ZSP nr 1 im. J. Szczepanika

Adres: ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
Telefon: 13 43-216-81
Faks: 13 43-216-81
e-mail: szkola@zspg1.krosno.pl
www: zsp1.fc.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Dariusz Niepokój
O szkole...:

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Szczepanika  kształci w profilach:

 • prawniczy i artystyczny:
  dla przyszłych prawników, mediatorów sądowych, polityków, historyków, socjologów, psychologów, osób zainteresowanych życiem publicznym, dla uczniów, którzy chcą doskonalić się w dowolnym kierunku artystycznym: muzycznym, plastycznym, literackim, teatralnym. W programie klasy m.in. wycieczki naukowe i historyczne, lekcje z udziałem lokalnych władz, udział w rozprawach sądowych, zajęcia z elementami retoryki, prawa, zasad funkcjonowania sądownictwa i administracji publicznej, projekty realizowane wspólnie  z uczelniami prawniczymi;

 • językowo - biznesowy:
  dla uczniów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności komunikowania się w językach obcych w szczególności z zakresu języka obcego w biznesie. Swoje uzdolnienia mogą rozwijać w kołach języków obcych, podczas innowacyjnych zajęć z zakresu biznesu - "Business English" i ciekawych lekcji z native speakerem. W programie m.in.: nauka komunikowania się w sytuacjach biznesowych, prowadzenia korespondencji w języku angielskim, poznanie elementów marketingu, reklamy, zarządzania finansami, prowadzenia spotkań z partnerami zagranicznymi;
 • pomedyczny:
  dla zainteresowanych studiami na kierunkach medycznych, ratownictwa medycznego, pielęgniarskich, weterynaryjnych, farmaceutycznych, przyrodniczych, ekologicznych, uczniowie wzbogacają swoją wiedzę z zakresu fizjologii człowieka, poznają znaczenie nauk biologicznych w biotechnologii, medycynie, kosmetologii, farmacji, ratownictwie, ziołolecznictwie, uczestniczą w pokazach i prezentacjach doświadczeń chemicznych, a także kursie pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonym przez profesjonalnych ratowników medycznych; dodatkowy przedmiot: biologia i medycyna;
 • mundurowy:
  dla uczniów zainteresowanych tematyką pożarniczą, bezpieczeństwa wewnętrznego, wiążących swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi. W programie dodatkowy przedmiot „Edukacja pożarnicza” oraz zajęcia z bezpieczeństwa wewnętrznego we współpracy z uczelniami wyższymi. Absolwenci są przygotowani do podjęcia dalszej nauki na uczelniach pożarniczych, wojskowych lub cywilnych na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, wychowania fizycznego i wielu innych.


Niezależnie od wybranego profilu każdy uczeń, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, wybiera dwa lub trzy przedmioty do nauki w zakresie rozszerzonym w formie fakultetów. Wyboru przedmiotów uczeń dokonuje po I semestrze nauki w szkole. Zajęcia fakultatywne odbywają się w grupach międzyoddziałowych 15-24-osobowych.

TECHNIKUM NR 1 im. Jana Szczepanika kształci w zawodach:

 • technik ekonomista:
  dla zainteresowanych zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi; absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach związanych z bankowością, podatkami, ubezpieczeniami oraz podjęcia studiów m. in. na kierunkach ekonomicznych; jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy,
 • technik handlowiec:
  dla zainteresowanych  zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowej; absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sklepach, hurtowniach, magazynach, dużych i małych korporacjach handlowych oraz podjęcia studiów m. in. na kierunkach handlowych, marketingu i zarządzania; jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy handlowej,
 • technik organizacji turystyki:
  dla zainteresowanych podróżami,  geografią, problematyką turystyczną, uzdolnionych językowo; absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w wielu firmach zajmujących się organizacją i obsługą turystyki, podjęcia studiów m. in. na kierunkach turystycznych, marketingu i zarządzania; jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy świadczącej usługi turystyczne,
 • technik spedytor:
  to zawód przyszłości o szerokich możliwościach świadczenia usług w branży transportowej; absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w wielu firmach zajmujących się organizacją i obsługą turystyki, podjęcia studiów m. in. na kierunkach turystycznych, marketingu i zarządzania; jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy świadczącej usługi turystyczne,
 • technik technologii odzieży:
  dla zainteresowanych modą, stylizacją i kreowaniem ubiorów; absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach odzieżowych, zakładach usługowych, salonach mody, podjęcia studiów m. in. na kierunkach włókienniczych, projektowania odzieży, jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy świadczącej usługi odzieżowe,
 • technik przemysłu mody:
  dla osób kreatywnych, zainteresowanych modą, stylizacją i tworzeniem własnych kolekcji, uczniowie uczestniczą w zajęciach z projektowania i wykonywania wyrobów odzieżowych przy użyciu nowoczesnych maszyn i programów komputerowych, opracowania dokumentacji wyrobów odzieżowych, organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, realizowania działań związanych z marketingiem mody; absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w salonach mody, zakładach odzieżowych i usługowych oraz podjęcia studiów m.in. na kierunkach włókienniczych, projektowania odzieży, a także jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy.
 • technik hotelarstwa:
  dla zainteresowanych, problematyką turystyczną, hotelarską, uzdolnionych językowo; absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w wielu firmach zajmujących się organizacją pracy branży hotelarsko - turystycznej i obsługą gości, podjęcia studiów m. in. na kierunkach turystycznych, marketingu i zarządzania; jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy świadczącej usługi hotelarskie.

Od 1 września 2019 roku szkoła planuje rozpoczęcie kształcenia w zawodzie technik rachunkowości.


Informacje o szkole:
Szkoła dysponuje nowoczesnymi i nowocześnie wyposażonymi pomieszczeniami dydaktycznymi:

 • sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi i sprzętem multimedialnym,
 • pracownie zajęć praktycznych i teoretycznych zawodowych, w tym pracownie komputerowe,
 • skomputeryzowana biblioteka z multimedialnym centrum informacyjnym wyposażonym w stanowiska komputerowe ze swobodnym dostępem do Internetu,
 • doskonała baza sportowa - nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe, duża sala sportowa, sala gier, siłownia, siłownia zewnętrzna,
 • gabinet medycyny szkolnej,
 • sklepik,
 • zaplecze rekreacyjne.

Szkoła działa pod hasłem „Szkoła z pasją” zapewniając młodzieży szerokie możliwości rozwoju i realizowania swoich zainteresowań:

 • aktywnie pracują koła zainteresowań m.in. koła: biologiczne, historyczne, geograficzne, matematyczne, polonistyczne, teatralne, filmowe, plastyczne, modelek, sportowe, szachowe, pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • aktywnie działa szkolny kabaret SSOK odnosząc corocznie sukcesy pozaszkolne,
 • organizowane są liczne imprezy i konkursy, w tym również o zasięgu pozaszkolnym m.in. Dzień Języków Obcych, Dzień Zawodowca, SzczepaniCon.

Szkoła poszerza ofertę edukacyjną poprzez realizację wielu projektów. Obecnie realizowane są:

 • „Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen” w ramach programu Erasmus+, którego celem jest wskazanie młodzieży jak dużą wartością jest życie i funkcjonowanie we współczesnej Europie, czyli w organizmie wielonarodowym, w którym można swobodnie podróżować, podejmować studia, pracę, nawiązywać znajomości z rówieśnikami z innych krajów,
 • „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany z EFS w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO Województwa Podkarpackiego - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego zawodowego, komputerowego wspomagania firmy, obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz kursu operatora wózków jezdniowych, seminaria z pracodawcami, nowe nowoczesne wyposażenie pracowni: ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, organizacji i prowadzenia sprzedaży, technologicznej oraz warsztatów szkolnych.

Współpraca ze szkołami wyższymi:

 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie,
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Hucie,
 • Centralna Szkoła Pożarnictwa w Częstochowie.

Współpraca polega na realizacji wspólnych projektów, objęciu kształcenia w ZSP 1 patronatem, udostępnianiu bazy i kadry do realizacji wybranych tematów programowych.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie