KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Ks. B. Markiewicza

Adres: ul. Grodzka 6, 38-400 Krosno
Telefon: 13 43 683 46
e-mail: krosnoklo@poczta.onet.pl
www: www.katolik-krosno.pl; facebook.com/katolikkrosno
Organ prowadzący: Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła
Dyrektor: ks. Marek Czaja

W wychowaniu (...) chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, aby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” - aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być  człowiekiem - to znaczy, aby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim”, ale także i „dla drugich”.

                                                                              Jan Paweł II

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Krośnie rozpoczęło działalność w dniu 1 września 1997 r. na mocy umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Przyjaciół Katolickiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie- założycielami właścicielem szkoły, a Zgromadzeniem Świętego Michała Archanioła, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Krośnie zostało przekazane zgromadzeniu księży michalitów.
We wrześniu 1999 r. szkoła została przeniesiona do zabytkowego budynku dawnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 6. W dniu 26 marca 2001 r. odbyła się uroczystość poświęcenia szkoły. Aktu poświęcenia dokonali: abp Józef Michalik-metropolita przemyski i Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła- ks. Kazimierz Tomaszewski.

Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół publicznych, tj.: realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; realizuje ramowy plan nauczania; stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministra Edukacji; prowadzi ustawowo przewidzianą dokumentację przebiegu nauczania; przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w stosownych przepisach.
Doskonała lokalizacja w samym centrum miasta zapewnia bezproblemowy dojazd do szkoły.

Ambicją Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego jest wykształcenie ludzi wartościowych, kompetentnych, umiejących podejmować trudne życiowe decyzje, gotowych do podjęcia studiów i pracy, która będzie spełniać ich oczekiwania, będąc przy tym ich pasją. Wiedza przekazywana w KLO przez profesjonalną kadrę oraz nauka w małych grupach dają solidne podstawy do kontynuowania edukacji na studiach magisterskich.
W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym panuje rodzinna kameralna atmosfera, którą tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice. W szkole każdy uczeń jest ważny i traktowany indywidualnie, a jego pasje, problemy, oczekiwania są dostrzegane, pojawiające się zaś trudności – natychmiast rozwiązywane. Praca z uczniem zdolnym polega na rozwijaniu jego mocnych stron i zainteresowań, które mogą być szlifowane podczas różnych zajęć dodatkowych w kółkach zainteresowań, także w kole teatralnym. Relacja uczeń – nauczyciel – rodzic jest realna, codzienna, a przede wszystkim efektywna i przynosząca satysfakcję każdej ze stron.
Istotnym elementem życia szkoły są podróże, które nie tylko kształcą, ale i wychowują. Przez okres ponad 20 lat swej działalności w KLO zorganizowano kilkadziesiąt wyjazdów krajowych i zagranicznych. Były to kierunki takie jak: Cypr, Malta, Anglia, Walia, Irlandia.

Jesteśmy szkołą:

 • promującą chrześcijański system wartości;
 • wspomagającą rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym;
 • tworzącą pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze;
 • budującą więzi między uczniami, nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • wychowującą młodzież w poszanowaniu chrześcijańskich wartości, tradycji, historii i kultury narodowej, uczącą jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów;
 • wspierającą działania wychowawcze rodziny;
 • umożliwiającą uczniom potrzebującym pomocy indywidualne wsparcie;
 • wspierającą młodzież w zakresie formacji religijno-moralnej.

Nasza oferta:

 •  wychowanie w duchu zasad etyki chrześcijańskiej;
 • nauczanie w atmosferze wspólnoty uczniów i nauczycieli;
 • preferowanie zasady indywidualnego podejścia do ucznia z uwzględnieniem jego szczególnych uzdolnień kierunkowych;
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
 • jednozmianowy rytm nauczania;
 • mało liczne klasy;
 • rozszerzony program nauczania języków obcych w grupach (w zależności od stopnia zaawansowania);
 • pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym;
 • współpraca z poradniami specjalistycznymi i instytucjami prewencji;
 • realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych;
 • wyjazdy językowe, turystyczne i integracyjne.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie