SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

Adres: ul. Bema 46, 38-400 Krosno
Telefon: 13 43-655-55 lub 13 43-656-71
e-mail: sosw_krosno@pro.onet.pl
www: sosw_krosno.republika.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Katarzyna Bolanowska
O szkole...:

Szkoła Podstawowa Nr 11 funkcjonuje w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krośnie. Oferuje profesjonalne kształcenie, wychowanie, opiekę i terapię dzieciom i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi, wymagającym wsparcia oraz dostosowania metod i form pracy.

Oferta edukacyjna skierowana jest do dzieci i młodzieży:

 • w normie intelektualnej z autyzmem lub Zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Nauka odbywa się w mało licznych zespołach klasowych (od 3 do 8 uczniów). W młodszych klasach z uczniami pracują równolegle 2 osoby.

Uczniowie w normie intelektualnej (z autyzmem lub Zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - realizują obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Treści kształcenia są dostosowywane i modyfikowane stosownie do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Nasi uczniowie, odpowiednio wspierani, osiągają dobre, stosowne do swoich możliwości, wyniki w nauce. Zwalniamy uczniów z nauki drugiego języka obcego. Uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej przystępują do egzaminu ósmoklasisty i mają możliwość kontynuowania nauki w wybranych przez siebie szkołach ponadpodstawowych.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi) realizują treści kształcenia w ramach zajęć funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć rozwijających komunikowanie się, zajęć rozwijających kreatywność. Absolwenci szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym mają możliwość kontynuowania nauki w szkole przysposabiającej do pracy funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Krośnie.

Nauczamy innowacyjnie, pracujemy metodami aktywizującymi, korzystamy z technologii informacyjno - komunikacyjnej. W pełni dostosowujemy metody i techniki nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.

Posiadamy bogatą ofertę bezpłatnych zajęć rewalidacyjnych. Terapia odbywa się indywidualnie lub w małych grupach. Zapewniamy m.in.:

 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji,
 • arteterapię,
 • integrację sensoryczną,
 • terapię w oparciu o pedagogikę Marii Montessori,
 • terapię według założeń A. Tomatisa,
 • rehabilitację ruchową,
 • socjoterapię,
 • terapię surdopedagogiczną,
 • terapię logopedyczną i neurologopedyczną,
 • terapię neurotaktylną,
 • terapię pedagogiczna,
 • terapia psychologiczną,
 • terapię ręki,
 • terapię tyflopedagogiczną,
 • trening umiejętności społecznych - TUS,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia wspomagające uczniów ze spektrum autyzmu,
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • dogoterapię,
 • inne, w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów.

Realizujemy programy: Program dla szkół (owoce i warzywa), Trzymaj formę, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Sztuka. Obecny!, Poznaj Polskę, Aktywna Tablica, Laboratoria Przyszłości, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Unplugged, Z kulturą mi do twarzy.

Rozwijamy uzdolnienia, rozbudzamy pasje i zainteresowania uczniów poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach: tanecznych, teatralnych, sportowych (szachy, nauka pływania, narty biegowe w sezonie zimowym), informatycznych, kulinarnych, plastyczno - rękodzielniczych, krajoznawczych. 

Nasi uczniowie systematycznie korzystają z lekcji i warsztatów muzealnych, bibliotecznych, koncertów, spektakli teatralnych, seansów filmowych. Wyjeżdżają na jednodniowe lub kilkudniowe wycieczki szkolne. Rokrocznie uczestniczą w konkursach, organizowanych na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, na których otrzymują wyróżnienia oraz zdobywają wysokie lokaty m.in:

 • Ogólnopolski Festiwal Wokalny Osób z Niepełnosprawnościami „Zaczarowany mikrofon”,
 • Wojewódzki Festiwal Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „ I Ty Masz Talent”,
 • Konkursy plastyczne: „Podkarpackie Nietoperze”, „Internet to nie wszystko. Pasje i uczucia chronią nas od zepsucia”.

 Dysponujemy:

 • dobrze wyposażonymi klasopracowniami,
 • specjalistycznymi gabinetami terapeutycznymi,
 • salą gimnastyczną, boiskiem trawiastym, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią,
 • przyszkolnym placem zabaw,
 • gabinetem pedagoga i psychologa,
 • Punktem Konsultacyjnym dla rodziców,
 • świetlicą z podziałem na grupy dzieci młodszych i starszych, zapewniającą opiekę w godzinach porannych i popołudniowych dostosowanych do potrzeb uczniów i ich rodziców
 • stołówką z własnym zapleczem kuchennym (istnieje możliwość dostosowania wyżywienia do specjalnych potrzeb dietetycznych uczniów. Akceptujemy wybiórczość pokarmową uczniów),
 • gabinetem opieki pielęgniarskiej,
 • biblioteką szkolną z czytelnią.

 

Oferujemy profesjonalne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne uczniom, a także ich rodzicom.

Zapewniamy dowóz uczniów do szkoły lub możliwość bezpłatnego zamieszkania w internacie. Rodzice decydujący się na samodzielne dowożenie uczniów otrzymują zwrot kosztów przejazdu.

Teren szkoły jest ogrodzony, monitorowany na zewnątrz i wewnątrz, co zapewnia bezpieczeństwo uczniów.

Naszymi atutami są:

 • profesjonalny zespół nauczycieli i terapeutów,
 • pełne zrozumienie potrzeb każdego ucznia,
 • dbałość o wszechstronny rozwój uczniów: edukację, wychowanie, rozwijanie talentów, terapię,
 • szczególna atmosfera bezpieczeństwa i akceptacji każdego ucznia.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie