Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących

Adres: ul. Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
Telefon: 13 436-55-64
e-mail: zseio@elektryk.krosno.pl
www: elektryk.krosno.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Marek Kubit
O szkole...:

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie, znany w środowisku lokalnym jako „Elektryk”, to szkoła na stałe wpisana w chlubną tradycję miasta Krosna i Podkarpacia. Jesteśmy szkołą nowoczesną i ciągle rozwijającą się. W wyniku aktywności uczniów  i zaangażowania nauczycieli uzyskaliśmy tytuł Szkoły z Klasą i Szkoły Przedsiębiorczości. Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną (posiadamy nowoczesne pracownie językowe i zawodowe, pracownie multimedialne) i sportową (3 boiska sportowe, sala gimnastyczna, strzelnica szkolna, zajęcia na basenie) Nasi uczniowie stale odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach, pracując pod kierunkiem bardzo dobrze przygotowanej kadry, będącej w zdecydowanej większości egzaminatorami egzaminu maturalnego. Jesteśmy również szkołą kultywującą tradycje, aktywnie i chętnie uczestniczącą w życiu środowiska lokalnego, życzliwą, ale i wymagającą – SZKOŁĄ, KTÓRA DAJE OGROMNE MOŻLIWOŚCI NASZYM ABSOLWENTOM.

III Liceum Ogólnokształcące w Krośnie

Kierunki kształcenia 2020/2021:

 • Klasa matematyczno-geograficzna – przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia. Dla zainteresowanych naukami matematycznymi oraz przyrodniczymi, rozwija horyzonty myślowe oraz zainteresowania i nie ogranicza do wyboru określonego kierunku studiów. Treści zawarte w programie przygotowują do takich kierunków studiów jak: archeologia, architektura, bankowość i finanse, budownictwo, ekonomia, etnografia, geodezja, geografia, geologia, inżynieria środowiska, matematyka, ochrona środowiska, stosunki międzynarodowe, europeistyka, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie i administracja.
 • Klasa językowa – przedmioty rozszerzone: język angielski, drugi język (niemiecki  lub francuski) oraz historia. Kontynuacja nauki języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym z autorskim programem nauczania przedmiotu: "Teoria i praktyka tłumaczeń", poznawanie kultury i historii krajów związanych z nauczanymi językami. Absolwenci klasy są przygotowani do kontynuacji nauki na kierunkach filologicznych, humanistycznych np. lingwistyka, translatoryka, europeistyka, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, itp.
 • Klasa medyczna (biologiczno-chemiczna) – przedmioty rozszerzone: biologia, chemia. Przygotowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych na kierunkach medycznych, farmaceutycznych, ratownictwa medycznego, kosmetologii oraz kierunkach związanych z biologią i ochroną środowiska.

Przedmioty dodatkowe, które wzbogacają wiedzę przyszłego absolwenta o praktyczne treści:

 • łacina i język angielski w medycynie,
 • matematyka w chemii,
 • laboratorium chemiczne.

Zalety kształcenia w III Liceum Ogólnokształcącym:

 • szkoła przyjazna i bezpieczna dla uczniów m.in. poprzez wykorzystanie monitoringu wizyjnego;
 • miła i serdeczna atmosfera, sprzyjająca pracy oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań;
 • nauka jednozmianowa;
 • bardzo dobra baza dydaktyczna, sportowa i socjalna – nowoczesne i doskonale wyposażone pracownie zawodowe, językowe, informatyczne, multimedialne, nowoczesna biblioteka szkolna, boiska, siłownia, nowoczesna szatnia, sklepik i bar szkolny;
 • bardzo dobrze przygotowana kadra – większość nauczycieli jest egzaminatorami egzaminu maturalnego. Przez cały cykl kształcenia uczniowie pracują na zajęciach z arkuszami maturalnymi, co świetnie przygotowuje ich do matury i pozwala dostać się na wybrane kierunki studiów;
 • bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych: 100% przystępujących absolwentów i prawie 100% zdawalności;
 • współpraca z uczelniami wyższymi – Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, Politechniką Krakowską, AGH w Krakowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie;
 • zajęcia tzw. Roku Zerowego z AGH z fizyki, chemii i matematyki;
 • projekty unijne obejmujące bezpłatne zajęcia dla uczniów z matematyki, informatyki, języków obcych zakończone certyfikatami;
 • projekty umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia;
 • liczna i różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych – m.in. koła przedmiotowe, sportowe, recytatorskie, dziennikarskie, fotograficzne, teatr szkolny, klub filmowy, koło strzeleckie, klub żeglarski, koło Honorowych Dawców Krwi;
 • możliwość rozwijania pasji i zainteresowań poprzez m.in. wyjazdy do teatru, kina, wycieczki przedmiotowe, turystyczno – krajoznawcze, rejsy żeglarskie, rajdy rowerowe i piesze, lekcje samorządowe, wykłady, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • stypendia naukowe – od kilku lat corocznie nasi uczniowie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 • fachowa pomoc wykwalifikowanego doradcy zawodowego w zakresie kreowania kariery szkolnej i zawodowej;
 • coroczna wymiana polsko – niemiecka ze szkołą w Hattingen oraz wymiana polsko-węgierska;
 • wakacyjny turnus edukacyjny w Olsztynie;
 • zajęcia uczniów z lektorami z Wielkiej Brytanii, z USA, zajęcia prowadzone przez studentów z programu AISEC;
 • udział młodzieży i sukcesy uczniów w konkursie międzynarodowym Spotkania z Europą Wschodnią organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Landu Nadrenia – Westfalia (Niemcy);
 • pomoc pedagoga i psychologa szkolnego;
 • działalność na rzecz środowiska lokalnego – m.in. działalność uczniów w Młodzieżowej Radzie Miasta Krosna, wolontariat, udział w akcjach charytatywnych i in.;
 • szkoła zapewnia przygotowanie merytoryczne ucznia do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku, pozwala rozwijać zainteresowania i pasje, uczy samodzielności pod kierunkiem nauczycieli i specjalistów, przygotowując do dorosłego życia poprzez szereg działań w ramach różnorodnych projektów i zajęć.

  Osiągnięcia szkoły
  Przez 28 lat istnienia III Liceum Ogólnokształcącego uczniowie osiągali znaczące sukcesy w różnego typu olimpiadach i konkursach. Byli oni laureatami i finalistami wielu olimpiad i konkursów, np.: etapu centralnego Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Geograficznej, Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Historycznej, konkursów recytatorskich, fotograficznych, literackich i plastycznych. Zwycięstwa te zapewniały im indeks na wybrane uczelnie wyższe. Ważnym sukcesem było uczestnictwo młodzieży w międzynarodowym konkursie Polska w NATO oraz udział w finale europejskim. Szkoła kontynuuje również dobre tradycje sportowe mierzone nieustannymi sukcesami w różnych dyscyplinach, m.in. w biegach przełajowych, siatkówce, pływaniu, koszykówce, piłce ręcznej. Na pozytywny wizerunek szkoły wpływają nie tylko spektakularne sukcesy uczniów, ale również te mniejsze, na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim, regionalnym osiągane w każdym roku szkolnym.

  Technikum nr 5 w Krośnie
  Od wielu lat znajdujemy się w ścisłej czołówce szkół technicznych w Polsce. Wg prestiżowego Rankingu Perspektyw (do 2013 r. ranking wraz z redakcją gazety Rzeczpospolita):

Ranking ogólny Techników:
2020 - 15 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
2019 - 29 miejsce w Polsce, 2 miejsce w województwie
2018 - 6 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
2017 - 28 miejsce w Polsce, 2 miejsce w województwie
2016 - 10 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
2015 - 5 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
2014 - 10 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie 
2013 – tytuł Srebrnej Szkoły, 6 miejsce w województwie 
2012 - 7 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie 
2011 - 9 miejsce w Polsce, 3 miejsce w województwie 

Ranking maturalny Techników:
2020 - 27 miejsce w Polsce, 2 miejsce w województwie
2019 - 28 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
2018 - 14 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
2017 - 26 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
2016 - 9 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
2015 - 8 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
2014 - 17 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
2013 - 31 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
2012 - 4 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
2011 - 4 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie

Ranking Szkół Olimpijskich (ogólnopolski, bez podziału na typ szkoły, spośród blisko 4000 szkół):
2020: 184 miejsce w Polsce
2019: 200+
2018: 106 miejsce w Polsce
2017: 200+
2016: 131 miejsce w Polsce
2015: 99 miejsce w Polsce
2014: 137 miejsce w Polsce


W roku szkolnym 2020/2021 kształcić będziemy w zawodach:

 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • technik informatyk
 • technik programista (nowość 2019)
 • technik automatyk

W wyniku aktywności uczniów i zaangażowania nauczycieli uzyskaliśmy tytuł Szkoły z Klasą i Szkoły Przedsiębiorczości.Nauka w technikum trwa 5 lat, a uczniowie już od pierwszej klasy wprowadzani są w arkana wiedzy zawodowej. Oprócz przedmiotów znanych ze szkoły podstawowej i gimnazjum pojawiają się nowe – specjalistyczne realizowane w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach zawodowych. Uczniowie klas trzecich i czwartych odbywają 4–tygodniowe praktyki w firmach z branży odpowiadającej kierunkowi kształcenia. Duży nacisk kładzie się również na naukę języków obcych, w tym język angielski zawodowy. Zaangażowanie i kwalifikacje naszych wychowanków są wysoko cenione przez pracodawców w Polsce i za granicą.


Zalety kształcenia w Technikum nr 5 w Krośnie:

 • szkoła przyjazna i bezpieczna dla uczniów m.in. poprzez wykorzystanie monitoringu wizyjnego;
 • nauka jednozmianowa;
 • miła i serdeczna atmosfera, sprzyjająca pracy oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań;
 • bardzo dobra baza dydaktyczna, sportowa i socjalna – nowoczesne i doskonale wyposażone pracownie zawodowe, językowe, informatyczne, multimedialne, nowoczesna biblioteka szkolna, boiska, siłownia, nowoczesna szatnia, sklepik i bar szkolny;
 • bardzo dobrze przygotowana kadra – większość nauczycieli jest egzaminatorami egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Przez cały cykl kształcenia uczniowie pracują na zajęciach z arkuszami egzaminacyjnymi, co świetnie przygotowuje ich do matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych: prawie 100% zdawalności przy 100% deklaracji przystąpienia do egzaminu;
 • współpraca z uczelniami wyższymi – Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, Politechniką Krakowską, AGH w Krakowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie;
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach Roku Zerowego AGH z fizyki, chemii i matematyki;
 • nauka w technikum bardzo dobrze przygotowuje do podjęcia pracy w kraju i za granicą w różnego rodzaju firmach, serwisach itp. lub do podjęcia studiów;
 • bezpłatne podręczniki do przedmiotów zawodowych;
 • nauczanie modułowe, które łączy cechy lekcji teoretycznej z zajęciami laboratoryjnymi;
 • możliwość zdobycia uprawnień SEP;
 • możliwość uczestnictwa w projektach realizowanych w szkole, w tym w projektach unijnych;
 • liczna i różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych – (m.in. koła przedmiotowe, sportowe, recytatorskie, dziennikarskie, fotograficzne, teatr szkolny, klub filmowy, koło strzeleckie, koło Honorowych Dawców Krwi);
 • możliwość rozwijania pasji i zainteresowań poprzez m.in. wyjazdy do teatru, kina, wycieczki przedmiotowe, turystyczno – krajoznawcze, rejsy żeglarskie, rajdy rowerowe i piesze, lekcje samorządowe, wykłady, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • stypendia naukowe – od kilku lat corocznie nasi uczniowie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 • fachowa pomoc wykwalifikowanego doradcy zawodowego w zakresie kreowania kariery szkolnej i zawodowej;
 • pomoc pedagoga i psychologa szkolnego;
 • działalność na rzecz środowiska lokalnego – m.in. działalność uczniów w Młodzieżowej Radzie Miasta Krosna, wolontariat, udział w akcjach charytatywnych i in.;
 • szkoła zapewnia profesjonalne przygotowanie do matury i studiów na różnych kierunkach, wzbogacając jednocześnie ucznia w takie predyspozycje jak umiejętność dokonywania trafnych i świadomych wyborów w dorosłym życiu, uczy wrażliwości i empatii oraz kształci poczucie odpowiedzialności za siebie i innych we współczesnym świecie.


Osiągnięcia szkoły
W ciągu 69 lat istnienia szkoły uczniowie osiągali znaczące sukcesy w różnego typu konkursach, turniejach, olimpiadach zajmując w nich wysokie lokaty. Są to m.in.: Turniej Młodych Mistrzów Techniki (TMMT); Olimpiada Wiedzy Technicznej (OWT); Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (OOWEiE), Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” oraz różnego rodzaju olimpiady wiedzy ogólnej.

Od początku istnienia szkoły uczniowie osiągają także znaczące sukcesy sportowe, w takich dyscyplinach sportowych jak: biegi przełajowe, pływanie, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, strzelectwo.
 

Dojazd:
Szkoła znajduje się w dzielnicy Krosno – Turaszówka, 4 km od dworca PKS/PKP – dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej z dworca (linie: 1, 2, 4, 5, 16, 20, 23, A, B, KS) i busami (kierunek Rzeszów i Jasło: Kubuś, Miś).

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie