnoletniego mieszkańca Miasta Krosna. W imieniu osoby niepełnoletniej wniosek o wydanie Karty składa rodzic/prawny opiekun tej osoby.
 

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku i gdzie go złożyć?

 1. Warunkiem wydania Krośnieńskiej Karty Mieszkańca jest złożenie wniosku o wydanie Karty wraz ze zdjęciem. W przypadku nieposiadania zdjęcia istnieje możliwość nieodpłatnego wykonania zdjęcia na potrzeby wyrobienia Karty w punkcie składania wniosku.
 2. Wzór wniosku.
 3. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a na parterze (sala obsługi).

Weryfikacja w Urzędzie Skarbowym

Osoby składające wniosek o wydanie Krośnieńskiej Karty Mieszkańca będą weryfikowane w Urzędzie Skarbowym w Krośnie.Osoby, które zamieszkują na terenie Gminy Miasto Krosno w roku składania wniosku o wydanie Krośnieńskiej Karty Mieszkańca powinny wraz z wnioskiem załączyć oświadczenie o zameldowaniu na stałe lub oświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy nie krótszy niż jeden rok.

Weryfikacja wniosku

Wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym. W przypadku nieprawidłowości we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w terminie 30 dni od złożenia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Karta wydawana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Karta Miejska przejmuje funkcję biletu elektronicznego MKS

W związku z wprowadzeniem  Krośnieńskiej Karty Mieszkańca, możliwe staje się posługiwanie tą kartą również w Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Osoby posiadające KKM mogą jej używać również jako biletu elektronicznego.
Wystarczy dodatkowo złożyć wniosek w Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Funkcja biletu elektronicznego zostanie uaktywniona na karcie KKM.
Osoby, które posiadają elektroniczny bilet MKS nie muszą go wymieniać – zachowuje on nadal funkcję biletu.
 

 Kto może korzystać z Krośnieńskiej Karty Mieszkańca?

Krośnieńską Kartą Mieszkańca posługiwać się może wyłącznie jej użytkownik, którego dane identyfikacyjne są na niej umieszczone. Krośnieńską Kartą Mieszkańca posługiwać się może również rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej będącej użytkownikiem Karty, działający w imieniu tej osoby.

 

Termin ważności Karty

Ważność Karty wygasa w przypadku:

 • upływu okresu na który została wydana,
 • zmiany miejsca zamieszkania użytkownika Karty na miejsce znajdujące się poza terenem Krosna,
 • w przypadku śmierci użytkownika Karty.

 

Hologramy - co i jak?

Od 15 lipca 2019 r. termin ważności karty określany jest przez specjalny hologram umieszczany na odwrocie Karty.  Wyróżnia się dwa rodzaje hologramów:

 • ZŁOTY z literą "S" przeznaczony dla Seniorów 60+ wydawany bezterminowo oraz
 • SREBRNY dla osób poniżej 60 roku życia z widniejącą datą ważności 31.12.2022 r.

Aby przedłużyć ważność Karty na kolejne 5 lat po upływie w/w terminu, będzie należało zgłosić się do Urzędu Miasta Krosna w celu uzyskania kolejnego hologramu.

Mieszkańcy, którzy wyrobili kartę przed 15 lipca 2019 r. i nie posiadają hologramu, mogą dokonać uzupełnienia karty o hologram w budynku Urzędu Miasta Krosna na ul. Lwowskiej 28a (parter) lub podczas wizyty w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych miasta:

 • Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1,
 • artKino, ul. Bieszczadzka 1,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR), ul. Bursaki 41,
 • Zespół Krytych Pływalni, ul. Sportowa 8.

 

Co zrobić w przypadku utraty Karty?

 1. W przypadku utraty Karty osoba uprawniona do jej używania zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Prezydenta Miasta Krosna o powyższym fakcie.
 2. Istnieje możliwość wydania na wniosek mieszkańca duplikatu Karty, za wydanie którego pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.


Dane osobowe są bezpieczne

 1. Dane osobowe we wniosku służą wyłącznie do wydania karty i są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Każdorazową zmianę danych osobowych: nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, uprawnień do ulgi należy zgłosić w Urzędzie Miasta Krosna aby je uaktualnić.
   

Korzystanie z Krośnieńskiej Karty Mieszkańca jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu Programu.

Regulamin ustala zasady wydawania, korzystania i promocji Krośnieńskiej Karty Mieszkańca w ramach Programu przyjętego uchwałą Rady Miasta Krosna Nr XXXIX/830/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Krośnieńska Karta Mieszkańca”.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie