ZASADY UMIESZCZANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC, REKLAM, NAPISÓW ORAZ TZW. POTYKACZY

Od  20 lutego 2012 r., na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Prezydentem Miasta Krosna, do zadań gminy należy wydawanie pozwoleń, o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 10, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami), w zakresie umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów. Zadanie powierzone porozumieniem realizowane jest przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Krosna.

Postanowienia i decyzje w sprawie umieszczenia na zabytku wpisanym do rejestru oraz w całej strefie staromiejskiej - urządzeń technicznych, tablic, reklam, napisów oraz tzw. potykaczy, można uzyskać u Miejskiego Konserwatora Zabytków czyli Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie na ul. Piłsudskiego 19 lub telefonicznie pod numerami tel.  013 432 41 88 oraz 013 474 82 01.

Wniosek o wydanie decyzji konserwatorskiej (kliknij aby pobrać)

Reklama stanowi jeden z głównych elementów mających wpływ na estetykę i wygląd współczesnych miast. Poza podstawowym przekazem informacyjno-promocyjnym często pełni rolę dekoracyjną, kształtując na nowo wygląd elewacji budynków, ulic lub placów wprowadzając elementy dotąd nie stosowane, czasem zmieniając ich walory kompozycyjne.

Umieszczane nośniki reklamowe mają za zadanie nie tylko zachęcić potencjalnych klientów do zakupu materiałów, ale przede wszystkim kształtują wizerunek naszego miasta wrastając w jego pejzaż na wiele kolejnych lat.

W obszarze Zespołu Staromiejskiego Miasta Krosna ochronie konserwatorskiej podlegają (ze szczególnym uwzględnieniem Rynku) elewacje budynków, wnętrza urbanistyczne ulic, placów i terenów zielonych wraz ze słupem powietrza oraz ogrodzenia nieruchomości. Ponadto na terenie miasta chronione są wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków. W związku z powyższym nośniki informacji wizualnej mogą być umieszczane według następujących zasad:

 • Znaki, tablice, szyldy oraz reklamy umieszczane na elewacji muszą być każdorazowo i indywidualnie dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku oraz pozostawać w funkcjonalnym związku z użytkownikiem obiektu. Ponadto powinny być wykonane z materiałów najwyższej jakości, dostosowanych do charakteru obiektu zabytkowego;
 • Nośniki informacji wizualnej mogą być umieszczane w kondygnacji parteru tj. poniżej gzymsu oddzielającego parter od wyższych kondygnacji, płasko na ścianie budynku, bez przesłaniania detalu lub zaburzania porządku i układu kompozycyjnego obiektu, tj. m.in. zachowywać osie pionowe i poziome podziałów (wyznaczone otworami okiennymi i drzwiowymi, detalem, gzymsami itd.), nie przesłaniać boniowania, ozdobnego zróżnicowania faktury tynków, okładzin kamiennych, klinkierowych i innych elementów historycznego wystroju budynku;
 • Reklamy i szyldy umieszczone w słupie powietrza nad pasem drogowym, powierzchnią placu lub terenem zielonym powinny być prostopadłe do budynku, znajdować się na wysokości co najmniej 2,5 metra nad poziomem gruntu, a ich zakończenie w odległości maksymalnej do 80 cm od elewacji. Szyld należy umieścić w pewnej odległości od ściany np. poprzez zastosowanie wspornika.
 • Nowo wprowadzone nośniki informacji wizualnej nie mogą używać jaskrawej kolorystyki, stosować szkła lustrzanego lub koloryzowanego;
 • W przypadku reklamy korporacyjnej (banki, firmy i sklepy sieciowe) należy zachować logo, kolorystykę i inne elementy identyfikacji wizualnej firmy, jednocześnie dostosowując formę reklamy do danego obiektu, m.in. poprzez indywidualne opracowanie ramy szyldu;
 • Przy projektowaniu nośnika informacji wizualnej należy uwzględnić układ już istniejących szyldów na danym obiekcie, jednocześnie zaleca się wprowadzenie reklamy systemowej, tj. zastosowanie jednej formuły tablicy/ ramy dla szyldów różnych firm na elewacji danego obiektu;
 • Umieszczanie w przestrzeni publicznej obszaru chorągwi i chorągiewek lub flag wchodzących w słup powietrza, dopuszczalne jest wyłącznie okazjonalnie;
 • Zakazuje się umieszczania w przestrzeni publicznej oraz na elewacjach budynków banerów informacyjnych;
 • Zakazuje się stosowania neonów oraz reklam świetlnych emitujących pulsujące lub fosforyzujące oświetlenie;
 • Zwijane markizy muszą być zharmonizowane z całością fasady i mogą zawierać jedynie umieszczone na lambrekinach napisy zawierające informację o lokalu lub znak firmowy (bez reklam wyrobów), a ich umieszczenie w słupie powietrza nad pasem drogowym wymaga zawarcia umowy z zarządcą drogi;
 • Reklama na ogrodzeniach, rusztowaniach mogą być umieszczane wyłącznie w okresie wykonywania prac remontowo-budowlanych. Treść reklamy nie może przekraczać 50% powierzchni rusztowania. Pozostała powierzchnia reklamy winna zawierać wizerunek elewacji, przy której jest zawieszona. Ustawienie rusztowania, wymaga zwarcia umowy z zarządcą terenu bądź uzyskania decyzji administracyjnej oraz wydania pozytywnej opinii odnośnie umieszczonej na min reklamy, dotyczącej spełnienia przez nią wymogów bezpieczeństwa;
 • Urządzenia reklamowe nie związane na stałe z gruntem, w zakresie wielkości, kolorystyki i usytuowania powinny być dostosowane do walorów architektonicznych i kolorystycznych otoczenia, ich umieszczenie w obszarze Zespołu Staromiejskiego wymaga zawarcia umowy z zarządcą terenu bądź uzyskania decyzji administracyjnej;
 • Reklama powinna być wykonana i zamontowana z należytą starannością (ewentualne okablowanie prowadzone podtynkowo, elementy mocujące w miarę możliwości zamaskowane, ewentualne ubytki w tynku/ okładzinie elewacji uzupełnione ).

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie