Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie miasta

Każdego roku w Krośnie system gospodarki odpadami w naszym mieście  jest poddawany szczegółowej analizie pod różnymi aspektami. Pod lupę brane są m.in. możliwości techniczne czy potrzeby inwestycyjne. Analiza ma na celu oszacowanie kosztów gospodarowania odpadami.


Ocena sporządzana jest na podstawie sprawozdań:

 • złożonych przez firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • przedsiębiorców prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • rocznych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krośnie obejmuje w szczególności:

 • opis systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta,
 • ilość oraz możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
 • potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami,
 • koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów,
 • liczbę mieszkańców objętą systemem gospodarowania odpadami naszym mieście,
 • liczbę właścicieli nieruchomości/przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta,
 • ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Krośnie za poszczególne lata

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie