SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

Adres: ul. Bema 46, 38-400 Krosno
Telefon: 13 43-655-55
e-mail: sosw_krosno@pro.onet.pl
www: sosw_krosno.republika.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Katarzyna Bolanowska

O szkole...:

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy funkcjonuje w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Jest to szkoła 3 - letnia, do której przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz  niepełnosprawności sprzężone. Uczniowie mogą uczęszczać do Szkoły Przysposabiającej do Pracy do 24 roku życia. Każdy z uczniów otrzymuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany do zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej, a także własnych potrzeb i możliwości.

SOSW w Krośnie.JPG [6.92 MB]

Celem edukacji jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy.
Celem jest także utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości.

Uczniowie realizują treści kształcenia w ramach zajęć:

 • funkcjonowania osobistego i społecznego, umożliwiających zdobycie wiedzy z różnych obszarów, rozwijających kompetencję społeczne,
 • zajęć rozwijających komunikowanie się,
 • zajęć kształtujących kreatywność,
 • przysposobienia do pracy odbywającego się w formie warsztatów: kulinarnych, rękodzieła artystycznego, ogrodniczych, biurowych, technicznych i krawieckich,
 • wychowania fizycznego.

Posiadamy bogatą ofertę bezpłatnych zajęć rewalidacyjnych. Terapia odbywa się indywidualnie lub w małych grupach. Zapewniamy m.in.:  

 • arteterapię,
 • integrację sensoryczną,
 • terapię w oparciu o pedagogikę Marii Montessori,
 • terapię według założeń A. Tomatisa,
 • rehabilitację ruchową,
 • socjoterapię,
 • terapię surdopedagogiczną,
 • terapię logopedyczną i neurologopedyczną,
 • terapię pedagogiczną,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię tyflopedagogiczną,
 • trening umiejętności społecznych - TUS,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia wspomagające uczniów ze spektrum autyzmu,
 • dogoterapię,
 • inne, w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów.

Nasi uczniowie systematycznie korzystają z lekcji i warsztatów muzealnych, bibliotecznych, koncertów, spektakli teatralnych, seansów filmowych. Wyjeżdżają na jednodniowe lub kilkudniowe wycieczki szkolne. Rokrocznie uczestniczą w konkursach, organizowanych na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, na których otrzymują wyróżnienia oraz zdobywają wysokie lokaty.

Dysponujemy:

 • dobrze wyposażonymi klasopracowniami,
 • specjalistycznymi gabinetami terapeutycznymi,
 • salą gimnastyczną, boiskiem trawiastym, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią
 • przyszkolnym placem zabaw,
 • gabinetem pedagoga i psychologa,
 • Punktem Konsultacyjnym dla rodziców,
 • Świetlicą zapewniającą opiekę w godzinach porannych i popołudniowych dostosowanych do potrzeb uczniów i ich rodziców,
 • stołówką z własnym zapleczem kuchennym (istnieje możliwość dostosowania wyżywienia do specjalnych potrzeb dietetycznych uczniów. Akceptujemy wybiórczość pokarmową uczniów),
 • gabinetem opieki pielęgniarskiej,
 • biblioteką szkolną z czytelnią,

Uczniowie spoza miasta Krosna, mają możliwość bezpłatnego zakwaterowania w internacie.

Oferujemy profesjonalne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne uczniom, a także ich rodzicom.

Teren szkoły jest ogrodzony, monitorowany na zewnątrz i wewnątrz, co zapewnia bezpieczeństwo uczniów.

Naszymi atutami są:

 • profesjonalny zespół nauczycieli, wychowawców i terapeutów,
 • przygotowanie uczniów do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym w tym na rynku pracy,
 • dbałość o wszechstronny rozwój uczniów: edukację, wychowanie, rozwijanie talentów, terapię,
 • szczególna atmosfera bezpieczeństwa i akceptacji każdego ucznia,
 • możliwość kształcenia do 24 roku życia.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie