PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 w Miejskim Zespole Szkół Nr 3

Adres: ul. Decowskiego 9, 38-400 Krosno
Telefon: 0-13 43-201-32
e-mail: pm10krosno@gmail.com
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: mgr Zofia Sienkiewicz
O przedszkolu...:

Przedszkole Miejskie Nr 10 w Krośnie mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Krośnie, z którą tworzy Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Krośnie.  Funkcjonują w nim cztery oddziały dzieci w przedziale wiekowym od 2,5 do 6 lat. Bezpośrednio przy budynku przedszkola znajdują się miejsca parkingowe. Do dyspozycji przedszkola jest także duży, ładny ogród. Dzieci korzystają w chwili obecnej ze szkolnego, nowoczesnego placu zabaw, wyposażonego w drewniane zestawy do zabaw i ćwiczeń na wolnym powietrzu. W najbliższym czasie zaplanowane jest wyposażenie ogrodu przedszkolnego w nowy plac zabaw. Ponadto przedszkolaki mogą korzystać z pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły podstawowej tj. sali gimnastycznej, hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego, oraz pracowni komputerowej. Przedszkole działa w oparciu o przyjętą koncepcję. Zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty dziecka. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

W przedszkolu stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju poprzez ciekawe propozycje zajęć oraz bogato i estetycznie wyposażone sale zabaw i zajęć. Program edukacyjny jest urozmaicony i zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dlatego dzieci chętnie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom szkoły. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia pełną realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane nowatorskie działania dostarczają dzieciom dobrej zabawy, rozwijają zdolności matematyczne, ruchowe oraz wiele innych. Dzieci stają się kreatywne, mają pomysły na zabawy, potrafią samodzielnie zorganizować sobie czas wolny. W roku szkolnym 2016/17 została w przedszkolu wdrożona na okres 3 lat innowacja pedagogiczna programowa pn."Wiem, czuję, rozumiem-wychowanie do wartości" we wszystkich grupach wiekowych. Nasze przedszkole zapewnia dzieciom szansę przeżywania radości, spontaniczności i twórczego działania w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia.

Osiągnięcia:
Przedszkole posiada Certyfikat przyjęcia do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, w związku z czym nauczyciele kładą duży nacisk na kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych i proekologicznych. W ramach promocji zdrowego stylu życia corocznie organizujemy dla przedszkolaków z terenu miasta Krosna Sportową Olimpiadę Integracyjną pn. „Przez ruch do zdrowia”, która cieszy się dużym uznaniem wśród dzieci oraz ich Rodziców. Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w różnorodnych konkursach, przeglądach i imprezach na szczeblu lokalnym, jak również regionalnym i ogólnopolskim. Są to konkursy plastyczne, recytatorskie, przeglądy piosenek dziecięcych oraz turnieje i olimpiady sportowe, gdzie zdobywają nagrody oraz wyróżnienia. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów. Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.

Zajęcia dodatkowe:
Język angielski, dla wszystkich grup wiekowych, prowadzony jest przez wychowawcę przedszkolnego. Dla dzieci 5 i 6 letnich nauka religii. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci oraz ich rodziców. Są to zajęcia: umuzykalniające, taneczne, teatralne, plastyczne, matematyczne oraz sportowe. Nauczyciele w czasie zajęć udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom posiadającym opinie z poradni,  wspomagając tym samym ich rozwój. Dla dzieci wymagających gimnastyki korekcyjnej, zajęcia prowadzone są przez specjalistów w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie. W naszej placówce dzieci mogą również liczyć na opiekę logopedy. Ponadto uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, w przedstawieniach teatralnych oraz biorą udział w lekcjach bibliotecznych i muzealnych.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie